Senningen

Algemeen

Als gevolg van nieuwe fenomenen van onveiligheid moeten onze regeringen samen optrekken, bevoegdheden
over de grens delen, hun inspanningen onderling afstemmen en vertrouwen hebben in elkaar.

De Benelux kan bogen op positieve ervaringen zowel op het gebied van politiële en justitiële samenwerking als op het vlak van crisisbeheersing. Met deze gestaag vooruitgaande samenwerking loopt de Benelux in sommige sectoren tevens voorop in Europa.


Op het terrein van de binnenlandse veiligheid vragen de huidige uitdagingen om nieuwe oplossingen en moet
het grensoverschrijdende politieoptreden gefaciliteerd en geoptimaliseerd worden. Daarom onderhandelen onze
landen over een herziening en een uitbreiding van het Benelux-Politieverdrag van 2004.

De Benelux wil de samenwerking inzake de bestuurlijke aanpak ter bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit opvoeren. Dit streven komt voort uit de overtuiging dat bestuurlijke aanpak een onmisbaar instrument is om dit soort criminaliteit te bestrijden.

De beveiliging van communicatietechnologie en van vitale infrastructuur en de bescherming van persoonsgegevens vormen een van de grootste uitdagingen van de digitale samenleving.
Naast nationale en internationale initiatieven kan een Benelux-aanpak in dat verband tevens relevant zijn.

De preventie en bestrijding van gewelddadige radicalisering blijven een beleidsprioriteit van onze drie landen. Met name het grensoverschrijdende aspect heeft de aandacht van de Benelux.

Gezien de huidige context dient de samenwerking op vlak van asiel en migratie geïntensiveerd en een volwaardig onderdeel van de Senningen-samenwerking te worden. Hierbij zal coördinatie centraal staan, zowel op politiek
als op operationeel vlak, teneinde op een adequate manier tegemoet te komen aan de huidige uitdagingen.


Ten slotte is er in algemene zin middels onder andere de Senningen-samenwerking al veel geregeld voor crisisbeheersing. De experts zullen de algemene crisisbeheersingsovereenkomst van het Benelux Memorandum of Understanding uit 2006 verder uitwerken ten aanzien van nucleaire veiligheid. Ook zal worden gewerkt aan een meer geharmoniseerde aanpak bij de communicatie aan de burger. De Benelux-landen blijven intensief samenwerken en willen de samenwerking meer concreet maken bij de beheersing c.q. preventie van grensoverschrijdende risico’s, het invoeren van regelingen voor onderlinge bijstand in crisissituaties, het innemen van gezamenlijke technische standpunten ter beveiliging van de voedselketen en de monitoring van risico’s op dierziekten. Ook op andere terreinen vindt samenwerking plaats, onder andere tussen de nucleaire autoriteiten.

STRATEGISCH OVERLEG


De Centrale overleggroep Senningen heeft de opdracht om richtinggevende besluiten te nemen over thema’s die in de Senningen-samenwerking aan bod komen en te zorgen voor een adequate en reguliere monitoring.

Actueel

Benelux-landen versterken veiligheidssamenwerking met nieuw Benelux-politieverdrag

23 jul. 2018 960

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, de Luxemburgse minister van Binnenlandse Veiligheid, Etienne Schneider en de Luxemburgse min... lees meer

21 juli : Benelux-detachement opent burgerlijk gemotoriseerde defilé

20 jul. 2018 674

De nationale Belgische feestdag en het civiele en militaire defilé staan dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van koning Filip. Om 60 jaar Benelux-Verdrag in de kijker te plaatsen, zal de gemotoriseerde colonne geopend word... lees meer

Benelux-politiesamenwerking tijdens de NAVO-top te Brussel

06 jul. 2018 692

Op 11 en 12 juli heeft een NAVO-top plaats in Brussel , met de Amerikaanse president Donald Trump als één van de gasten.Er zullen verschillende staatshoofden en regeringsleiders onthaald worden in Brussel. Een groot aantal  Belgische politiemensen (lokaal en federaal ) zullen de v... lees meer

meer nieuwsberichten