Duurzame samenleving

AMBITIES

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze landen is een echte grensoverschrijdende uitdaging. De Benelux-
activiteiten zijn toegespitst op het verminderen van de meest schadelijke emissies voor de volksgezondheid
(fijnstof, stikstof). De focus ligt tevens op binnenvaart, biomassa en (diesel-)voertuigen.

Op het gebied van biodiversiteit zien de drie landen toe op de toepassing en de actualisering van de samenwerkingsinstrumenten - de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en de Benelux-Overeenkomst Natuurbehoud en Landschapsbescherming alsook de bijbehorende Benelux-beschikkingen - en plegen zij overleg over Europese ontwikkelingen om hun standpunten onderling af te stemmen.

Ten slotte krijgen jaarlijks tienduizenden jongeren en volwassenen via verenigingen en andere organisaties
voor milieu- en duurzaamheidseducatie de kans om aan natuurbeleving te doen, informatie in te winnen,
zichzelf vragen te stellen, zich van een en ander bewust te worden om vervolgens deel te nemen en te participeren als milieubewuste burger. De Benelux-samenwerking brengt educatiewerkers met elkaar in contact
om best practices uit te wisselen en gemeenschappelijke instrumenten tot stand te brengen.

PROJECTEN

Verbeteren van de luchtkwaliteit

• Gemeenschappelijke analyse en evaluatie van de nationale luchtkwaliteitsplannen, zoals opgelegd
door de Richtlijn (EU) 2016/2284, die tot doel heeft emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen
per lidstaat en per verontreinigende stof vast te stellen tegen 2025 en 2030;
• Geharmoniseerde aanpak bij het verminderen van de schadelijke emissies van de binnenvaart.

Bijdragen aan het stoppen van het biodiversiteitsverlies

• Publicatie van een dossier waarin het biodiversiteitsbeleid van de drie landen wordt toegelicht;
• Organisatie van een seminar om maatregelen vast te stellen die beantwoorden aan de huidige behoeften inzake de uitoefening van de jacht en waarbij rekening wordt gehouden met de verstoorde evenwichten van sommige
wildsoorten.

Educatie over milieu en duurzaamheid

• Organisatie van een conferentie in Luxemburg (natuurbeschermingscentrum Biodiversum) van 20 tot
22 november voor professionele educatieve medewerkers en beleidsmensen om op hun beurt jongeren meer bij te brengen over milieu en duurzaamheid.

Actueel

Bestrijding Afrikaanse varkenspest - Grensoverschrijdende consultatie

10 apr. 2019 832

In het kader van een goede grensoverschrijdende samenwerking is een voorontwerp van besluit dat als wettelijke basis dient voor de operationele uitvoering van een plan ter bestrijding van de varkenspest in het Vlaamse Gewest ter consultatie voorgelegd aan de Benelux-partners.  Dez... lees meer

Benelux-dag “Mensenhandel: welke rol kunnen medische professionals spelen?”

29 nov. 2018 265

Op 29 november 2018 heeft het Benelux Secretariaat-Generaal een bijeenkomst georganiseerd om ziekenhuismedewerkers meer vertrouwd te maken met de zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Secretaris-generaal Thomas Antoine opende de bijeenkomst; Belgisch minister van Justitie Koen G... lees meer

Meerderheid Benelux-grensregio’s blussen samen branden en snellen elkaar ter hulp bij crisissituatie...

27 nov. 2018 557

Uit een studie uitgevoerd onder leiding van EMRIC (Euregio Maas en Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) ondersteund door de Benelux, blijkt dat de meeste grensregio’s in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Frankrijk samenwerken op het gebied van dagelijkse brandbestrijding ... lees meer

meer nieuwsberichten