Kernthema

Sociale cohesie

Ambitie

Gelet op de sociale uitdagingen waar de Benelux-landen voor staan, moeten we zorgen voor een versterking van het sociale weefsel. Bijgevolg is een aantal thema's opgenomen op het gebied van de sociale cohesie, met name aandacht voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, mobiliteit, het beleid gericht op jeugdigen en voor de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de burgers in de Benelux. De Benelux staat voor het borgen van gelijke kansen voor alle burgers.

De stimulering van wederzijdse praktische samenwerking tussen de Benelux-overheden en hun burgers, alsmede met naaste buurlanden en -regio’s, vormt een essentieel onderdeel van het kernthema ‘Duurzame ontwikkeling’, dat als een hoofddoelstelling is opgenomen in het Benelux-Verdrag van 2008.

Conform de Benelux-aanbeveling inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit (2014) focust de Benelux zich op kansen op het terrein van de arbeids- en onderwijsmobiliteit, alsmede beroepskwalificaties en stages. Daarnaast richt de Benelux zich op het verbeteren van grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenverkeer, in het bijzonder wat betreft de gegevensuitwisseling.

De stimulering van de werkgelegenheid in de Benelux en zijn grensregio’s is gebaat bij het verhogen van de arbeidsmobiliteit over de grens, alsmede een goed afgestemde Benelux grensoverschrijdende governance structuur. Dit werd nog eens te meer onderstreept tijdens de Benelux-Top van april 2015.

De Benelux-landen omvatten in hun totaliteit 37% van alle Europese grensarbeiders. Op dit moment zijn er iets meer dan 300.000 grensarbeiders die pendelen tussen de Benelux-landen en aangrenzende landen, waarvan bijvoorbeeld 164.000 alleen al in Luxemburg. Dit aantal is met 1/3 toegenomen ten opzichte van 2002 en vormt een aanzienlijk en groeiend percentage.

In de gehele Benelux en met name ook in de Grande Région is het permanent wegnemen van belemmeringen die de mobiliteit hinderen of bemoeilijken derhalve van het grootste belang. De werkloosheidspercentages in sommige grensgebieden geven de noodzaak weer van de bevordering van de arbeidsmobiliteit tussen de Benelux-landen onderling, alsmede met de buurlanden en de betrokken grensgebieden. Behalve uit sociaal perspectief vormt de stimulering van arbeidsmobiliteit een belangrijke regionaal economische doelstelling, zeker bezien vanuit die Benelux-grensgebieden waar men te maken heeft met een dalende (beroeps)bevolking (krimp) en een groeiende vraag naar personeel vanuit bepaalde (top)sectoren.

Actueel

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis enthousiast over Benelux-rapport grensoverschrijdende pati...

24 okt. 2016 274

Tijdens een internationale conferentie over de grensoverschrijdende EU-gezondheidsrichtlijn benadrukte de Europese Commissaris voor Gezondheid, Vytenis Andriukaitis, in zijn keynote toespraak het belang van het Benelux-rapport over grensoverschrijdende patiëntenstromen.  “Graag zo... lees meer

Lydia Mutsch overhandigt het BENELUX-rapport over grensoverschrijdende patiëntenstromen aan eurocomm...

04 okt. 2016 297

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het BENELUX Comité van Ministers overhandigde Luxemburgse minister van Volksgezondheid Lydia Mutsch in de marge van de informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid op 3 oktober te Bratislava het Benelux-rapport over... lees meer

De Benelux-brochures voor grensarbeiders zijn geupdate

05 jul. 2016 1162

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg geactualiseerd. Momenteel werken er 35.000 Belgen in het Groothertogdom Luxemburg, terwijl ook 33.000 Belgen dagelijks de grens o... lees meer

meer nieuwsberichten