Asiel en Migratie

  • Strijd tegen mensenhandel

De multidisciplinaire samenwerking wordt verder versterkt d.m.v. de follow-up van de trainingsworkshops en de conferentiedag over de bescherming van slachtoffers en de vervolging van mensenhandelaars. Op die basis zal de Benelux een hecht netwerk tot stand brengen tussen hulpverleners om de slachtoffers nog beter bij te staan. Voorts wordt op basis van de in 2016 gestarte samenwerking de Benelux-brochure over het Benelux-samenwerkingsmechanisme voor slachtoffers van mensenhandel geëvalueerd en geüpdatet. Het Secretariaat-Generaal zal toezien op een adequate verspreiding van de informatieve brochure die in het teken staat van de grensoverschrijdende samenwerking. De politieke verklaring van de Benelux over mensenhandel, die op 2 december 2016 in Luxemburg is ondertekend, wordt uitgevoerd.

 

  • Aanpak radicalisering

De partners werken de conclusies en aanbevelingen van het in 2016 georganiseerde seminar inzake vroegsignalering van radicalisering in de grensstreek uit, in het bijzonder voor wat het uitwisselen van informatie met betrekking tot radicaliserende personen betreft.

Daarnaast bestaat de wens om meer samen te werken op het gebied van vroegtijdige signalering van radicalisering, gezamenlijke analyses en het delen van informatie op dit terrein.

       

  • Aanpak cybercriminaliteit 

Er worden steeds vaker strafbare feiten gepleegd via internet. Om deze cybercriminaliteit te bestrijden moeten alle partijen op internationaal niveau samenwerken. Ook de Benelux kan een waardevol platform zijn om good practices en kennis te delen en een afgestemde strategie voor een operationele aanpak te ontwikkelen.

 

  • Aanpak van illegaal transport en harmonisatie van regels inzake vuurwerk

Doelstellingen van de samenwerking zijn: verderzetten van de uitwisseling van informatie en goede praktijken inzake vuurwerk om te komen tot harmonisatie van regels en afspraken over toezicht op illegaal transport. Het gezamenlijk voorbereiden van strategieën aangaande problematieken in EU-verband, zoals vuurwerkverkoop via internet, is eveneens als doelstelling vermeld.