Samenleving

Algemeen

Het welzijn van de burger is een van de belangrijkste prioriteiten van de Benelux Unie. Er worden nog tal van verbeteringen verwacht op gebieden die betrekking hebben op het dagelijkse leven van de mensen. Zo gaat meer aandacht naar grensoverschrijdende gezondheidszorg, met name eHealth. Met het rapport ‘Patiënten zonder grenzen: grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux’ werd duidelijk dat intensere grensoverschrijdende samenwerking en vlottere patiëntenmobiliteit in de Benelux bijdragen tot een betere gezondheidszorg.

Als het gaat om de gevolgen van de klimaatverandering blijft de Benelux verder de krachten bundelen om niet alleen acties van de regeringen en bedrijven te steunen, maar ook om de gewoontes van burgers te veranderen. Eerder werd vastgesteld dat de adaptatie aan de klimaatveranderingen in Europa ‘regionaal’ moet worden aangepakt (zie ook Workshop Macro Regional cooperation on Climate Change Adaptation).

In dat licht hebben de partners bijzondere aandacht voor projecten zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit en de energie-efficiëntie van (bestaande) woningen. De Benelux-samenwerking tussen centrale overheden, steden en kennisinstituten op het gebied van het energie-efficiënter maken van bestaande woningen zal daarom worden voortgezet. De Benelux-landen blijven uiteindelijk inzetten op een versterking van het beleid om biodiversiteitsverlies tegen te gaan, de transitie naar een duurzamere samenleving tot stand te brengen en het maatschappelijk middenveld te leren hoe het natuurlijk milieu in stand kan worden gehouden. Daarom wordt erop toegezien dat de Benelux-overeenkomsten ‘Jacht & Vogels’ en ‘Natuur & Landschap’ worden toegepast en de lijst van de bejaagbare soorten en de toegestane jachtmiddelen indien nodig wordt bijgewerkt. Gezien de omvang van de illegale handel en het belang van een level playing field voor de marktpartijen zullen ook inspanningen worden geleverd op het gebied van informatie-uitwisseling, capacity building en gezamenlijke controlemogelijkheden om de toepassing van de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES-overeenkomst) en van de Europese regelgeving inzake de bescherming van bedreigde wilde diersoorten te verbeteren.

Actueel

Bezoek aan het Luxemburgse Crisiscentrum

12 apr. 2018 784

Een van de doelstellingen die met de Benelux-samenwerking rond crisisbeheersing worden nagestreefd, is het verbeteren van de informatiestroom tussen de crisiscentra van de drie landen en Noordrijn-Westfalen. Om dit doel te concretiseren, wordt onder meer een cyclus van werkbezoeken... lees meer

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen...

15 mei 2017 1677

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederlan... lees meer

meer nieuwsberichten