Intensiveren van thematische samenwerking

Doelstelling 1: Verdiepen van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit


Een effectieve en efficiënte samenwerking op vlak van de bestuurlijke aanpak kan bijdragen tot een veilige Benelux.
In dit licht wordt overwogen om gezamenlijk met Noordrijn-Westfalen (NRW) in de grensregio (Euregio Maas-Rijn)
een pilot concrete invulling te geven met een grensoverschrijdend informatie- en expertisecentrum, gebruikmakend
van de mogelijkheden tot financiële ondersteuning vanuit de Europese Commissie.

Doelstelling 2: Verbeteren van grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling m.b.t. pre-employment screening

De Benelux-landen en Duitsland continueren de in 2017 ingezette aanpak om tot verdere samenwerking te komen op het gebied van het uitwisselen van justitiële gegevens ten behoeve van pre-employment screening. Door vaker en voor meer doelen justitiële informatie (strafbladen) uit te wisselen, kan herhaling van delicten over de landsgrenzen worden voorkomen.
Hiermee wordt de veiligheid binnen kwetsbare beroepssectoren in de Benelux en Duitsland vergroot. Dit project
kan dienen als voorbeeld en eventueel leiden tot verdere samenwerking in Europees verband.

Doelstelling 3: Versterken van de samenwerking m.b.t. de aanpak van mensenhandel

De Benelux werkt verder aan enerzijds het updaten en digitaliseren van de
brochure en anderzijds het versterken van de samenwerking tussen de diverse bevoegde instanties.

Doelstelling 4: Ontwikkelen van de samenwerking op het gebied van de cyberveiligheid

De Benelux wil op dit punt tot een verdiepingsslag van de samenwerking komen. Daarbij zal onder meer worden
voortgebouwd op de uitkomsten van de studiedag over cybercrime van 11 mei 2017 en de themadag over cyberveiligheid van 22 november 2017.