Digitalisering om logistieke toppositie te versterken

Doelstelling 1: Benelux Corridor Intelligente Transportsystemen (ITS)

ITS is vanuit verkeersmanagement een belangrijk thema op alle nationale en internationale mobiliteitsagenda’s. Het vaststellen van een corridor door de Benelux-landen biedt gelegenheid voor het starten van proeven op een behoorlijk schaalniveau en met inbegrip van grensoverschrijding en de daarmee gepaard gaande complicaties op regelgevend en technisch niveau. Daar waar mogelijk wordt ingezet op nieuwe concepten, zoals onbemand varen.

Regelgeving met betrekking tot tests voorziet veelal enkel in tests met prototypes. Anticiperend op eventuele
verdergaande toekomstige grensoverschrijdende tests met voertuigen die standaard een ‘connected’ functie hebben die door de bestuurder aanen uitgeschakeld kan worden, wordt op Benelux-niveau voorzien in een regelgevend kader om dergelijke tests grensoverschrijdend uit te voeren.

Met betrekking tot de problematiek van overvolle parkings langs de snelwegen wordt gezamenlijk gewerkt aan
de optimalisering van de real-time informatieverlening rond de bezetting van deze parkeerplaatsen.

Doelstelling 2: Papierloos vervoer: digitale vrachtbrief en de communautaire vervoersvergunning

De opgestarte proef biedt het wegtransport de mogelijkheid tot intra-Benelux gebruik van de digitale vrachtbrief in plaats van de papieren versie. De elektronische versie leidt tot aanzienlijke besparingen en sneller, veiliger en schoner transport. Gekeken wordt of deze proef uitgebreid kan worden naar andere transportmodaliteiten, met name de binnenvaart, waar bezien wordt of de controlegegevens die nu nog op een papieren drager moeten worden bijgehouden ook langs digitale weg kunnen worden aangeleverd aan de met controles belaste
diensten. De opportuniteit van de ontwikkeling van een aan de digitale vrachtbrief te koppelen databank met
betrekking tot ladinggegevens over gevaarlijke stoffen wordt onderzocht.

Verder zou het digitaliseren van de communautaire vervoersvergunning in hoge mate de efficiëntie van controle
en toezicht op de sector vergroten en in sterke mate de lasten voor de transporteur verminderen. Middels een
proefproject zal getracht worden de  discussie op Europees niveau te voeden met als einddoel dat de EU deze digitalisering reglementair mogelijk maakt.

Doelstelling 3: Douane: digitalisering procedures en optimalisering logistieke keten

De douanesamenwerking van de Benelux-landen met India vindt plaats in het kader van de Asia-Europe Meeting
(ASEM). De Benelux vervult er een voortrekkersrol bij de digitalisering van douaneprocedures met een handelspartner buiten de EU. Er wordt een pilot opgestart om documenten voor goederen voor bepaalde producten te digitaliseren.


Om belemmeringen weg te werken en de grensoverschrijdende logistieke keten efficiënter te maken zullen de
volgende punten in overleg met het bedrijfsleven worden bekeken: zekerheidstelling, tweede uitvoeraangifte
en het overbrengen van goederen tussen ruimten voor tijdelijke opslag.

Er zal ook aandacht worden besteed aan mogelijkheden om de internationale uitwisseling van gegevens over de
internationale goederenbewegingen te verbeteren. De Benelux-landen werken samen om voor Authorised Economic Operator (AEO)-gecertificeerde bedrijven binnen de Benelux een gestructureerde uitwisseling van gegevens inzake overblijvende risico’s en feedback van uitgevoerde controles op te zetten. De samenwerking wordt via de huidige EU-platformen verdiept. Er wordt gedacht aan het opstarten van een pilootproject voor een beperkt aantal AEO-gecertificeerde bedrijven in de Benelux-landen.

Actueel

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 271

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux-wegcontrole: 15% van de voertuigen in overtreding

14 sep. 2018 509

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland hebben controles op vrachtwagens en autocars u... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer in aanwezigheid van Europarlementariërs

18 jul. 2018 1532

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer (FOD Mobiliteit) controleerden gisteren samen in Hazeldonk (omgeving Breda) het vrachtvervoer op naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf. D... lees meer

meer nieuwsberichten