Benelux-Week van de Energie / Benelux Energy Week

Vrijdag 23 oktober te Oostende: Noordzee Conferentie

Vridag 23 oktober te Oostende (Thermae Palace Hotel): NOORDZEE CONFERENTIE « De energie van de toekomst integreren Samenwerken aan de energiehub in de Noordzee » / Friday 23 october in Ostend (Thermae Palace Hotel) NSCOGI CONFERENCE “Offshore wind - Integrating the energy of the future NSCOGI - Powering the framework for the North Sea energy hub »

Banner-23-09_trilingue.jpg

Uitnodiging (PDF) - Invitation (PDF)

 

Uw inschrijving is pas definitief na het invullen van dit formulier. Wanneer u dit formulier niet kan verzenden kan u ook uw gegevens doormailen naar p.beck@benelux.int. Tel.: +32.2.519.38.95

Your registration will become definitive after sending in this form. If you cannot send in this form, you can also send your registration by e-mail to p.beck@benelux.int. Tel.: +32.2.519.38.95

(English Programme displayed below)


Hotel reservering
Thermae Palace Hotel

Gelieve gebruik te maken van dit formulier om van het gunstig Benelux-tarief te genieten.
De hotelkosten dienten door u gedragen te worden.
Routebeschrijving


Hotel reservation

Thermae Palace Hotel
The cost of the hotel must be covered by you, however, a preferential Benelux tariff is available upon completion 
of this document
Route description


Programma

Donderdag 22 oktober / Thursday 22 october

NETWERKDINER / MEET & GREET WALKING DINNER

19u00 (Vanaf 18u00 wordt een welkomstdrankje geserveerd /(Welcoming drinks will be served from 18.00)90 uur

biedt de European Wind Energy Association (EWEA) een walking dinner aan in het Thermae Palace te Oostende.Dit biedt de kans om kennis te maken met de nieuwe CEO van EWEA, Dhr. G. Dickson, de burgemeester vanOostende, Dhr. J. Vande Lanotte en beleids- en opiniemakers uit de offshore windenergie sector.

Plaatsen zijn beperkt.

EWEA, the European Wind Energy Association, is hosting a walking dinner at the Thermae Palace in Ostend, which will be attended by the new CEO of EWEA, G. Dickson, the mayor of Ostend, J. Vande Lanotte and decision- and opinion makers from the offshore wind energy sector.

Places are limited.

Vrijdag 23 oktober / Friday 23 october 

 

9h00 – 9h35: INLEIDING

Verwelkoming door de Secretaris-Generaal van de   Benelux Unie: De Benelux als drijvende kracht achter de Noordzee energie   samenwerking

Dhr J. van Laarhoven

Secretaris-Generaal Benelux

Openingsspeech: Een zee   van kansen – Het perspectief van de Belgische Staatssecretaris voor de   Noordzee

Dhr B. Tommelein

Staatssecretaris voor de Noordzee

Inleidende   beschouwingen: Het belang van de Noordzee in het kader van de   Europese Energie Unie

Mevr M. Donnelly

Europese Commissie

9u35   – 12u45: OCHTEND SESSIE – Naar een business plan voor een Noordzeenet
Ochtend   voorzitter: Nancy Mahieu, Belgisch Directeur Generaal a.i. voor Energie

Deel I: De realiteit   van het Noordzeenet

-            Hoe zal   het Noordzeenet er uit zien?

-            Hoe kijkt   de industrie aan tegen kostenbeheersing?

-            Case Study: Hoe krijgt   het offshore net vorm in Nederland en Duitsland? Focus op TenneT’s betrokkenheid in het PROMOTiON   programme ter stimulering van onderzoek & ontwikkeling.

-            Tussentijdse   conclusie door de ochtend voorzitter.

 

Dhr R. Schroeder, ENTSO-E

Dhr J. Skovmose Madsen (tbc), Sea   Star Alliance

Dhr Alan Croes, Tennet TSO

10u30-11u00: KOFFIE PAUZE

 

Deel II: De   markt voor offshore energie

-            Hoe   combineren we het regulerend kader voor een Noordzeenet met een goede   marktwerking voor offshore energie?

-            Case   study: Hoe realiseert Kriegers’ Flak in de praktijk de aansluiting van zowel   Deense als Duitse windparken?

-            Tussentijdse   conclusie door de ochtend voorzitter.

 

Mevr Sue Harrison, UK Department   for Energy & Climate Change

Søren Klinge

Energinet

Deel III: Minder   papierwerk voor betere energienetten

-            Kunnen   heldere en compatibele vergunningen en procedures bijdragen tot beheersing   van de risico’s?

-            Verbeteren   van lokale betrokkenheid en versnellen van vergunningsprocedures: enkele praktische   instrumenten en ervaringen

-            Case   study: voordelen van een alternatief juridisch regime boven het moeizame   proces van harmonisatie

-            Tussentijdse   conclusie door de ochtend voorzitter

 

Mevr Anna Hunke, Bundesamt für Seeschifffahrt

Mevr Antina   Sander, Renewables Grid Initiative

 

Mevr Martha   Roggenkamp,
Groningen Research Centre of Energy and Climate Law 

 

 

LUNCH

14u00 – 16u00: NAMIDDAG   SESSIE – Naar een stappenplan voor een Noordzeenet
Namiddag voorzitter:   Eamon Ryan, Senior Associate E3G

Inleiding door Eamon   Ryan – de voormiddag conclusies ‘revisited’

Pitches door European Wind Energy   Association (EWEA), Centre for European Policy Studies (CEPS), Friends of the   Supergrid (FOSG) en EUFORES:

-            De nood aan sterk politiek   leiderschap richting 2030

-            De relatie tussen marktdesign   en de hernieuwbare energie richtlijn

-            De ontbrekende schakel richting   vereenvoudiging van procedures

-            De rol van het Europees   Parlement voor de Noordzee ontwikkeling

Panel gesprek over de Noordzee samenwerking van de   toekomst met Mevr Merei Wagenaar (Manager van het Energiemarkt- en   Innovatieteam van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken), Sander   Loones (Lid van het Europees Parlement), Marie Donnelly (Europese Commissie),   Jean de Leu de Cecil (Voorzitter van het Belgian Offshore Platform), Pierre Bernard (Secretaris-Generaal van de Friends of the Supergrid), Martin Crouch   (Ofgem), Ivan Pineda, Director of Public Affairs, EWEA.

 

 

 

Giles Dickson, EWEA

C. Egenhofer/F. Genoese, CEPS

Marta Navarrete, FOSG

Claude Turmes, EP, Voorzitter EUFORES

 

 

 

 

 

Slotbeschouwingen:   Hoe België als Benelux voorzitter en trekker van NSCOGI verder zal bijdragen   aan de ontwikkeling van het Noordzee energie potentieel

Mevr M.C. Marghem

Minister van Energie

Netwerkreceptie

 

SIDE EVENT

PROGRAMMA
Workshop georganiseerd door het Belgian Offshore Platform
Vrijdag 23 oktober
Offshore investeringen op de Noordzee – een perspectief van de Lage Lande

 


 

Full Programme

9h00 – 9h35: WELCOMING

Welcome by the Secretary General of the Benelux   Union: The Benelux   as driving force behind North Sea energy cooperation

Mr. J. van Laarhoven

Benelux General Secretariat

Opening address: The Opportunities   from the North Sea from the perspective of the Belgian State Secretary for   the North Sea

Mr B. Tommelein

State Secretary for North Sea

Introductory remarks: The Importance of the   North Sea in the framework of the European Energy Union

Ms M. Donnelly

European Commission

9h35 – 12h45: MORNING SESSION – From offshore grid plans to a   business plan Morning chair: Nancy   Mahieu, Belgian Director General for Energy

Part I: The reality of the   North Sea offshore grid

-            What will the Offshore   Grid look like?

-            An industry’s perspective   on reducing the costs

-            Case Study: How does the   offshore grid take shape in Dutch and German waters? Special focus on   TenneT’s involvement in the PROMOTiON program to stimulate research &   development.

-            Intermediate   conclusion by morning chair)

 

Mr R. Schroeder, ENTSO-E

Mr J. Skovmose Madsen (tbc), Sea   Star Alliance

Alan Croes, Tennet TSO

10h30-11h00: COFFEE BREAK

 

Part II: The regulatory   framework for the offshore grid

-            How is the offshore   grid managed from a market and regulatory point of view?

-            Case study: How Kriegers’   Flak puts into practice ideas to connect Danish and German wind farms

-            Intermediate   conclusion by morning chair

 

Sue Harrison, UK Department for   Energy & Climate Change

Søren Klinge

Energinet

Part III: Less paperwork   for better grids

-            How are risks reduced by   clear and compatible permitting and authorization procedures?)

-            Improving local   acceptance for grid development and speeding up permitting procedures: some   practical tools and experiences

-            Case study: opportunities   for a special legal status compared to harmonization of rules

-             Intermediate conclusion by morning chair

 

Anna Hunke, Bundesamt für Seeschifffahrt

Antina Sander, Renewables Grid Initiative

Martha Roggenkamp,

Groningen Research Centre of Energy and Climate Law

 

 

LUNCH

14h00 – 16h00: AFTERNOON   SESSION – From offshore grid ideas to a policy Afternoon chair: Eamon   Ryan, Senior Associate E3G

Panel introduction   by Eamon Ryan – rephrasing the three intermediate conclusions from the   morning session

Introductory remarks   by EWEA, CEPS, FOSG and EUFORES:

-            Political 2030 leadership

-            How the market design and renewables   directive should best fit with each other

-            The missing links and possibilities for   further harmonization of procedures

-            The role of the European Parliament in   the North Seas development

Panel discussion Ms Merei Wagenaar (Management of the Energy Market & Innovation   Team of the Ministry of Economic Affairs, incoming EU Presidency), Sander   Loones (Member of European Parliament), Marie Donnelly (European Commission),   Jean de Leu de Cecil (President of the Belgian Offshore Platform), Pierre   Bernard (Secretary General Friends of the Supergrid), Martin Crouch (Ofgem), Ivan Pineda, Director of Public Affairs, EWEA

 

 

 

Giles Dickson, EWEA

Christian Egenhofer/Fabio Genoese, Centre for European Policy   Studies

Marta Navarrete, Friends of the Supergrid

Claude Turmes, MEP, Chairman EUFORES

 

 

 

 

 

Concluding   remarks: How Belgium as chair of the Benelux Union and   NSCOGI will further contribute to the deployment of the North Sea potential   for Europe

Mrs M.C. Marghem

Minister for Energy

SIDE EVENT

PROGRAMME
Workshop organised by the Belgian Offshore Platform 
Friday 23 october

Actueel

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 235

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 216

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

Benelux en NRW kerngebied in studie naar decarbonisatie van zware industrie

10 jun. 2020 94

Op 10 juni nam Jan Molema, directeur afdeling Markt, van het Secretariaat Generaal van de Benelux als spreker deel aan het internationale webinar “Infrastructure for Net-zero Heavy Industry in Europe”. Het vraagstuk van infrastructurele behoeften voor de de-carbonisatie van de zwar... lees meer

meer nieuwsberichten