Transport

Algemeen

Het gezamenlijke doel van de Beneluxsamenwerking op het gebied van transport is om een Benelux tot stand
te brengen met een sterke, dynamische en duurzame interne markt, waarbinnen de internationale logistieke
toppositie behouden en versterkt wordt en tegelijkertijd negatieve effecten van deze toppositie beteugeld en
verminderd worden.


De bereikte resultaten op het gebied van transport van het afgelopen jaar stonden sterk in het licht van digitalisering en duurzaamheid. Het dossier verkeer en vervoer is daarmee een perfecte invulling van de ambitie om tot een digitale en groene Benelux te komen. De nadruk wordt gelegd op multimodaliteit als oplossing voor zowel het congestie- als het uitstootprobleem. In dat licht zal de railagenda worden ondersteund en zal worden ingezet op dossiers als multimodale corridors voor intelligente transportsystemen (ITS).


Digitalisering en verduurzaming gaan hand in hand daar waar het gebruik van transportmiddelen door digitale
toepassingen wordt geoptimaliseerd, zoals bij het verkeer van connected en zelfrijdende voertuigen. Daarnaast zal door middel van de uitreiking van de Benelux Awards voor het Lean and Green programma extra aandacht worden gegeven aan de vergroening van de transportsector. In het project rondom meer eenvormige milieuzones wordt ook gekeken naar de pragmatische toepassing van duurzaam bedoelde lokale regelingen. Voorts zal de Benelux in zijn rol als voorloper verder het voortouw nemen in het digitaliseren van vrachtdocumenten. In het verlengde daarvan wordt er verder gewerkt aan de digitalisering van douanedocumenten in het algemeen en in het bijzonder in de handel tussen de Benelux en India.

De Europese Commissie heeft in mei 2017 een ‘mobility package’ naar voren gebracht met de naam ‘Europe on
the Move’ dat gericht is op een fundamentele modernisering van het Europese verkeer en vervoer. De transitie
naar schone energie en digitalisering staan centraal met speciale aandacht voor goede, eerlijke werkomstandigheden. Deze voorstellen zullen besproken worden op Benelux-niveau en onderzocht
zal worden op welke punten de Benelux een voortrekkersrol kan spelen.

Ten slotte zal in Benelux-verband en in nauw overleg met de sector extra aandacht gegeven worden aan het thema transport en innovatie in relatie tot de snel veranderende technische mogelijkheden en de daaraan verbonden uitdagingen voor het regulatieve kader.

STRATEGISCH OVERLEG

Het Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer, bestaande uit de directeuren- en secretarissen-generaal van de (regionale) ministeries voor verkeer en vervoer van de Benelux-landen, zetten de lijnen voor de Benelux
transport- en logistieke agenda uit.


Het Strategisch overleg Douane is samengesteld uit de administrateursgeneraal en directeuren-generaal van de ministeries van Financiën van de Benelux-landen.

Actueel

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 294

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux-wegcontrole: 15% van de voertuigen in overtreding

14 sep. 2018 519

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland hebben controles op vrachtwagens en autocars u... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer in aanwezigheid van Europarlementariërs

18 jul. 2018 1542

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer (FOD Mobiliteit) controleerden gisteren samen in Hazeldonk (omgeving Breda) het vrachtvervoer op naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf. D... lees meer

meer nieuwsberichten