Opheffen van grensoverschrijdende knelpunten

Doelstelling 1: Vergroten van de grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit De Benelux-acties hebben tot doel de barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit op te ruimen. De resultaten van de workshops over (i) grensoverschrijdende eHealth communicatie, (ii) informatievoorziening en (iii) planning van de gezondheidszorg worden voorgelegd aan een strategisch overleg, waarbij verdere afspraken worden uitgewerkt en vastgesteld.

Doelstelling 2: Informeren van grenswerkers

Deze werkzaamheden zijn erop gericht relevante informatie te vergaren en ter beschikking te stellen aan personen die grensoverschrijdend actief zijn (student, grenswerker, gepensioneerde, …). De samenwerking heeft betrekking op twee instrumenten: de portal Startpunt Grensarbeid en de informatiebrochures over grensarbeid.

Doelstelling 3: Creëren van een hogeronderwijsruimte

Met de verruiming van de automatische niveauerkenning van de diploma’s naar alle niveaus van het hoger onderwijs wordt een hogeronderwijsruimte gecreëerd, vervult de Benelux een voortrekkersrol in het Bolognaproces (eerste multilaterale afspraak voor automatische erkenning) én wordt grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit gefaciliteerd.

Naar aanleiding van de verruiming van de Benelux-beschikking uit 2015 (de zogenaamde Dondelinger-beschikking) wordt een ministeriële bijeenkomst gepland, waar verdere toekomstperspectieven worden uitgestippeld. De automatische niveauerkenning wordt actief gecommuniceerd naar het brede publiek toe. Voortbouwend op deze dynamiek wordt de mogelijkheid verkend de niveauerkenning te verruimen naar Frankrijk en/of Duitsland.

Actueel

Start van de Benelux-week voor politieverbindingsofficieren

16 apr. 2018 227

Van 16 april tot 20 april heeft op het Benelux-secretariaat te Brussel de Benelux-week voor verbindingsofficieren plaats.  Het officiële startschot voor deze allereerste gemeenschappelijke bijeenkomst van de verbindingsofficieren werd gegeven door de Belgische vice-eersteminister e... lees meer

Terugblik op de Benelux Week van de Veiligheid #BNLSecurity2017

28 nov. 2017 11860

Op 17 november startte op het Secretariaat-Generaal van de Benelux, onder Nederlands Voorzitterschap,  een ‘Week’ gewijd aan het thema Veiligheid. Dit onderwerp  had een hoge prioriteit voor de drie Benelux-regeringsleiders tijdens hun recente Top. Een gezamenlijke controle had pla... lees meer

Benelux-samenwerking hecht belang aan privacybescherming

21 nov. 2017 395

Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser had een ontmoeting met de voorzitters van de privacy commissies in de Benelux-landen, mevrouw Tine A. Larsen uit Luxemburg, MM. Wilbert B.M. Tomesen uit Nederland en Willem Debeuckelaere uit België, evenals met prof. dr. G... lees meer

meer nieuwsberichten