Manifest van netwerkorganisaties over samenwerking rond energie innovatieprojecten in de Noordzee/Manifeste des organisations du réseau sur la coopération autour des projets d'innovation énergétique en mer du Nord

 

Onlangs ondertekenden 7 netwerkorganisaties van de Noordzeelanden in Esbjerg (Denemarken) een manifest dat hen verbindt aan de Esbjerg Declaration van Noordzee-landen uit mei jl, toen regeringsleiders van Denemarken, België, Duitsland en Nederland afspraken vastlegden over duurzame energie-inzet in de Noordzee.

Het gezamenlijk manifest wil de samenwerking tussen de betrokken netwerkorganisaties versterken om zo de ambitieuze doelstellingen rond Europese hernieuwbare energie op de Noordzee, inclusief offshore wind en groene waterstof te versterken met het oog op klimaatneutraliteit en energiezekerheid.  Het zet o.a. in op  coördinatie van gezamenlijke initiatieven, match-making en de vorming van consortia.

Het manifest is o.a. getekend door de leden van het Benelux-Energie Expertise Netwerk New Energy Coalition en Flux50.

Meer informatie over het manifest vindt u hier

-----

Récemment, 7 organisations de réseau des pays de la mer du Nord ont signé un manifeste à Esbjerg, au Danemark, les liant à la déclaration d'Esbjerg des pays de la mer du Nord en mai dernier, lorsque les chefs de gouvernement du Danemark, de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas se sont mis d'accord sur le déploiement des énergies renouvelables en mer du Nord.

Le manifeste commun vise à renforcer la coopération entre les organisations du réseau impliquées afin de renforcer les objectifs ambitieux autour de l'énergie renouvelable européenne en mer du Nord, y compris l'éolien en mer et l'hydrogène vert en vue de la neutralité climatique et de la sécurité énergétique.  Elle préconise, entre autres, la coordination des initiatives conjointes, la mise en relation et la formation de consortiums.

Le manifeste a été signé, entre autres, par des membres du réseau d'expertise énergétique Benelux New Energy Coalition et Flux50.

Pour plus d'informations sur le manifeste, cliquez ici.