Energie & Klimaat

De Benelux-energietransitie noopt tot beter afstemmen van de energie- en klimaatagenda. Het afgelopen jaar stond bol van het nieuws over de kansen en uitdagingen van de transitie naar een koolstofarme economie. Enerzijds werden de eerste subsidieloze uitschrijvingen voor windparken op zee aangekondigd

en werd een EU-subsidie toegekend voor een corridor van waterstofstations in de Benelux. Anderzijds
kwam het draagvlak bij de bevolking voor de productie van gas in Groningen en voor nucleaire energie in België
onder druk te staan. Ten slotte ondertekenden onze drie landen met volle overtuiging het COP21-klimaatverdrag
in Parijs. De Benelux heeft met zijn ligging aan de Noordzee, in een van de dichtstbevolkte regio´s van Europa en ingebed in een sterk vervlochten industrieel weefsel, heel wat troeven om van die energietransitie een economisch succes te maken.

De Benelux kan energie en klimaat beter verbinden door het coherente kader dat al voor de energiesamenwerking bestaat, als voorbeeld aan te bieden voor klimaatsamenwerking, door van elkaars ervaringen te leren en, ten slotte, door een studie naar de kansen en uitdagingen uit te voeren.

Om deze redenen optimaliseert de Benelux dit jaar de verschillende regionale samenwerkingsplatformen verder.
Ten eerste door een versterkte Penta- samenwerking en governance om de integratie van de elektriciteitsmarkten in Centraal-West-Europa onomkeerbaar te maken. Ten tweede middels een vernieuwd Noordzee-overleg, in 2018 door Nederland voorgezeten, met verdere focus op kostenreductie en een betere afstemming in de tijd van toekomstige veilingen van wind op zee. Voorts wordt ingezet op een Benelux Energie Expertise Netwerk, dat de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie uitdiept, bijvoorbeeld door overvloedige hernieuwbare elektriciteit, middels omvorming tot waterstof, op te slaan en te transporteren
op Benelux-schaal. Ten slotte wordt gekeken naar hoe we omgaan met de bestaande kennis op het vlak
van nucleaire energie en daaraan gerelateerde issues zoals opwerking van afval en medisch gebruik.


 STRATEGISCH OVERLEG

De Benelux directeuren-generaal Energie monitoren de voortgang in Benelux-context. Voorts benutten ze de Benelux-constellatie in vooroverleggen voor Pentalaterale (Benelux-FR-DE-AT-CH), Noordzee-(Benelux-FRDE-
IE-UK-NO-SE-DK) en EU-overleggen.


 

Benelux Talanoa logoweb.jpg


 

Ondersteunen van de energietransitie

Doelstelling 1: Benelux-expertise voor de energietransitie

Het Benelux Energie Expertise Netwerk speelt een rol als platform voor energie- innovatie en kennisuitwisseling, als ontmoetingsplaats tussen overheden en energie-expertise en als uithangbord voor energiekennisstructuren.
Het doel is de energietransitie te ondersteunen rondom de kernthema’s ‘de Benelux energie work force voor
de toekomst’ en ‘duurzame mobiliteit’. Als aanvullend thema wordt ‘nieuwe sectoren in de energie-economie’,
zoals waterstof en warmte, verkend. Bovendien wordt een themadag rond energie en innovatie georganiseerd. 

Doelstelling 2: Waterstof

Waterstof mag zich in het licht van de energietransitie verheugen op hernieuwde belangstelling. Momenteel komen verschillende initiatieven binnen de Benelux tot wasdom. De vraag werpt zich op of de Benelux- amenwerking een meerwaarde kan zijn op het vlak van waterstof. Daarbij spelen schaalvoordelen en toepasbaarheid op verschillende terreinen een rol. Het Secretariaat-Generaal voert – op basis van de bijdragen uit de landen - een verkennende studie uit naar de kansen en uitdagingen rondom waterstof. Deze worden gepresenteerd tijdens een internationaal seminar. 

Doelstelling 3: Overleg over nationale energie- en klimaatplannen

België, Nederland en Luxemburg experimenteren elk met een bottom-up dialoog tussen stakeholders en overheden voor het opstellen van een energievisie. Deze aanpak is een nuttige basis om het klimaatakkoord van Parijs en de EU-doelstellingen van de Energie Unie te vertalen in nationale plannen. Focus ligt op mogelijke schaalvergroting voor introductie van nieuwe technologie, het vermijden van onnodige subsidiewedloop en het efficiënter organiseren van de energiedialoog door uitwisseling van best practices.

Laboratorium voor energiesamenwerking in de EU zijn

Doelstelling 1: Regionale energiesamenwerking

De Benelux zet zich in om de aanbevelingen uit zijn toolbox for regional energy cooperation verder in de
praktijk omgezet te krijgen. Zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de organisatie werken de landen een gedetailleerd voorstel uit voor regionale energiesamenwerking binnen het ‘Schone energie voor alle Europeanen’
pakket van maatregelen van de Europese Commissie.

Doelstelling 2: North Seas Energy Forum

Het Secretariaat-Generaal ondersteunt het roulerende voorzitterschap, meer bepaald voor de organisatie van een ministersoverleg onder Nederlands voorzitterschap. Benelux-landen beogen met de Noordzee samenwerking verdere kostenreductie voor de ontwikkeling van grootschalige hernieuwbare energie. Ze stemmen de routekaarten af om de 2030 hernieuwbare energiedoelstellingen te bereiken. Er vindt versterkte
coördinatie plaats bij de uitbouw van een ‘Benelux-UK’ hernieuwbare energiehub, die werd afgesproken in het
kader van de clusteraanpak op het High Level overleg op 18 mei 2017.

North Seas Countries Offshore Grid Initiative

Doelstelling 3: Pentalateral Energy Forum

Het Pentalateraal Energie Forum zet verder in op het voltooien van de interne energiemarkt. Klemtoon ligt op de
integratie van hernieuwbare energie, met de start van marktkoppeling voor levering dezelfde dag, het wegnemen
van obstakels voor grensoverschrijdende handel van korte termijn producten en het afwerken van de lijst met verenigbare rollen en verantwoordelijkheden in de markt van vraagbeheer.
Verhoogde aandacht gaat naar samenwerking op het terrein van preventie en beheer van elektriciteitscrisissen
zoals vastgelegd in het Memorandum of understanding on emergency planning and crisismanagement:

• De landen maken transparant hoe taken en verantwoordelijkheden binnen de landen zijn verdeeld;
• Ze maken afspraken over een ‘early warning’ systeem;
• Ze komen overeen welk soort instrumenten in te zetten om de crisis te pareren, waarbij voorrang gaat naar marktgebaseerde oplossingen;
• Ze identificeren mogelijke gezamenlijke risico’s voor de regio;
• Op basis van het voorgaande bereiden ze een gezamenlijke crisisoefening voor.

Pentalateral Energy Forum

Doelstelling 4: Gas Platform

De Benelux-landen, Frankrijk en Duitslandwerken binnen het Gas Platform samen in het kader van de uitvoering
van de Europese Verordening voor gasvoorzieningszekerheid, zoals voor het uitwisselen van hun risicoanalyses.
Ze maken een regionaal crisisscenario op, als basis voor een gezamenlijke oefening, en evalueren de lessons learnt. Een workshop wordt georganiseerd voor het delen van best practices van de Belgisch-Luxemburgse integratie van de gasmarkt en van het omgaan met recente uitdagingen op de gasmarkt.

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 285

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directeuren Generaal-overleg klimaat op COP24

14 dec. 2018 346

Twee dagen nadat ministers Marghem (BE), Wiebes (NL) en Dieschbourg (LU), samen met de bevoegde regionale Belgische ministers, de Benelux-Talanoa verklaring officieel voor hebben gesteld in het Benelux-paviljoen op de COP24 te Katowice en een exemplaar hebben overhandigd aan Ovais ... lees meer

Benelux-Paviljoen op klimaatconferentie COP24

06 dec. 2018 348

In het Poolse Katowice is op 3 december de VN-klimaatconferentie COP24 van start gegaan. Gedurende twee weken wordt gesproken over hoe de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in het akkoord van Parijs behaald kunnen worden en welke bijkomende afspraken daarvoor gemaakt moeten... lees meer

meer nieuwsberichten