Paraatheid en beheersing van grensoverschrijdende risico’s

 • Verdiepen van de operationele samenwerking tussen crisiscentra

Om een operationele samenwerking tussen de drie crisiscentra te garanderen krijgt de samenwerking concrete invulling met acties en praktische maatregelen zoals het bevorderen van de uitwisseling van good practices op het gebied van de bescherming van vitale infrastructuur.

 

 • Uitwerken van een operationeel concept voor wederzijdse informatie-uitwisseling

In het kader van de uitvoering van het Benelux-Memorandum inzake de samenwerking op het terrein van de crisisbeheersing wordt een plan van aanpak opgesteld met het oog op een optimaal beheer, doorstroming en verspreiding van de informatie tussen de drie crisiscentra. De recente aanslagen in Brussel kunnen als basis dienen om na te gaan of de landen eenzelfde beeld hebben van de noodsituatie en de getroffen maatregelen.

 

 • Identificeren en analyseren van de nationale prioritaire risico’s

Op basis van de Benelux-inventaris van grensoverschrijdende risico’s met een mogelijke grensoverschrijdende impact enkele belangrijke risico’s bepalen waarop in Benelux-verband moet worden samengewerkt en deze risico’s alsook de gezamenlijke responscapaciteit tegen het licht houden. In deze inventaris zijn de risico’s geïdentificeerd en in categorieën ondergebracht. Daarnaast gelijksoortige onderwerpen combineren tot één hoofdonderwerp, bijvoorbeeld ‘pandemieën’ en de keteneffecten van de onderwerpen in de gaten houden.

 

 • Operationeel samenwerken bij spoedinterventies (hulpdiensten, ambulances, enz.)

Hierbinnen zijn drie samenwerkingsvelden geïdentificeerd:

  • Brandweerzorg: stelt een inventaris van de brandweerdiensten in de grensgebieden op;
  • Grensoverschrijdend medisch spoedtransport: start een structurele samenwerking om tegemoet te komen aan vragen in verband met de inzet van spoedeisende medische bijstand zoals ambulances;
  • Good governance: brengt grensoverschrijdende overeenkomsten tot stand ter verbetering van de samenwerking en het beheer tussen de hulpdiensten in geval van gebeurtenissen met grensoverschrijdende gevolgen.

 

 • In beschouwing nemen van het nucleaire risico

Het doel is om te anticiperen op nucleaire noodsituaties met het oog op een betere beheersing ervan door op reguliere basis informatie met elkaar te delen, conclusies te verbinden aan de oefeningen die in onze landen worden gehouden en een wederzijds informatiesysteem in stand te houden.

Actueel

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen...

15 mei 2017 817

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederlan... lees meer

meer nieuwsberichten