Arbeidsmobiliteit

AMBITIES

Evenals tijdens de voorbije jaren is de hoofdambitie om de drempels om over de grens te gaan werken
te verlagen door middel van een verbeterde persoonlijke, digitale dienstverlening en informatievoorziening
aan grenswerkers en door de meeneembaarheid van diploma´s en beroepskwalificaties te vereenvoudigen.
Daarnaast door vergelijkbare arbeidsmarktgegevens ter beschikking te krijgen voor het maken van grensoverschrijdend beleid.

De snel veranderende economie leidt ook tot een veelvoud aan nieuwe beroepen. Een vroegtijdige afstemming
over deze beroepen en daaraan verbonden onderwijsprogramma´s zouden toekomstige barrières kunnen
voorkomen. In het bijzonder in de kustvaart kan de samenwerking een aantal maatwerk beschikkingen
leveren die wederzijdse erkenning van opvarend personeel voor de Benelux-kust mogelijk maken.

De Benelux-informatieportal brengt in één tool verschillende informatiebronnen samen en verschaft (toekomstige/gewezen/huidige) grensarbeiders een compact en helder overzicht van de voor hen geldende
fiscale en sociale wetgeving. De inhoud wordt continu bijgewerkt dankzij de expertise van onze externe partners.

De grensarbeidersbrochures bundelen informatie en wijzigingen met betrekking tot nationale sociale en
fiscale wetgevingen en bieden zo een regelgevende, juridische en algemene basis aan professionals uit de sector.

PROJECTEN 

Bevorderen van arbeidsmobiliteit over grenzen heen

• Verbetering van de vergelijkbaarheid van een aantal arbeidsmarkt-indicatoren (werkloosheid,
grenspendelaars) door middel van afstemming van definities. Bij deze samenwerking worden de
best practices in de Benelux en de Grande Région (GIS-GR, OIE) meein beschouwing genomen;

• Organisatie van een consultatiebijeenkomst over vergelijkbare arbeidsmarktindicatoren, beroepskwalificaties
en informatievoorziening met sociale partners.

Verder verbeteren van erkenning en meeneembaarheid van beroepskwalificaties

• Uitvoering van het plan ter verbetering en vereenvoudiging van de erkenning van geïdentificeerde
knelpuntberoepen, conform de Benelux-richtlijn over de meeneembaarheid van beroepskwalificaties;

• Identificering en gebruikmaking van mogelijkheden waarmee de meeneembaarheid van beroepskwalificaties
kan worden verbeterd met name op het gebied van vertalingen en taalgebruik;

• Verdieping van de kennis over de erkenningsprocedures bij de verschillende partners.

Maritieme samenwerking ILO

• Oplevering van een beschikking betreffende de kustvaart waarbij de wederzijdse erkenning van de
vaarbevoegdheidsbewijzen van zeevarenden en de toelating van near coastal schepen tot elkaars wateren worden vastgelegd;
• Oplevering van een beschikking betreffende de visserijsector: wederzijdse erkenning van elkaars
vaarbevoegdheidsbewijzen;
• Oplevering van een beschikking betreffende het vervoer van industrieel personeel naar offshore windmolenparken: vaststelling van een gezamenlijk Benelux-regime voor dit soort vervoer.

Actualiseren en verbeteren van de informatievoorziening over grensarbeid

• Organisatie overleg van zgn. frontoffices (grensinfopunten, Eures, vakbonden, enz.) met de bevoegde
ministeries en instanties.

Informatie verstrekken inzake arbeid

• Update en online publicatie van de brochures BE-NL/NL-BE en BE-LU/LU-BE in pdf-format;
• Technische analyse van een mogelijke migratie van de portal naar een mobiele applicatie (app).

 

 

Actueel

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 673

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

Benelux-landen en Baltische Staten zoeken toenadering rond onderwijs

13 mei 2019 830

Vandaag was er op initiatief van het Secretariaat-Generaal van de Benelux-overleg met onderwijsexperts van de Benelux-landen en de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen). Specifiek ging het over de mogelijkheden om nauwer samen te werken rond de automatische niveau-erkenni... lees meer

ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

15 nov. 2018 587

Op 15 november 2018 vond de ITEM-Benelux Workshop “Kwalificaties erkennen over Europese grenzen: Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken” plaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale e... lees meer

meer nieuwsberichten