Benelux-Week van de Energie / Benelux Energy Week

English displayed below

Van 19 tot 23 oktober 2015 is het de Week van de Energie. Het Belgisch Voorzitterschap en het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie zetten zo de samenwerking rond energie extra in de kijker. Het is één van de prioriteiten voor 2015.

Deze Energieweek vormt het platform om actuele energieprojecten en energie expertise binnen de Benelux-landen met de overheden, marktpartijen en kennisinstellingen te delen. Het is  een stimulans om vooruit de denken en nieuwe gezamenlijke en grensoverschrijdende projecten op te starten. Het geeft een boost aan de ontwikkeling van de Benelux als regionale ‘energy hub’ binnen de Europese Unie.

energy.jpg  Deze week is opgebouwd rond drie evenementen:

Maandag 19 oktober te Brussel : Conferentie over duurzame energie voor transport

Uitnodiging (pdf)

‘Benelux als stuwende kracht voor alternatieve brandstoffen’

Dit evenement brengt de verschillende activiteiten en initiatieven binnen de Benelux op vlak van alternatieve brandstoffen in kaart. Met de ministeriële ondertekening van een Benelux-Aanbeveling willen de beleidswerkers een gezamenlijke afstemming in het maken van de nationale actieplannen rond de Clean Power for Transport Richtlijn. Zo zou elk actieplan een Benelux-paragraaf over  regionale samenwerking kunnen vermelden.

 

Dinsdag 20 oktober te Coo : Benelux-werkbezoek aan waterkrachtcentrale

Benelux et flexibiteit in de elektriciteitsmarkt’

De Belgische minister van Energie, M-C Marghem (Voorzitter Benelux Comité van Ministers rond Energie)  organiseert met de bevoegde Europese Commissaris voor Energie een werkbezoek aan de waterkrachtcentrale van Coo. Dit om het potentieel van opslag en flexibiliteit van deze installatie naar voor te schuiven.

Het toenemend gebruik van hernieuwbare energie leidt immers tot een grotere nood aan flexibiliteit van de netwerken. Ze moeten kunnen inspelen op wisselende omstandigheden  en schommelingen bij bijvoorbeeld de productie van zon- of windenergie. Ook dient zorg gedragen te worden voor de toenemende onderlinge afhankelijkheid van deze netwerken en hun grensoverschrijdende effecten.

Vrijdag 23 oktober te Oostende: Noordzee Conferentie

Uitnodiging (PDF)

‘De cruciale rol van de Benelux in de ontwikkeling van een offshore elektriciteitsnet’

Voor kleine landen als België, Nederland en Luxemburg is het cruciaal dat hernieuwbare energie veilig op het net verdeeld kan worden. Op land zijn de landen een doorvoerzone en hebben daarvoor goede interconnecties. Op zee zou hetzelfde principe moeten gelden. Daarom werken de Benelux-landen al sinds 2010 nauw samen met andere landen rond de Noordzee. Naar het model van de Penta samenwerking  stuurt de Benelux met de steun van het Benelux-secretariaat een regionale samenwerking aan tussen de 10 landen rond de Noordzee. Dit voorbeeld van regionale samenwerking in Europa, het North Seas Countries' Offshore Grid Initiative (NSCOGI), bracht de afgelopen jaren de kansen en de pijnpunten in kaart om de Noordzee als energie-hub te ontwikkelen.

De internationale conferentie die in  Oostende plaatsvindt in aanwezigheid van Belgisch Energieminister M-C Marghem en  Staatssecretaris voor Noordzee B. Tommelein is drieledig:

  • Hoe ziet het toekomstig Noordzeenet er uit voor de Benelux en welke kansen biedt dit voor de sector zelf?
  • Welke showcase projecten tonen de weg naar toekomstige projecten ?  
  • Welke uitdagingen liggen er nog  die kunnen opgelost worden via samenwerking in de Benelux en daarbuiten?

CAT_programmeETinscriptions_NLEN.jpg

Ook...

worden op 22 oktober op het Benelux-secretariaat vier workshops van de werkgroepen Energie Efficiëntie georganiseerd. Hieraan nemen experts van ministeries, gemeenten/steden en (semi-)private instellingen uit de Benelux landen, Noordrijn-Westfalen en Frankrijk aan deel. Doel is de Energie Efficiëntie in de bestaande bebouwing te verbeteren, de CO2 uitstoot te verlagen en de Internationale klimaatdoelstellingen te ondersteunen. Er wordt aangestuurd op concrete resultaten in relatie tot kwetsbare sociale groepen, het opzetten van netwerken van bedrijven in deze branche, het vinden van de juiste partners voor Europese projecten alsook het verbeteren van de financiële condities voor Europese/Internationale leningen. 

 


 

BENELUX ENERGY WEEK

This year’s Energy Weekis being held from October 19th through 23rd. The Belgian Presidency and the General Secretariat of the Benelux Union are thus highlighting the cooperation on energy, which is one of the priorities for 2015.

This Energy Week constitutes the platform for sharing the current projects and expertise on energy within the Benelux countries with the authorities, market parties and knowledge institutions. It serves as an incentive to think ahead and launch new joint and cross-border projects and boosts the development of the Benelux as a regional ´energy hub´ within the European Union.  

This week is structured around three events :

Monday, October 19th in Brussels : Conference on sustainable energy for transport (Invitation PDF)

´The Benelux as a driving force for alternative fuels´

This event offers an overview of the different activities and initiatives on the Benelux level in the field of alternative fuels. The ministerial signing of a ´Benelux Recommendation´ illustrates the determination of our political leaders to jointly coordinate in developing national action plans within the framework of the Clean Power for Transport Directive. Thus, every action plan could include a section on the Benelux regional cooperation. 

CAT_programmeETinscriptions_NLEN.jpg

 Tuesday, October 20th at Coo : Benelux working visit to the hydroelectric power plant

´The Benelux and flexibility on the electricity market´

The Belgian Minister of Energy, M.-C. Marghem (chairwoman of the Benelux Committee of Ministers on Energy) is organising together with the European Commissioner for Energy a working visit to the Coo hydroelectric power plant in order to highlight the storage and flexibility potential of this installation. 

Indeed, the growing use of renewable energies leads to a greater need for flexibility of the grids. They must be able to adapt to changing circumstances and to fluctuations in the production of solar or wind energy, for example. One also has to deal with the growing interdependence of these grids and their cross-border effects.  

Friday, October 23rd in Ostend : North Sea Conference (Invitation PDF)

´The crucial role of the Benelux in the development of an offshore electricity grid´

For small countries like Belgium, the Netherlands and Luxembourg, it is crucial to be able to distribute renewable energies with complete security on the grid. On land, the countries are a transit zone and have good interconnections for that purpose. The same principle should prevail at sea. That´s why the Benelux countries have already been cooperating closely since 2010 with other countries bordering on the North Sea. On the model of the Penta cooperation, the Benelux steers with the support of the Benelux Secretariat a regional cooperation amongst the 10 countries bordering on the North Sea. This example of regional cooperation in Europe, the North Seas Countries´ Offshore Grid Initiative (NSCOGI), has in recent years identified the opportunities and sticking points with a view to developing the North Sea as an energy hub.     

The international conference that is being held in Ostend in the presence of the Belgian Minister of Energy M.-C. Marghem and the Secretary of State for the North Sea B. Tommelein will focus on three questions:

  • How does the future North Sea grid present itself for the Benelux and what opportunities does it offer to the sector concerned?
  • What showcase projects can serve as inspiration for the future? 
  • What are the challenges that can be met thanks to the cooperation inside the Benelux and with the exterior?

CAT_programmeETinscriptions_NLEN.jpg

 

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 423

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 576

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 471

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten