Kernthema

Economie en kennis

Ambitie

Een alsmaar groter deel van de economische groei komt voort uit de kenniseconomie. De productiefactor kennis neemt een steeds belangrijkere plaats in ten opzichte van klassieke productiefactoren (arbeid, natuur en kapitaal). We kunnen er dan ook niet langer aan voorbijgaan.

Het bevorderen van en investeren in kenniseconomie stimuleert innovatie, die op haar beurt de economische groei bevordert; het is een bruikbare cirkel die moet worden gestimuleerd. De veelheid aan informatiestromen en de snelheid waarmee de informatietechnologie zich ontwikkelt leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kenniseconomie en verdienen bijgevolg ondersteuning.

De Benelux-landen hebben sterk vervlochten economieën. De wederzijdse vervlechting wordt weerspiegeld in de handelsbalansen waaruit blijkt dat de Benelux-staten als buurlanden zonder uitzondering respectievelijk in elkaars top drie van belangrijkste handelspartners staan. Ondernemerschap, eerlijke mededinging en goede consumentenbescherming vormen daarom belangrijke aandachtspunten.

Op grond van artikel 350 van het VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) kan de Benelux een voortrekkersrol binnen Europa vervullen. In 2015 zal versterkt worden bezien op welke terreinen ondernemers en consumenten binnen de Benelux hier het meest van kunnen profiteren. Voor de hand liggende terreinen zijn de dienstensector, de handel en de digitale economie. Zeker in het laatste geval zou de Benelux een voortrekkersrol kunnen spelen als het gaat om het creëren van een kader waarin nieuwe economische ontwikkelingen kunnen gedijen.

Verder zal ook bestaande regelgeving tegen het licht worden gehouden en wordt op specifieke terreinen een gecoördineerde Benelux-implementatie van EU-regelgeving nagestreefd.

Het merkenrecht geniet een rijke historie in de Benelux-context en de Europese herziening zal dan ook op de voet gevolgd worden.

De bescherming van consumenten zal verder op Benelux-niveau plaatsvinden door overleg en mogelijk concrete samenwerking tussen de consumentenautoriteiten.

Actueel

Benelux eenheidsmarkt voor detailhandel kan 95.000 banen en 36.000 bedrijven opleveren tegen 2025

20 feb. 2017 554

Resultaten van de studie ‘Benelux Detailhandel 2025’   Brussel, 20-02-2016| Het creëren van een eenheidsmarkt voor de detailhandel in de Benelux biedt niet alleen belangrijke voordelen voor zowel consumenten als ondernemers. Tegen 2025 zou een eengemaakte retailmarkt kunnen zorge... lees meer

Mobiele betalingen essentieel in een digitale Benelux

05 dec. 2016 158

Ondanks een sterk groeiend aanbod van mobiele betalingsapps gebruikt de Benelux-burger en -ondernemer mobiele betalingen nog maar mondjesmaat. Zeker als het om grensoverschrijdende betalingen gaat. Waaraan ligt dit en hoe kan er in Benelux-verband iets aan gedaan worden? Hieraan he... lees meer

Benelux start onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel

24 okt. 2016 531

Uit studies blijkt dat in de Benelux het aanbod van goederen en de hoogte van de prijzen sterk variëren naargelang de plaats waar men zich bevindt. Dit geldt ook ten opzichte van de grensgebieden in Duitsland en Frankrijk waar detailhandels prijzen vaak lager liggen dan in de aangr... lees meer

meer nieuwsberichten