Sociale samenwerking en fraudebestrijding

  • Frauduleuze uitzendkantoren

Zo mogelijk op basis van gemeenschappelijke risicoanalyses zullen inspecties nagaan of grensoverschrijdende constructies kunnen geïdentificeerd worden. Op basis van deze analyses zullen inspectiediensten opnieuw gemeenschappelijke controles in de drie Benelux-landen uitvoeren, onder andere binnen de uitzendbranche, die verder moeten bijdragen aan de systematisering van de samenwerking tussen de controleurs.

 

  • Juridisch kader voor grensoverschrijdende samenwerking tussen inspectiediensten

De inspectiediensten zullen samenwerken om een juridisch kader voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen sociale inspectiediensten op te starten. Dit kan naar het voorbeeld van het Verdrag van Luik. Hierbij zal rekening gehouden worden met de ‘lessons learned’ van de lopende samenwerking tussen de sociale inspectiediensten.

 

  • A1/detacheringsprocedure

Binnen de Benelux-werkgroep zal op praktisch niveau worden gewerkt aan het monitoren en verbeteren van de A1/procedure. Op basis van de opgedane ervaring en kennis, kunnen door de drie Benelux-landen richting de Europese Commissie aanbevelingen, voorstellen en ideeën worden gepresenteerd op het gebied van de A1 (detachering), om misbruik of oneigenlijk gebruik van de regelgeving te voorkomen.

 

  • Uitkeringsfraude

De administratieve samenwerking zal worden versterkt om mogelijke fraudeplegers te identificeren en de benodigde tools te ontwikkelen om deze praktijken te bestrijden.

Op basis van de resultaten van een pilotproject voor het uitwisselen van gegevens i.v.m. tewerkstelling en werkloosheid zullen de Benelux-landen een grensoverschrijdende gegevensuitwisseling inrichten.

Er zal tevens onderzocht worden of de sociale zekerheidsinstellingen van de Benelux-landen toegang kunnen krijgen tot de nationale sociale zekerheidsdatabanken van de andere lidstaten, rekening houdend met de gerelateerde privacywetgeving van de lidstaten.

 

  • Identiteitscontroles op de werkvloer

De samenwerking zal erop gericht zijn de vergelijkbaarheid van systemen voor identiteitscontrole op de werkvloer te bevorderen, met name door de coördinatie tussen de Benelux-landen te versterken.

De mogelijkheden tot elektronisch melden van detacheringen zullen eveneens worden onderzocht om tot een uniform instrument hiervoor te komen.

Actueel

Hoorzitting eurocommissaris Marianne Thyssen in het Benelux-Parlement

20 apr. 2018 18

Op 20 april werd Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit, gehoord door de Benelux-parlementsleden. Bij die gelegenheid lichtte zij het huidige standpunt van de Europese Commissie toe ten aanzien van detachering en de herzienin... lees meer

België en Nederland starten elektronische gegevensuitwisseling om grensoverschrijdende sociale fraud...

09 apr. 2018 367

België en Nederland zetten een nieuwe stap om grensoverschrijdende sociale fraude op te sporen. De Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer en de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Van Ark, ondertek... lees meer

Meer aandacht voor digitalisering binnen de fiscale fraudebestrijding

29 nov. 2017 509

Aan de vooravond van de aankondiging van de Europese Commissie dat de lidstaten beter moeten samenwerken om de grensoverschrijdende BTW-fraude te bestrijden, zaten de Benelux-partners al samen in het Provinciehuis in Maastricht voor een strategisch overleg.  Onder leiding van adju... lees meer

meer nieuwsberichten