Interne markt

  • Benelux Retail Unie

a) Inventarisatie Retail barrières

In het licht van onze gemeenschappelijke inspanningen om een ‘Benelux Retail Unie’ tot stand te brengen en op basis van de studie ‘Benelux Retail’ van 2016 is het ons streven om barrières voor e-commerce en voor een digitale interne markt bij bedrijven en consumenten te verminderen door het gebruik van online en mobiele betalingen, regelgeving voor pakketleveringen en een gezamenlijk markttoezicht te bevorderen. In het rapport ‘Benelux Retail 2025’ wordt een inventaris gemaakt van de belemmeringen en knelpunten in de Retail regelgeving en wordt een reeks oplossingen aangereikt. Op basis van de bevindingen van deze studie zal midden 2017 een actieplan met concrete voorstellen voor het opheffen van de resterende barrières worden opgesteld.

 

b) Territoriale leveringsbeperkingen

Uitvoering gevend aan de Benelux-aanbeveling van 2015 inzake de territoriale leveringsbeperkingen in de Benelux zal middels een in oktober 2016 gestarte enquête de aard en omvang van de territoriale leveringsbeperkingen in kaart worden gebracht. Het doel is om een heldere analyse op te stellen van de problematiek in de toeleveringsketen van de detailhandelsmarkten en, indien daartoe aanleiding bestaat, oplossingsrichtingen voor de geïdentificeerde knelpunten aan te reiken.

 

c) Consumentenbeleid

Er zal een stakeholderbijeenkomst worden georganiseerd rond het thema: ´Wat betekent de Benelux Interne Markt voor de Consument?´. Deze bijeenkomst is bedoeld om de uitdagingen en de resterende barrières voor de consument in de Benelux-markt in kaart te brengen, de barrières voor e-commerce, zoals geoblocking, op te heffen en de rechten van de consument te verduidelijken op verschillende gebieden zoals de doorverkoop van toegangskaarten, het aanbod van pakketreizen en namaakproducten. In aansluiting op de conclusies van de bijeenkomst kan een concrete actie zoals een gemeenschappelijke controle met de bevoegde ministeries worden opgezet.

 

  • Benelux-vestigingsklimaat

a) Mededingingsbeleid

Een sterker wordende interne markt behoeft een structureel concurrentie overleg.Na afronding van de implementatie van de antitrustrichtlijn 2014/104/EU zal dit overleg de eventuele herziening van de antitrustverordening (EG) nr. 1/2003 bespreken en de actuele gebeurtenissen en gevolgen hieromtrent op de Benelux-markt.

 

b) Merkenrecht

In de eerste helft van het jaar kan worden gerekend op de afronding van de onderhandelingen over de herziening van het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) ter implementatie van de Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436. Daarnaast zal de aanpassing van het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom verder bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat van innovatieve bedrijvigheid in de Benelux. De Benelux-landen ambiëren dan ook de voorgenomen aanpassingen tot een goed einde te brengen in de vorm van een nieuwe verdragstekst.

 

c) European Services Card

Op basis van de eind 2016 georganiseerde conferentie over de toekomstige European Services Card die enkele specifieke sectoren beoogt zoals de bouw en de zakelijke dienstverlening, zal nagegaan worden of het zinvol is vooruit te lopen op de Europese ontwikkelingen door de administratieve en regelgevende belemmeringen tussen de Benelux-landen terug te dringen. Zo zullen de mogelijkheden worden getoetst om de toegang tot informatie voor de bedrijven te verbeteren en het principe van de wederzijdse erkenning op de gelijkwaardig geachte regelgevingen toe te passen.

 

d) Afstemming milieuwetgeving voor bedrijven in grensgebieden

De Benelux-beschikking over de geluidshinder in het grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop wordt afgerond en ondertekend. Dit oplossingsmodel voor de gelijke behandeling van bedrijven op grensoverschrijdende bedrijventerreinen wordt gepromoot naar actoren in grensgebieden met soortgelijke problemen. Het oplossingsmodel wordt uitgebreid met andere thema’s van de milieuwetgeving in relatie tot bedrijven.

 

  • Benelux digitale markt

a) Mobiele betalingen

Op basis van de uitkomsten van de online enquête in 2016 zijn een aantal speerpunten vastgesteld die in de Benelux het gebruik van mobiele betalingen zouden kunnen bevorderen. De barrières worden geïdentificeerd en waar mogelijk aangepakt.

 

b) Herziening Telecomkader

De aangekondigde Europese herziening van het regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten zal nader worden gevolgd, met het oog op het bereiken van connectiviteit zonder grenzen.

Daarbinnen past ook de opvolging van de verdere implementatie van de verordening (EU) 2015/2120, die strekt tot het afschaffen van roaming-tarieven. In het licht van de focus op de Benelux digitale agenda in 2017 zal extra aandacht worden geschonken aan het efficiënte uitfaseren van roaming-tarieven voor data verkeer.

 

  • Benelux als logistieke en economische hot spot

a) Benelux Branding

Een analyse zal worden opgeleverd waaruit blijkt op welke terreinen de verwevenheid van de Benelux-economieën reeds bestaat en waar nog potentieel ligt om deze te versterken of elkaar aan te vullen. Op basis van deze analyse zullen er enkele aanbevelingen worden neergelegd over waar gemeenschappelijk optrekken zinvol is. Hieraan zal een seminar worden gewijd.

 

b) Steden als economische motor in een Benelux-context

De grote Benelux-steden spelen een grote rol in thema´s als werkgelegenheid, concurrentiekracht, duurzaamheid en bepalen tevens voor een groot deel de aantrekkelijkheid van de Benelux als vestigingslocatie voor economische spelers. De Benelux verkent in 2017 op welke terreinen samenwerking over grenzen heen meerwaarde oplevert en hoe de samenwerking tussen nationale overheden en stedelijke overheden over grenzen heen vorm kan krijgen in Benelux-context.

Actueel

Benelux-studie aanzet tot langere levensduur huishoudelijke apparaten

14 jun. 2018 277

Op de Benelux-conferentie ”Repareerbaarheid” in Brussel onderstreepte minister van Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, het belang van studie en samenwerking voor circulaire economie,  “Samen met mijn collega’s van de Benelux ben ik ervan overtuigd dat we ons moeten posi... lees meer

Benelux-landen starten energie- en klimaatdialoog

11 jun. 2018 251

België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie Christine Marghem in naam van de drie landen vandaag op de top van Europese energieministers. Grensoverschrijd... lees meer

Rapport Benelux-duurzaamheidsconferentie 2017 geeft tips om jongeren te sensibiliseren over de klima...

29 mrt. 2018 253

Eind vorig jaar vond in Nederland (provincie Zeeland) de Benelux-conferentie ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’ plaats. Menselijk ingrijpen in ecosystemen was het centrale thema. Bedreigingen én kansen voor de natuur kwamen aan bod vanuit het perspectief van voorlichtin... lees meer

meer nieuwsberichten