Energie

  • Energietransitie

Het Benelux Energie Expertise Netwerk zal in zijn tweede jaar na oprichting verder een rol spelen als ontmoetingsplatform voor energie-innovatie en kennisuitwisseling en om onder andere de bestaande nationale energiedialogen bijeen brengen. Met als algemeen streven de energietransitie te ondersteunen blijven de drie kernthema´s onveranderd: De Benelux Energie Work Force van de toekomst, Duurzame mobiliteit en Flexibiliteit in Energiemarkten.

 

  • Noordzeenetwerk

Door de ministeriële verklaring  van 6 juni 2016 over energiesamenwerking tussen de Noordzeelanden, zal de governance van het Noordzee overleg sterk veranderen (van ‘top down’ naar ‘bottom up’). Hoofddoel voor de Benelux-landen is het streven naar een substantiële kostenreductie van wind op zee door via het Secretariaat-Generaal ondersteuning te verlenen aan de eerste drie co-voorzitterschappen van het Noordzeelanden overleg (voor de periode medio 2016 – medio 2019, achtereenvolgens België, Nederland en Denemarken) op coördinerend en High Level niveau. Concreet verkennen onze landen de mogelijkheid voor, 1) op middellange of lange termijn, een gemeenschappelijk ´stopcontact op zee-project’ voor het aan land brengen van hernieuwbare energie, 2) een afgestemde beleidsvisie op de rol van offshore windenergie voor de periode na 2020, richting 2030 doelstellingen en 2050 en 3) een proefopstelling voor een samenwerkingsmechanisme inzake steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in het kader van de herziene Richtlijn 2009/28/EG voor hernieuwbare energie.

North Seas Countries Offshore Grid Initiative

 

  • Penta Energie Overleg

De kerndoelen van dit overleg blijven onveranderd belangrijk, namelijk de algehele versterking van de interne energiemarkt, het verhogen van de leveringszekerheid en de integratie van hernieuwbare energie in een flexibele energiemarkt. In lijn met de besluiten genomen door de directeuren-generaal Energie op de vergadering van 6 juni 2016 in Luxemburg over regionale energie samenwerking, maken de Benelux-landen afspraken over de te nemen maatregelen in geval van een gelijktijdige schaarste aan elektriciteit, met in eerste instantie een harmonisering van de indicatoren en standaarden rond leveringszekerheid. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren op de elektriciteitsmarkt worden afgestemd.

Pentalateral Energy Forum

 

  • Gasplatform

De Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland hebben tot op heden het Gasplatform kunnen benutten voor een optimale uitvoering van gasleveringsafspraken over grenzen heen. De discussie rondom de levering van L-gas naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen en de daarmee verbonden productievermindering zullen dan ook in deze context op de voet gevolgd kunnen worden. Daarnaast zal de voorgestelde EU-verordening betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering hier besproken kunnen worden. De Benelux-landen wisselen er hun risicoanalyse voor de gasbevoorrading uit en stemmen hun maatregelen af in geval van een gelijktijdige schaarste.

 

  • Regionale Energie Samenwerking

Als officieel secretariaat van de twee meest zichtbare en tastbare regionale energie samenwerkingen in Europa, namelijk het Penta- en Noordzeeoverleg wenst het Secretariaat-Generaal een extra bijdrage te leveren aan de Europa brede tendens om regionale samenwerking aan te jagen. Er zal een inventaris worden gemaakt van bestaande regionale initiatieven, waarbij gepoogd zal worden een aantal succesfactoren vast te stellen en hierover een debat met de relevante stakeholders te organiseren. De Benelux streeft ernaar hierdoor verder een voorbeeldrol voor de EU vervullen.

 

  • Waterkrachtcentrales, pompgemalen en biodiversiteit

In het kader van de toepassing van de Benelux-beschikking inzake de vrije migratie van vissen in de stroomgebieden van de Benelux-landen, stellen de betrokken ministeries en waterbeheerders, ondersteund door onderzoekscentra, een lijst op van de ‘best available techniques’ voor waterkrachtcentrales en pompgemalen en een handreiking voor locatie specifieke afweging. Doel is de schade aan de vissoorten te beperken.

Actueel

Noordzeelanden zien Benelux-UK regio als eerste internationale wind-op-zee cluster

19 dec. 2017 339

De energie en klimaatministeries van de landen rond de Noordzee beraadslaagden op 19 december over de voortgang van hun samenwerking in het North Seas Energy Forum. In 2016 spraken de Noordzeelanden op initiatief van Nederland af om nauwer samen te werken om de ontwikkeling van win... lees meer

"Leren leven binnen de grenzen van onze aarde"

24 nov. 2017 171

Zo luidde de titel van de Benelux-conferentie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) die van 22 tot en met 24 november 2017 plaatsvond in de provincie Zeeland (https://www.vvm.info/beneluxconferentie). De secretaris-generaal van de Benelux, Thomas Antoine, onderstreepte da... lees meer

Energieconferentie : Benelux als Europees leider in Energietransitie

13 nov. 2017 295

Op woensdag 15 november is het Benelux Secretariaat-Generaal vertegenwoordigd als gastspreker op een internationale Energieconferentie in Brussel  ‘ Energy Storage and Distribution’, ditmaal gewijd aan ‘Benelux als Europees leider in de energietransitie’. Vlaams minister van Energi... lees meer

meer nieuwsberichten