Grensoverschrijdende gezondheidszorg

AMBITIES

Een goed overwogen grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van patiëntenmobiliteit biedt kansen tot het verbeteren van de gezondheidszorg, waarbij de juiste informatie op de juiste plek en op het juiste moment zowel de patiënt (veiligheid) als de zorgverlener in zijn primaire processen helpt. Uiteraard moeten hierbij de veiligheidsstandaarden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht worden genomen.

In de Europese context speelt de Benelux een voortrekkersrol door de focus op concrete grensoverschrijdende
acties zoals een Benelux-beschikking, projecten, vooruitlopend op de op- en uitbouw van pan-Europese samenwerking, bijvoorbeeld via de eHealth Digital Service Infrastructure(eHDSI).

Voorts willen de partnerlanden een beter inzicht verwerven in de wijze waarop fraude wordt gedetecteerd/
bestraft en onrechtmatige vergoedingen aan de andere kant van de grens worden teruggevorderd teneinde
oneigenlijke praktijken tegen te gaan.

Er wordt gekeken om oplossingen te vinden om het gebruik van het Europese informatiesysteem voor de
interne markt (IMI - Internal Market Information System) tussen Benelux- partners te optimaliseren.

PROJECTEN

Bepalen en uitwerken van een strategie op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg

• Bepaling van een strategie over de verschillende pijlers van deze samenwerking en uitzetting van concrete
actielijnen waarbij rekening wordt gehouden met de ervaringen binnen verschillende Interreg-projectenop dit gebied (bijv. Interreg Grande Région), enz.; 
• Afronding en uitvoering van een Benelux-beschikking betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens over de gezondheid.

Uitwisselen van informatie over gesanctioneerde zorgverleners

• Uitvoering van een wetenschappelijke studie die de omvang van de grensoverschrijdende uitwisseling
binnen het IMI-systeem en de barrières die zich daarbij voordoen in kaart brengt, waarbij de nationale
context betrokken kan worden;
• Informatieverstrekking aan de Europese Commissie over de resultaten van de studie en bewustmaking
van de beoogde oplossingen. 

Opsporen van financiële stromen in het kader van patiëntenmobiliteit

• Evaluatie van de financiële stromen in het kader van de grensoverschrijdendepatiëntenmobiliteit, die kunnen
leiden tot onrechtmatige vergoedingen of fraudemechanismen;
• Verbetering van de transparantie van de administratieve processen in geval van fraude (o.a. inzameling van gegevens).

Actueel

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 566

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

Benelux en Frankrijk geven vorm aan samenwerking

24 okt. 2019 523

Van 20 tot 22 november heeft in Luxemburg, onder Luxemburgs Voorzitterschap, een Benelux-conferentie plaats over het belang van educatie rond milieu en duurzame ontwikkeling in aanwezigheid van Luxemburgse minister van Leefmilieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, Carole Dieschbour... lees meer

Het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming organiseerde een workshop “Blackout”

14 jun. 2019 2412

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie organiseerde het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming van 13 t/m 14 juni een workshop met volgende titel "De langdurige black-out: gevolgbestrijding, prioritering van de behoeften en planningsmethodieken"... lees meer

meer nieuwsberichten