Aanvullende maatregelen en specifieke knelpunten

  • Protocolakkoord in de land- en tuinbouw

In de grensstreek verbouwen land- en tuinbouwbedrijven soms meerdere hectaren grond over de grens. De bedrijven zetten op deze percelen zowel vaste werknemers als seizoenswerkers in voor de oogst of andere incidentele werkzaamheden. Vaak treedt er in de praktijk een arbeidsrechtelijk probleem op aangezien in beginsel iedere sociale-inspectiedienst eist dat het arbeidsrecht en de collectieve overeenkomsten van het land waar de werkzaamheden worden verricht, worden nageleefd, zelfs al gaat het om werk voor enkele dagen of weken.

Bekeken zal worden of een protocolakkoord voor de land- en tuinbouwsector kan worden opgesteld op grond waarvan iedere lidstaat de wetgeving van de andere lidstaat erkent voor kortdurende grensoverschrijdende activiteiten.

 

  • Vervoer personeel offshore windmolenparken

Benelux-coördinatie bij de implementatie van het Internationaal Arbeidsverdrag Zeevarenden leidde reeds in 2016 tot erkenning van beroepskwalificaties op Benelux-niveau. Er zal onder andere gewerkt worden aan een verklaring die de tewerkstelling van onderhoudspersoneel bij Benelux-windparken op zee vereenvoudigt en faciliteert.

 

  • Grensoverschrijdende patiëntenzorg in de Benelux

In opvolging van het Benelux-rapport over ‘Grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux’ (2016) worden een mapping uitgevoerd en stroomlijning voorgesteld van grensoverschrijdende samenwerking uitgevoerd, in samenwerking met de bevoegde organisaties en wordt kennisdeling over de beleidsvorming aangaande dure en complexe zorg in de landen georganiseerd. Bekeken zal worden of het raadzaam is om verbindingen naar informatiebronnen over patiëntenrechten in de landen op de Benelux-portal te plaatsen.

 

  • Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake pre-employment screening    

De Benelux-partners organiseren een verkennende vergadering over grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake pre-employment screening. Doel is te verkennen of er meerwaarde bestaat in samenwerking op dit terrein binnen de Benelux. Uit deze verkenning zouden afspraken kunnen voortvloeien die effect hebben op het gebruik en de inzet van de screeningsinstrumenten. De Benelux-partners kunnen onderzoeken of, hoe en op welke terreinen de verschillende nationale justitiecertificaten grensneutraal kunnen worden gemaakt. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Anderzijds zal met verbeterde informatie-uitwisseling herhaling van delicten over de landsgrenzen worden voorkomen. Hiermee wordt de integriteit van binnen- en buitenlandse kwetsbare sectoren vergroot.

Actueel

81.000 grensarbeiders actief in de Benelux

27 jul. 2017 1268

Aantal Belgische grensarbeiders in Luxemburg stijgt Het aantal Belgen dat als grensarbeiders werken in het Groothertogdom Luxemburg is tussen 2012 en 2015 gestegen met 10 procent.  In 2012 ging het nog om 35.000 personen en in 2016 steeg dit aantal tot 39000. In de ganse Benelux z... lees meer

Ronde tafel over grensarbeid

06 apr. 2017 1519

Een rondetafel met meer dan 25 deelnemers van het EURES netwerk over grensarbeid werd op het Secretariaat-Generaal van de Benelux georganiseerd.   De uitwisselingen hadden voornamelijk betrekking op tewerkstellingsmaatregelen en hoe die grensoverschrijdend toepasbaar zijn, alsook ... lees meer

meer nieuwsberichten