Veiligheid

Algemeen

Het welzijn van de burger als oogmerk

Er wegen tal van grensoverschrijdende dreigingen op onze landen en de rest van de wereld: handel in mensen, drugs, wapens, gevaarlijke stoffen; cybercriminaliteit, keerzijde van de medaille van de digitalisering; gewelddadige radicalisering en terrorisme. Gelet op deze bedreigingen kan enkel dankzij méér samenwerking
tussen de landen en uitwisseling van informatie de veiligheid van de medeburgers worden gewaarborgd.
Het is ook aangewezen om tot een hechtere samenwerking op vlak van migratie te komen, gezien de uitdagingen
waarmee onze landen vandaag geconfronteerd worden.

In Benelux-verband krijgt deze samenwerking, die gebaseerd is op het Senningenoverleg, gestalte in tal van zeer concrete politieke, strategische en operationele activiteiten, met name op het gebied van politiesamenwerking, crisisbeheersing en migratie. Met deze samenwerking loopt de Benelux in sommige sectoren tevens voorop in Europa.

De hoogambtelijke Centrale Overleggroep (COG) Senningen heeft de opdracht om richtinggevende besluiten
te nemen over thema’s die in de Senningensamenwerking aan bod komen en te zorgen voor een adequate
en reguliere monitoring van deze samenwerking.

Naast deze zogenaamde Senningensamenwerking vereisen ook andere veiligheidsonderwerpen aandacht
van onze landen. Het gaat onder meer om vraagstukken m.b.t. voedselveiligheid, klimaatadaptatie en het
nucleaire risico. 

Voor de Benelux is fraudebestrijding overigens een van zijn prioriteiten; de Benelux is namelijk van oordeel
dat generlei vorm van fraude of misbruik geaccepteerd kan worden in een maatschappij die gestoeld is op
solidariteit en een eerlijke marktwerking,
waarbij elk individu, elke ondernemer, dezelfde kansen moet krijgen en de staatsinkomsten moeten
gebruikt worden voor publieke doeleinden.

Met het oog op het streven naar een duurzamere samenleving ligt de focus op vraagstukken die betrekking
hebben op luchtkwaliteit, biodiversiteit en burgereducatie over de uitdagingen op het gebied van het milieu.
Deze verschillende samenwerkingen zijn erop gericht oplossingen te vinden om onze levensomstandigheden
in stand te houden en bij te dragen aan een duurzamere ruimte voor de toekomstige generaties.

Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk voor werknemers en voor de samenleving, maar
de combinatie werk-privéleven is niet altijd eenvoudig, en al helemaal niet in een grensoverschrijdende context.
Daartoe worden in de Benelux-initiatieven genomen om de grensoverschrijdende mobiliteit in elke fase
van het beroepsleven van burgers te ondersteunen.

De Benelux zet zich in voor het wegnemen van barrières voor grensoverschrijdende zorg, bijvoorbeeld door
betere eHealth communicatie en door fraudebestrijding, dit teneinde de keuzevrijheid van de patiënt en
de toegang tot kwaliteitsvolle zorg te verhogen.

Actueel

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 603

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

350 politiemensen opgeleid in Benelux-samenwerking

10 okt. 2019 713

Donderdag 10 oktober 2019 was de officiële start van de opleiding ‘ zonder zorgen de grens over’ voor politieagenten werkzaam in de grensstreek van de provincies Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg.  350 politiemensen uit deze regio worden opgeleid nadat eerder reeds 1.000 po... lees meer

Meer dan 15 kg marihuana in beslag genomen tijdens grensoverschrijdende actie

24 sep. 2019 848

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 19 september tot zondag 22 september 2019 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 160 van de 2001 gecontroleerden waren i... lees meer

meer nieuwsberichten