Voltooiing van de interne markt voor transport en logisitiek

Doelstelling 1: Proefproject Lange en Zware Vrachtwagens (LZV)


De Vlaams-Waals-Nederlandse proef met LZV’s zal naar verwachting volledig in werking zijn en worden geëvalueerd.
Bovendien zal grensoverschrijdend LZV-vervoer met Noordrijn-Westfalen verkend worden nu ook dit Bundesland
LZV-verkeer toestaat.

Doelstelling 2: Onderzoek naar afstemming regelgeving milieuzones en lage emissiezones

Er wordt onderzocht hoe de regelgeving in de zogenaamde milieuzones of lage emissiezones onderling kan worden afgestemd met als doel een sterkere uniformiteit te bewerkstelligen. Eenduidige regelgeving met betrekking tot de technische specificaties voor binnen deze zones toegelaten vrachtvoertuigen en met betrekking tot eventuele venstertijden zijn noodzakelijk om de vervoerssector een werkbaar kader te bieden. Uiteindelijk zal dit ook bijdragen aan een bredere toepasbaarheid van het milieuzone-concept en daarmee aan duurzaamheid.

Doelstelling 3: Drones

De wederzijdse erkenning van opleidingen voor een bestuurder van een Remote Piloted Aircraft (RPA) of een
drone voor professioneel gebruik in het Benelux-gebied wordt onderzocht alsook de toepassing van veiligheidsvoorschriften op testlocaties. Dit leidt tot een Benelux-beschikking drones.

Doelstelling 4: Samenwerking Inspectiediensten

Gevolg wordt gegeven aan de verplichting uit de Benelux-beschikking inzake risk-rating om te komen tot structurele uitwisseling van de gegevens met betrekking tot wegvervoersinspecties. Een aantal inspecties op basis van het in 2017 inwerking getreden Verdrag van Luik, vindt plaats met wederzijdse uitwisseling
van personeel en materieel. De afstemming over opzet van en wederzijdse deelname aan elkaars opleidingen
en trainingen wordt voortgezet.


Ten aanzien van de ontwikkeling van ondersteunende IT-systemen in elk van de landen en gewesten met betrekking tot controle en handhaving wordt afstemming georganiseerd, om onderlinge
versnippering te voorkomen.

Doelstelling 5: Near coastal voyages

Met betrekking tot zogenaamde near coastal voyages wordt een Benelux-beschikking opgesteld om te komen tot:

• Wederzijdse erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen;
• Wederzijdse toelating van elkaars schepen tot elkaars ‘near coastal waters’.

Doelstelling 6: Tachograafvrijstellingen

Een document wordt opgesteld waarin het akkoord van de Benelux-landen is weergegeven om samen uitzonderingen op de rij- en rusttijden zoals bedoeld in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 561/2006 toe te staan voor zover twee of de drie landen met deze uitzonderingen hebben ingestemd.

Doelstelling 7: Waterverdelingsakkoord W-VL-NL

Het Waals Gewest heeft de wens uitgesproken om zich aan te sluiten bij het Vlaams-Nederlands waterafvoerverdrag. De opstelling, ondertekening en ratificatie van dat nieuw verdrag vraagt relatief veel tijd. Om reeds voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat verdrag inhoudelijke afspraken welke in dat verdrag
zullen worden opgenomen te kunnen laten gelden, wordt een Beneluxbeschikking opgesteld. Deze zal bij de
inwerkingtreding van het herziene verdrag vervallen.

 

Actueel

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 271

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux-wegcontrole: 15% van de voertuigen in overtreding

14 sep. 2018 510

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland hebben controles op vrachtwagens en autocars u... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer in aanwezigheid van Europarlementariërs

18 jul. 2018 1533

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer (FOD Mobiliteit) controleerden gisteren samen in Hazeldonk (omgeving Breda) het vrachtvervoer op naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf. D... lees meer

meer nieuwsberichten