Ondersteuning van de politiële operatie

  • Optimalisering van informatie-uitwisseling

De partners richten zich op: het bevorderen van de operationele samenwerking via onder meer de consolidatie van de uitwisseling van Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) gegevens, het onderzoeken van de mogelijkheden inzake wederzijdse (directe) toegang tot elkaars politiedatabanken en het actualiseren van de Benelux-informatiebrochure. De Benelux wil voor wat betreft informatie-uitwisseling tussen politiediensten vooroplopen in de EU. Het doel is een effectiever en efficiënter politieoptreden mogelijk maken door een snellere en uitgebreidere grensoverschrijdende informatievoorziening tussen politiediensten in de Benelux.

 

  • Benelux-samenwerking Liaison Officers 

Doelstellingen van de samenwerking inzake verbindingsofficieren zijn: het consolideren van de bestaande samenwerking, het creëren van een maximale dekking van het netwerk van verbindingsofficieren en het overwegen van een gezamenlijke opleiding voor de verbindingsofficieren.

Daarnaast kan een nauwere samenwerking tussen de LO-desks Benelux bij Europol worden onderzocht en dient een evaluatie van de werking van het Benelux-netwerk van verbindingsofficieren plaats te vinden.

 

  • Benelux-applicatie voor mobiele telefoons

Het doel is ten behoeve van operationele politiediensten een app ter beschikking stellen, waarmee op eenvoudige wijze relevante informatie met betrekking tot grensoverschrijdend politioneel optreden kan worden gevonden.

 

  • Radiocommunicatie 

Doelstelling is het creëren van de mogelijkheid voor politievoertuigen om tijdens grensoverschrijdend optreden te kunnen blijven communiceren via mobilofoons.

 

  • Gezamenlijke training en opleidingen

De partners willen gezamenlijke trainingen en opleidingen organiseren met als doel de kennis van politieagenten die operationeel, grensoverschrijdend werken te vergroten. Belangrijk in dat kader is onder meer de doorontwikkeling en implementatie van de training ‘zonder zorgen de grens over’.

 

  • Operationele ondersteuning

De partners streven naar het maken van duidelijke afspraken over procedures met betrekking tot bijstand en bruikleen. Onder het begrip ‘bijstand’ wordt in dit verband verstaan: het verlenen van ondersteuning door het ene Benelux-land aan het andere. Zo kan bijstand worden verleend bij manifestaties zoals (boeren)betogingen voor de EU in Brussel, Grand Prix Formule 1 van Francorchamps, Koningsdag enz. ‘Bruikleen’ betreft het uitlenen van materiaal zoals waterkanonnen, gespecialiseerde uitrusting of speciaal opgeleide politiehonden. Daarnaast werken de partners aan het opstellen van een evenementenkalender en het maken van procedurele afspraken tussen meldkamers.