Werken over grens eenvoudiger maken

Doelstelling 1: Meeneembaarheid beroepskwalificaties

Voor de bevordering van de arbeidsmobiliteit in grensgebieden is het van groot belang om te komen tot realistische
oplossingen met betrekking tot het gebruik van beroepskwalificaties in een ander Benelux-land of NRW.
Streefdoel is om concrete oplossingen voor knelpuntberoepen te onderzoeken en verdere voorstellen te doen op
basis van een richtlijn vast te stellen door het Benelux Comité van Ministers en van een door de Benelux-landen en
NRW opgesteld uitvoeringsplan.

Doelstelling 2: Grensoverschrijdende stages

Op basis van geïnventariseerde knelpunten (o.a. via een Waalse stagepilot) onderzoeken de Benelux-landen of via een gezamenlijke afspraak, bijvoorbeeld via een Benelux-model stageovereenkomst, beroeps- en werkstages
over de grens heen soepeler gemaakt kunnen worden en welke concrete maatregelen hiervoor nodig zijn. Daarnaast bekijken de Benelux-landen op basis van lopende projecten langs de verschillende grenzen ook hoe grensoverschrijdende stages vanuit het onderwijs verder gestimuleerd zouden kunnen worden.

Doelstelling 3: Uitbouwen van een statistiekplatform m.b.t. grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit

De Benelux-landen en de buurlanden vertegenwoordigen meer dan een derde van de directe grensoverschrijdende mobiliteit in Europa. Voor een gefundeerd grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid hebben de Beneluxlanden er belang bij goed vergelijkbare cijfers voor de grensgebieden te verkrijgen op basis van gezamenlijk vastgestelde indicatoren. De Benelux streeft ernaar een eerste studie te realiseren. Dit zal in nauwe samenwerking plaatsvinden tussen het ‘Observatoire interrégional du marché de l’Emploi’ (OIE-IBA) van de Grande Région, de betrokken statistische diensten uit de verschillende landen, en het Geografisch Informatiesysteem van de Grande Région (SIG-GR/GIS-GR) als karteringsinstrument. De huidige en verwachte grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Benelux en de buurlanden wordt zo meer inzichtelijk gemaakt en zou kunnen bijdragen aan de beleidsvorming zowel in de landen als op Europees niveau.

 

Actueel

ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

15 nov. 2018 243

Op 15 november 2018 vond de ITEM-Benelux Workshop “Kwalificaties erkennen over Europese grenzen: Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken” plaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale e... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

13 sep. 2018 561

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd. Momenteel werken er 39.000 Belgen in het Groothertogdom Luxemburg, terwijl oo... lees meer

81.000 grensarbeiders actief in de Benelux

27 jul. 2017 1769

Aantal Belgische grensarbeiders in Luxemburg stijgt Het aantal Belgen dat als grensarbeiders werken in het Groothertogdom Luxemburg is tussen 2012 en 2015 gestegen met 10 procent.  In 2012 ging het nog om 35.000 personen en in 2016 steeg dit aantal tot 39000. In de ganse Benelux z... lees meer

meer nieuwsberichten