Arbeidsmarkt

Algemeen

Arbeidsmobiliteit: vertrouwen in werk over de grens

Terwijl de Benelux-burger over de grens winkelt en op vakantie gaat, wordt het vinden en aannemen van een baan over de binnen- en buitengrenzen van de Benelux nog altijd gehinderd door sociale en praktische drempels. Ook werkgevers hebben nog veel moeite om over de grens heen aan te werven. Heel wat tewerkstellingskansen gaan hierdoor verloren.

In dat licht zal de Benelux verder inzetten op het faciliteren van het zoeken naar praktische oplossingen op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en het wegwerken van de belemmeringen in dat verband. De belangrijkste doelstellingen zijn een verbeterde afstemming van de (o.a. digitale) informatieverstrekking aan werknemers die over de grens werken of willen werken, het faciliteren van de meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties, het ondersteunen van de totstandbrenging van een structurele basis voor het verstrekken en opbouwen van relevante, samenhangende en vergelijkbare statistische gegevens.

Informatie en wijzigingen op het gebied van nationale sociale/fiscale wetgevingen alsook met betrekking tot de erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties worden samengebracht en/of geactualiseerd en online ter beschikking gesteld van (toekomstige) grensarbeiders. Het doel is om grensarbeiders doeltreffend te informeren om hun kansen op een baan over de grens te vergroten. De Benelux-brochures worden eveneens geüpdatet en ter beschikking gesteld van de experts (op papier en online).

Grotere arbeidsmobiliteit genereert een grotere personenmobiliteit over de grens heen. Aanvullende flankerende maatregelen op andere beleidsdomeinen helpen ook deze hinderpalen weg te nemen. Zo zal onder meer een bijzondere aandacht worden besteed aan de toegang van mindervaliden tot de arbeidsmarkt. 

Strategische aansturing

In het algemeen stelt de strategische stuurgroep de prioriteiten vast waarop gezamenlijk actie moet worden ondernomen, hij stuurt de werkzaamheden van de technische werkgroepen aan en houdt er toezicht op door hun de noodzakelijke impulsen te geven. Hij waakt tevens over de uitvoering van de samenwerkingsinstrumenten, met name de Benelux-aanbeveling van 2014 inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Hiervoor gaat de stuurgroep in dialoog met de sociale partners en de lokale actoren.

De betrokken werkgroepen zullen werken op thema’s zoals onderwijs, beroepskwalificaties en informatievoorziening.

Actueel

Ronde tafel over grensarbeid

06 apr. 2017 287

Een rondetafel met meer dan 25 deelnemers van het EURES netwerk over grensarbeid werd op het Secretariaat-Generaal van de Benelux georganiseerd.   De uitwisselingen hadden voornamelijk betrekking op tewerkstellingsmaatregelen en hoe die grensoverschrijdend toepasbaar zijn, alsook ... lees meer

meer nieuwsberichten