Fraudebestrijding

Algemeen

Fraudepreventie en fraudebestrijding vereisen acties op nationaal, grensoverschrijdend en Europees niveau.
De ervaring leert ons immers dat de lidstaten deze uitdagingen slechts efficiënt kunnen aangaan wanneer zij in
een geëigend kader samenwerken.

In dat verband kan de Benelux bogen op meerdere jaren ervaring met de geleidelijke ontwikkeling van een beleidsstrategie die gebaseerd is op een goede administratieve samenwerking, wederzijds begrip, uitwisseling van best practices en relevante informatie. Dankzij deze ontwikkelingen worden de voorzieningen op het terrein van fraudepreventie en -bestrijding in onze landen alsmaar beter, met name door de toename van gerichte controles en gezamenlijke acties.

Waar het gaat om de bestrijding van fiscale fraude en het delen van kennis over fiscaal beleid pakt de Benelux
klassieke thema’s op zoals btw-carrouselfraude en accijns. Bovendien is het de bedoeling om meer aandacht te
hebben voor evoluerende analysemethoden (fiscale intelligence) voor praktische ervaringen met nieuwe informatiestromen en voor moderne, vooral technologische ontwikkelingen. Verder wordt bezien hoe de samenwerking op het terrein van de invorderingsbijstand kan worden versterkt en verbeterd.

Voorts blijft het de ambitie om grensoverschrijdende sociale fraude beter aan te pakken en bijzondere aandacht
te hebben voor datamining en sociale dumping. De ontwikkeling van detachering is namelijk een belangrijk politiek en economisch aandachtspunt geworden.

Zoals na afloop van de Top van de drie premiers van de Benelux op 8 november 2017 is verklaard, wordt de operationele samenwerking op het terrein van belastingen en sociale zaken verder geïntensiveerd en wordt ter bevestiging daarvan een Benelux-aanbeveling voorbereid.

Verder hebben de landen onlangs toegezegd samen op te trekken om de grensoverschrijdende fraude in de
gezondheidszorg te voorkomen en te bestrijden.

STRATEGISCH OVERLEG

De structurele samenwerking op fiscaal en sociaal gebied wordt aangestuurd door strategische overleggen die de opdracht hebben om de politieke mandaten van de ministeriële overheden van de Benelux-landen om te zetten, de gezamenlijke prioriteiten te bewaken, de nodige impulsen te geven aan de thematische werkzaamheden en te zorgen voor een regelmatige evaluatie.

 

Actueel

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

11 dec. 2018 213

Het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude is op 11 december 2018 onder Belgisch voorzitterschap bijeengekomen te Brussel.  De vergadering werd geopend met een toespraak van Frank Philipsen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie in Belg... lees meer

Strategisch overleg fraude in de gezondheidszorg

06 dec. 2018 174

Het Benelux strategisch overleg bestrijding van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg is op 6 december 2018 bij het Secretariaat-Generaal bijeengekomen. Als gevolg van de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude... lees meer

Benelux-conferentie over de strafrechtelijke bestrijding van fraude

28 jun. 2018 501

Op donderdag 28 juni 2018 vond een seminar plaats tussen de Belgische en Luxemburgse douaneadministraties, de privésector, het openbaar ministerie en advocatenkantoren rond de omzetting van de EU-richtlijn over de strafrechtelijke bestrijding van fraude. Het is nodig om deze richtl... lees meer

meer nieuwsberichten