Veiligheid

Algemeen

Het welzijn van de burger als oogmerk

Er wegen tal van grensoverschrijdende dreigingen op onze landen en de rest van de wereld: handel in mensen, drugs, wapens, gevaarlijke stoffen; cybercriminaliteit, keerzijde van de medaille van de digitalisering; gewelddadige radicalisering en terrorisme. Gelet op deze bedreigingen kan enkel dankzij méér samenwerking
tussen de landen en uitwisseling van informatie de veiligheid van de medeburgers worden gewaarborgd.
Het is ook aangewezen om tot een hechtere samenwerking op vlak van migratie te komen, gezien de uitdagingen
waarmee onze landen vandaag geconfronteerd worden.

In Benelux-verband krijgt deze samenwerking, die gebaseerd is op het Senningenoverleg, gestalte in tal van zeer concrete politieke, strategische en operationele activiteiten, met name op het gebied van politiesamenwerking, crisisbeheersing en migratie. Met deze samenwerking loopt de Benelux in sommige sectoren tevens voorop in Europa.

De hoogambtelijke Centrale Overleggroep (COG) Senningen heeft de opdracht om richtinggevende besluiten
te nemen over thema’s die in de Senningensamenwerking aan bod komen en te zorgen voor een adequate
en reguliere monitoring van deze samenwerking.

Naast deze zogenaamde Senningensamenwerking vereisen ook andere veiligheidsonderwerpen aandacht
van onze landen. Het gaat onder meer om vraagstukken m.b.t. voedselveiligheid, klimaatadaptatie en het
nucleaire risico. 

Voor de Benelux is fraudebestrijding overigens een van zijn prioriteiten; de Benelux is namelijk van oordeel
dat generlei vorm van fraude of misbruik geaccepteerd kan worden in een maatschappij die gestoeld is op
solidariteit en een eerlijke marktwerking,
waarbij elk individu, elke ondernemer, dezelfde kansen moet krijgen en de staatsinkomsten moeten
gebruikt worden voor publieke doeleinden.

Met het oog op het streven naar een duurzamere samenleving ligt de focus op vraagstukken die betrekking
hebben op luchtkwaliteit, biodiversiteit en burgereducatie over de uitdagingen op het gebied van het milieu.
Deze verschillende samenwerkingen zijn erop gericht oplossingen te vinden om onze levensomstandigheden
in stand te houden en bij te dragen aan een duurzamere ruimte voor de toekomstige generaties.

Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk voor werknemers en voor de samenleving, maar
de combinatie werk-privéleven is niet altijd eenvoudig, en al helemaal niet in een grensoverschrijdende context.
Daartoe worden in de Benelux-initiatieven genomen om de grensoverschrijdende mobiliteit in elke fase
van het beroepsleven van burgers te ondersteunen.

De Benelux zet zich in voor het wegnemen van barrières voor grensoverschrijdende zorg, bijvoorbeeld door
betere eHealth communicatie en door fraudebestrijding, dit teneinde de keuzevrijheid van de patiënt en
de toegang tot kwaliteitsvolle zorg te verhogen.

Actueel

Grensoverschrijdende actie tegen drugshandel

27 mei 2019 1082

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 23 mei tot zondag 26 mei 2019 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 145 van de 2030 gecontroleerden war... lees meer

39 touringcars gecontroleerd tijden Benelux-controle op wegvervoer

22 mei 2019 1463

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op maandag 20 mei, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met touringcars. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Tra... lees meer

Benelux aanjager van Europees netwerk van crisiscentra

02 mei 2019 2329

De directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux-landen, hun collega-directeuren-generaal van zeven andere Europese crisiscentra en vertegenwoordigers van de Raad van de EU en de NAVO zijn vandaag samengekomen in het Huis van de Benelux.  De directeur-generaal van het Bel... lees meer

meer nieuwsberichten