Politie, justitie & migratie

Algemeen

Veiligheid is een terrein waarop samenwerking tussen de Benelux-landen van essentieel belang is en alsmaar toeneemt temeer daar de vooruitgang die bij internationale samenwerking wordt geboekt een belangrijke succesfactor is geworden. De Benelux-landen werken op JBZ-gebied voornamelijk samen in het Senningen-overleg. Dit overleg houdt zich met name bezig met politiële - en justitiële samenwerking en crisisbeheersing. De kansen voor strategische en operationele samenwerking moeten maximaal worden benut, met name in de grensgebieden.

Met de actualisering en uitbreiding van het Benelux-Verdrag van 2004 inzake grensoverschrijdend politieel optreden (hierna: ‘Benelux-politieverdrag 2004’) zal de Benelux-samenwerking nog efficiënter worden, zal ze extra bevoegdheden krijgen en zullen nieuwe middelen om in te grijpen worden toegestaan, meer in het bijzonder op het gebied van informatiedeling, grensoverschrijdende opsporingsactiviteiten, grensoverschrijdende achtervolgingen, maar ook om optimaal gebruik te maken van kansen voor operationele samenwerking en bijstand. De terreurdreiging en de noodzaak tot preventie van radicalisering zijn extra redenen om op juridisch en operationeel niveau voortgang te maken met de politiële en justitiële samenwerking in de Benelux.

De voorkoming en gezamenlijke bestrijding van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit zijn echter niet alleen een grote zorg voor politiekorpsen en justitiële overheden; ook (boven)lokale besturen en inspectiediensten spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom moet verder worden gewerkt aan een tussen onze overheden afgestemde bestuurlijke aanpak met inachtneming van de grondbeginselen van de fundamentele vrijheden en een goede rechtsbedeling.

Bij de vele fenomenen die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad (motorbendes, cybercriminaliteit, drugs, …) zal bijzondere aandacht gaan naar het opsporen, ondermijnen en onderdrukken van mensenhandel ter opvolging van de conclusies van de conferentie Mensenhandel die door het Luxemburgse Benelux-voorzitterschap werd georganiseerd.

Ten slotte moet ook de vluchtelingencrisis in Benelux-verband worden opgepakt, in het bijzonder om de al bestaande samenwerking, waar zinvol, te versterken en eventueel ad hoc gezamenlijke standpunten in te nemen in EU-verband dan wel ten aanzien van derde landen.

Strategische aansturing

Onder het gezag van de bevoegde ministers van de drie landen heeft de Centrale overleggroep Senningen de opdracht om richtinggevende besluiten te nemen over thema’s die in de Senningen-samenwerking aan bod komen en te zorgen voor een adequate en reguliere monitoring.

Het Benelux Strategisch overleg Politie is het hoogste orgaan voor politiesamenwerking tussen de drie landen en stuurt de technische werkgroepen aan. Daarnaast is echter, gezien de noodzaak aan integraliteit tussen de werkgroepen politie en justitie, het moment aangewezen om een Benelux Strategisch Overleg Justitie voor de nodige afstemming en als overkoepelend orgaan op te richten.

Actueel

Benelux-politiechefs lanceren een Benelux-app om grensoverschrijdend optreden te faciliteren

31 jan. 2018 174

Tijdens een strategisch overleg op Benelux-niveau, onder Belgisch Voorzitterschap,  lanceerden de politiechefs Catherine De Bolle (BE), Hans Vissers (NL) en Philippe Schrantz (LU) een Benelux-applicatie voor o.a. smartphone bestemd voor politieagenten die te maken krijgen met grens... lees meer

Benelux Strategisch overleg Politie

31 jan. 2018 73

Op 31 januari 2018 vond in de burelen van het Secretariaat-Generaal onder Belgisch voorzitterschap het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. De vergadering werd bijgewoond door de Belgische Commissaris-generaal Catherine De Bolle, Philippe Schrantz, de Directeur-generaal van ... lees meer

De directeuren-generaal Asiel en Migratie in Benelux-verband wensen in 2018 de samenwerking intensiv...

08 dec. 2017 12396

Op 8 december 2017 zijn de directeuren-generaal Asiel en Migratie in Benelux-verband bijeengekomen bij het Secretariaat-Generaal in aanwezigheid van adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser.  Onder meer de herziening van de Europese Terugkeerrichtlijn stond op de agenda. In die... lees meer

meer nieuwsberichten