Verbeteren van de leefomgeving

Doelstelling 1: Gezamenlijk analyseren van en aanpassen aan de klimaatverandering

Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot grensoverschrijdende keten- en cascade-effecten binnen verschillende sectoren. Een gezamenlijke risicoanalyse versterkt het netwerk van actoren en geeft een scherper inzicht in de grensoverschrijdende effecten van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Er wordt een cyclus van drie opeenvolgende ‘Table top’ oefeningen georganiseerd, met focus op de grensoverschrijdende keteneffecten binnen een beleidsveld: (I) transport, (II) energie en (III) volksgezondheid. Afsluitend is er een overkoepelende ‘Table top’ oefening waarin de onderlinge cascade-effecten over de beleidsvelden heen worden belicht.

Doelstelling 2: Bevorderen van de luchtkwaliteit

De Benelux-landen dienen te voldoen aan Europees opgelegde emissie-eisen, zoals verwoord in de recent aangescherpte EU Nationale Emissie Plafond (NEC) richtlijn (Richtlijn 2001/81/ EG). Deze richtlijn verplicht lidstaten ook hun luchtkwaliteitsbeleid met de buurlanden af te stemmen. Fijnstofen stikstofdioxide-emissies blijven een aandachtspunt in de Benelux. Een onderzoek wordt gestart naar nieuwe wetenschappelijk onderbouwde maatregelen om ammoniakemissies te beperken.

Ammonia abatement strategies to reduce health risks and biodiversity loss in the Benelux–plus region  - Report of the Benelux working group on Air Quality, 2018.

Doelstelling 3: Educatie over duurzame ontwikkeling

Het doel is voornamelijk om de lessons learnt van de Benelux-conferenties in Eupen (2016) en Middelburg (2017) tijdens een uitwisselingsdag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te delen en te verspreiden. Er wordt een gezamenlijke publicatie opgesteld om de kennis van de educatiewerkers verder aan te vullen.

Publicatie Complexiteitssleutels - Pedagogische sleutels tot complexiteitsdenken binnen NME

Publicatie "Special Issue on Environmental and Sustainability Education in the Benelux Region" 

Verslag Beneluxconferentie 2017 - Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

Doelstelling 4: Bevorderen van verkeersveiligheid

De Benelux-landen hebben te maken met een stabiliserende, dan wel neergaande lijn met betrekking tot het aantal verkeersdoden en -gewonden. De grensoverschrijdende samenwerking is vooral gericht op een betere bescherming van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers, jongeren en ouderen). Twee projecten zijn geïdentificeerd:

1. Een gedragscode voor het gebruik van smartphones in het verkeer;

2. Een pilot met het gebruik van nieuwe (EU-)ongevalsindicatoren voor doden en gewonden. De Beneluxlanden kunnen met het toepassen van deze nieuwe indicatoren binnen de EU het voortouw nemen.

Actueel

Benelux-dag “Mensenhandel: welke rol kunnen medische professionals spelen?”

29 nov. 2018 210

Op 29 november 2018 heeft het Benelux Secretariaat-Generaal een bijeenkomst georganiseerd om ziekenhuismedewerkers meer vertrouwd te maken met de zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Secretaris-generaal Thomas Antoine opende de bijeenkomst; Belgisch minister van Justitie Koen G... lees meer

Meerderheid Benelux-grensregio’s blussen samen branden en snellen elkaar ter hulp bij crisissituatie...

27 nov. 2018 464

Uit een studie uitgevoerd onder leiding van EMRIC (Euregio Maas en Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) ondersteund door de Benelux, blijkt dat de meeste grensregio’s in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Frankrijk samenwerken op het gebied van dagelijkse brandbestrijding ... lees meer

26 november : Start Benelux Week van de Veiligheid #WvdV18

23 nov. 2018 379

Op maandag 26 november start op het Secretariaat-Generaal van de Benelux een ‘Week’ rond het thema Veiligheid. Hiermee wil het Belgisch Voorzitterschap van de Benelux het belang onderstrepen van dit thema dat naar voor werd geschoven als één van haar topprioriteiten dit jaar. Gedur... lees meer

meer nieuwsberichten