Kernthema

Veiligheid en personenverkeer

Ambitie

Veiligheid is een domein dat zich bij uitstek leent voor een zinvolle en doeltreffende samenwerking tussen buurlanden. Wij zetten hier sterk op in omdat we de ambitie hebben om, via grensoverschrijdende samenwerking, de veiligheid en het welzijn van onze burgers te verhogen en te verbeteren. In dit licht gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar preventie, bewustmaking, noodplanning en het beheer van crisissen en rampen, openbare ordehandhaving, de strijd tegen (zware) criminaliteit en een gepaste reactie op alle soorten van incidenten.

Hiernaast hebben de Benelux-landen zich in EU-verband gecommitteerd aan de EU-beleidscyclus, meer specifiek aan de acht EU-brede OCTA-prioriteiten waaronder mensenhandel en mobiel banditisme.

Daarnaast wordt ook verder ingezet op samenwerking inzake de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen en visumaangelegenheden.

Veiligheid staat hoog op de politieke agenda van de drie Benelux-landen. Gezien het feit dat criminaliteit en rampen vaak grensoverschrijdend van aard zijn, is veiligheid een domein dat zich bij uitstek leent voor samenwerking ussen buurlanden. De basis voor deze samenwerking wordt gevormd door het actieplan Senningen 2013-2016 en dankzij het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdend politieel optreden van 8 juni 2004 is de operationele samenwerking tussen de politiediensten versterkt. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van veiligheid vragen evenwel om nieuwe oplossingen.

In dat licht bezien valt het goed, dat in 2016 de grote lijnen van de strategie voor de komende jaren zullen worden uitgestippeld en dat een optimalisering van de samenwerking in het domein veiligheid zal worden nagestreefd. Het nieuwe actieplan Senningen 2017-2020 zal een belangrijke bouwsteen vormen voor het nieuwe Benelux gemeenschappelijk werkprogramma voor hetzelfde tijdsbestek.

Tevens streeft de Benelux naar de implementatie van de plannen inzake de optimalisatie van de diverse gremia die actief zijn in het kader van de Senningen-samenwerking. Bovendien is het streefdoel om het Beneluxpolitieverdrag te actualiseren. Onder andere twee speciaal daartoe opgerichte ad hoc werkgroepen onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om de politiële samenwerking verder te intensiveren en te versterken. Het doel daarbij is de mogelijkheden uit te breiden en procedures te vereenvoudigen. Tot slot verdient de revitalisering en optimalisering van de politiële burenoverleggen en het politiële landenoverleg vermelding.

De intensieve samenwerking die reeds plaatsvindt in het kader van de bestaande afspraken en instrumenten inzake politiesamenwerking wordt voortgezet en waar mogelijk versterkt. De partners onderzoeken ook of er een zinvolle samenwerking tot stand kan komen op het terrein van het voorkomen en bestrijden van radicalisme en terrorisme.

Georganiseerde criminaliteit kan het meest effectief bestreden worden door een georganiseerde overheid, idealiter in grensoverschrijdend verband. Daarom zet de Benelux zich in voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en onderzoeken de landen de mogelijkheden om gezamenlijke projecten te starten, bijvoorbeeld met betrekking tot de problematiek rond motorbendes.

Het actieplan Senningen vormt eveneens de basis voor Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De balans van de tien jaren sinds de ondertekening in 2006 van het Benelux-memorandum van overeenstemming inzake de samenwerking tussen de crisiscentra zal worden opgemaakt teneinde de organisatie te optimaliseren. De Benelux Unie zet zich in voor het bevorderen van samenwerking op gebied van risico-analyse en –identificatie, het uitwisselen van informatie tussen de crisiscentra, samenwerking rond grootschalige evacuaties en samenwerking tussen de hulpdiensten van de drie landen.

Het Benelux-beleid inzake asiel en migratie wordt voortgezet en heeft gezien de internationale ontwikkelingen aan relevantie gewonnen.

Kortom, via reeds bestaande en nieuwe samenwerkingsvormen maken de drie landen zich sterk om de uitdagingen in het domein van de veiligheid het hoofd te bieden en daarmee het welzijn van de burgers te bevorderen.

Actueel

Drugsactie Etoile: 123 710 euro in beslag genomen tijdens een controle

06 feb. 2017 78

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 2 februari 2017 tot zondag 5 februari 2017 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 113 van de 1858 gecontroleerde mensen ... lees meer

Drugsactie Etoile : 18 kg cannabis in beslag genomen

05 dec. 2016 194

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 1 december 2016 tot zondag 4 december 2016 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel van verdovende middelen en het drugstoerisme. 162 van de 1 909 gecontroleerde mense... lees meer

#BDV Benelux-ministers van Justitie gaan hun samenwerking in strijd tegen mensenhandel versterken

02 dec. 2016 273

Ministers willen via multidisciplinaire aanpak zorg voor slachtoffers waarborgen  Groothertogdom Luxemburg, 2-12-2016| Onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux Unie ondertekenden de Luxemburgse minister van Justitie, Félix Braz, de Belgische minister van Justitie, Koen Geen... lees meer

meer nieuwsberichten