Grensoverschrijdende gezondheidszorg

AMBITIES

Een goed overwogen grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van patiëntenmobiliteit biedt kansen tot het verbeteren van de gezondheidszorg, waarbij de juiste informatie op de juiste plek en op het juiste moment zowel de patiënt (veiligheid) als de zorgverlener in zijn primaire processen helpt. Uiteraard moeten hierbij de veiligheidsstandaarden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht worden genomen.

In de Europese context speelt de Benelux een voortrekkersrol door de focus op concrete grensoverschrijdende
acties zoals een Benelux-beschikking, projecten, vooruitlopend op de op- en uitbouw van pan-Europese samenwerking, bijvoorbeeld via de eHealth Digital Service Infrastructure(eHDSI).

Voorts willen de partnerlanden een beter inzicht verwerven in de wijze waarop fraude wordt gedetecteerd/
bestraft en onrechtmatige vergoedingen aan de andere kant van de grens worden teruggevorderd teneinde
oneigenlijke praktijken tegen te gaan.

Er wordt gekeken om oplossingen te vinden om het gebruik van het Europese informatiesysteem voor de
interne markt (IMI - Internal Market Information System) tussen Benelux- partners te optimaliseren.

PROJECTEN

Bepalen en uitwerken van een strategie op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg

• Bepaling van een strategie over de verschillende pijlers van deze samenwerking en uitzetting van concrete
actielijnen waarbij rekening wordt gehouden met de ervaringen binnen verschillende Interreg-projectenop dit gebied (bijv. Interreg Grande Région), enz.; 
• Afronding en uitvoering van een Benelux-beschikking betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens over de gezondheid.

Uitwisselen van informatie over gesanctioneerde zorgverleners

• Uitvoering van een wetenschappelijke studie die de omvang van de grensoverschrijdende uitwisseling
binnen het IMI-systeem en de barrières die zich daarbij voordoen in kaart brengt, waarbij de nationale
context betrokken kan worden;
• Informatieverstrekking aan de Europese Commissie over de resultaten van de studie en bewustmaking
van de beoogde oplossingen. 

Opsporen van financiële stromen in het kader van patiëntenmobiliteit

• Evaluatie van de financiële stromen in het kader van de grensoverschrijdendepatiëntenmobiliteit, die kunnen
leiden tot onrechtmatige vergoedingen of fraudemechanismen;
• Verbetering van de transparantie van de administratieve processen in geval van fraude (o.a. inzameling van gegevens).

Actueel

Bestrijding Afrikaanse varkenspest - Grensoverschrijdende consultatie

10 apr. 2019 680

In het kader van een goede grensoverschrijdende samenwerking is een voorontwerp van besluit dat als wettelijke basis dient voor de operationele uitvoering van een plan ter bestrijding van de varkenspest in het Vlaamse Gewest ter consultatie voorgelegd aan de Benelux-partners.  Dez... lees meer

Benelux-dag “Mensenhandel: welke rol kunnen medische professionals spelen?”

29 nov. 2018 246

Op 29 november 2018 heeft het Benelux Secretariaat-Generaal een bijeenkomst georganiseerd om ziekenhuismedewerkers meer vertrouwd te maken met de zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Secretaris-generaal Thomas Antoine opende de bijeenkomst; Belgisch minister van Justitie Koen G... lees meer

Meerderheid Benelux-grensregio’s blussen samen branden en snellen elkaar ter hulp bij crisissituatie...

27 nov. 2018 531

Uit een studie uitgevoerd onder leiding van EMRIC (Euregio Maas en Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) ondersteund door de Benelux, blijkt dat de meeste grensregio’s in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Frankrijk samenwerken op het gebied van dagelijkse brandbestrijding ... lees meer

meer nieuwsberichten