Crisisbeheersing

  • Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

De Benelux maakt werk van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De partners geven opvolging aan de aanbevelingen uit het Benelux-rapport Tackling Crime Together. Door de basis te leggen voor een effectieve en efficiënte bestuurlijke aanpak wenst de Benelux de veiligheid in het grensgebied en in de Benelux te verhogen en zo als model voor de Europese Unie op te treden.

Hierbij is het de inzet om met financiële steun van de Europese Commissie een grensoverschrijdend Benelux informatie- en expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te starten door en met de partnerorganisaties (o.a. politie, justitie en bestuurlijke autoriteiten) in de Benelux-landen en Duitsland (NRW).

Daarnaast zullen de mogelijkheden worden verkend om ook op specifieke thema’s (mensenhandel/-smokkel, drugshandel enz.) te gaan samenwerken. Bij deze projecten wordt nadrukkelijk gekeken naar de rol die lokale en regionale bestuurlijke autoriteiten kunnen vervullen bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. De uitkomsten van deze projecten dienen tevens als input voor de activiteiten en initiatieven op het terrein van de bestuurlijke aanpak in EU-verband.

 

  • Vrij personenverkeer en immigratie

 De Benelux-landen werken reeds nauw samen in het kader van het personenverkeer. Zo werden visumvrijstellingsovereenkomsten voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, terug- en overnameovereenkomsten en uitvoeringsprotocollen ondertekend. De drie landen zullen hechter gaan samenwerken rond de terugkeer van illegale migranten. Er zullen gezamenlijke acties worden verkend en met name ten aanzien van landen waar repatriëring bijzonder moeilijk is, bijvoorbeeld door gezamenlijke bezoeken en gezamenlijke stappen. De Benelux-landen zullen verder inzetten op het sluiten van Benelux-terug- en overnameovereenkomsten en de bijbehorende uitvoeringsprotocollen in de bestuurlijke en ambtelijke sfeer.

 

  • Versterking justitiële samenwerking

Teneinde gezamenlijke problemen beter te kunnen analyseren en aanpakken, tracht de Benelux de justitiële samenwerking te versterken. Daarbij valt onder meer te denken aan versterking van de samenwerking tussen de Openbare Ministeries – bijvoorbeeld door het organiseren van een Strategisch Overleg OM – en het verbeteren van de gang van zaken met betrekking tot internationale rechtshulpverzoeken in het kader van de evoluerende EU-wetgeving ter zake (European investigation Order). Daarnaast behoren het onderzoeken van de mogelijkheden inzake de herziening van het Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken van 1962 – eveneens in het licht van de evoluerende EU-wetgeving – en het organiseren van gezamenlijke trainingen voor magistraten tot de opties.