Een competitieve en duurzame Benelux

 

“EEN STERKE EN DUURZAME BENELUX INTERNE MARKT, DIE BIJDRAAGT

AAN DE DIGITALE EN GROENE RELANCE”


 

      visuel GWP web1.png

Zonder welvaart en economische groei kan er van welzijn geen sprake zijn. De Benelux-landen vormen samen een dynamische, economische regio die grensoverschrijdende werkgelegenheid de komende jaren verder stimuleert. De Benelux-landen ijveren voor de transitie naar een circulaire economie waarbij binnen de Benelux Unie naar complementariteit en toegevoegde waarde wordt gezocht ten opzichte van de initiatieven die op Europees niveau worden genomen.De Benelux Unie zal zich de komende jaren sterk enten op de ambitieuze voorliggende Europese (regelgeving)agenda in het kader van de Green Deal en het Actieplan Circulaire Economie, waarbij de samenwerking binnen de Benelux Unie zich richt op uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen en resultaat wordt ingevuld met concrete acties en initiatieven.

De Benelux Unie behoort nu al tot dedigitale koplopers in Europa en is een interessante thuismarkt voor innovatieve economische spelers die tevens bijdragen aan de EU-ambitie van een klimaatvriendelijke arbeidsmarkt.

Het meerjarenprogramma integreert intellectuele eigendom als aanjager van innovatie en als spil van economische groei in de politieke, economische en juridische strategieën.

De grenzen mogen geen administratieve, juridische of fiscale barrières zijn om kennis en kunde op de arbeidsmarkt binnen de Benelux Unie uit te wisselen. Zo draagt een gezamenlijke afstemming van bestaande en nieuwe beroepskwalificaties vanuit het oogpunt van (groene en digitale) basisopleiding, beroepsopleiding, bijscholing en permanente vorming en erkenning bij tot het bevorderen van het vrij verkeer van werknemers.
Administratieve vereenvoudiging, in combinatie met een coherente digitale omgeving tussen buren, is ook noodzakelijk om het ondernemerschap grensoverschrijdend te stimuleren. De recente crisis vergt bovendien een nieuwe kijk op grensoverschrijdend thuiswerken en op de fiscale implicaties hiervan. Binnen de Europese Unie willen we dat mensen kunnen studeren, wonen, winkelen, werken en met pensioen gaan in elk willekeurig EU-land en producten kunnen gebruiken die afkomstig zijn uit heel Europa. Daartoe moet het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen binnen de Europese interne markt worden bevorderd en moet fraude worden bestreden. Toch blijken op tal van terreinen nog hindernissen te bestaan in verschillende interpretaties of lastige procedures. De Benelux Unie wil oplossingen zoeken waar dit mogelijk is. Een analyse van de technische, juridische en administratieve belemmeringen die in bepaalde sectoren op burgers en bedrijven wegen, vormt een pleidooi om deze belemmeringen te verminderen of zelfs uit de weg te ruimen waar dat wenselijk is. Verder wil de Benelux Unie gevolg geven aan de wens van de Europese Commissie om belemmeringen op de interne markt weg te nemen aan de hand van kleinschalige projecten.

In het kader van de Benelux Retail Agenda 2025 zal de Benelux Unie de werkzaamheden van de Europese Unie
rond territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel nauwlettend volgen en waar nodig impulsen en initiatieven ontwikkelen.

De COVID-19-crisis heeft de Europese economie hard geraakt. De afweging tussen een verdere heropening van
de economie en het risico van een heropflakkering van de pandemie of de opkomst van nieuwe virussen blijkt een aartsmoeilijke uitdaging. De Europese lidstaten bereiden elk nationale herstelplannen voor om hun economie nieuwe zuurstof te geven. De Benelux Unie zal in overleg met de Benelux-landen bezien waar zij hen het best kan ondersteunen en het overleg over de onderlinge samenhang en de uitvoering van hun herstelplannen kan bevorderen.

Er worden grensoverschrijdende projecten opgezet ter stimulering van digitalisering, duurzame mobiliteit, transport en logistiek. Er wordt gewerkt aan een schoner vervoer met aandacht voor binnenvaart in het kader van modal shift, een infrastructuur voor elektrisch rijden en waterstofmobiliteit voor zowel personen- als vrachtvervoer.

De Benelux Unie zet zich de komende jaren in om nieuwe vormen van arbeid en organisatie van werk op grensoverschrijdend niveau te verkennen, zoals telewerk en grensoverschrijdende co-working. Daartoe ijvert de Benelux Unie voor de ontwikkeling van een grenzeloze, eerlijke arbeidsmarkt, de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en de implementatie van de aanbevelingen van de studie ‘Benelux Retail 2025’.

Een nieuwe uitdaging vormt de snelle groei van artificiële intelligentie met ruime toepassingsmogelijkheden op alle terreinen van de Benelux-economie zoals transport, energie, industrie, landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Rekening houdend met de nationale initiatieven zal dit in de kerngebieden in kaart gebracht
worden met het oog op het formuleren van beleidsvoorstellen. Daarbij kijken de verschillende landen hoe expertise inzake artificiële intelligentie kan uitgewisseld worden, zowel inzake onderzoek als inzake ontwikkeling van toepassingen.

De wens tot grensoverschrijdende multimodaliteit van het particulier en openbaar vervoer (via weg, spoor, lucht en water) wordt uitgewerkt in projecten vooral rond Mobility as a Service (MaaS) waarbij Benelux en Noordrijn-Westfalen gezamenlijk optrekken.

Actueel

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 52

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

Kick-Off meeting Benelux Highway-overleg Politie

22 nov. 2022 86

Op 22 november vond in het Huis van de Benelux te Brussel een Kick-Off meeting plaats om een nieuw overleg in het kader van de autosnelwegen, het Benelux Higway-Overleg Politie, op te starten.   Na een korte verwelkoming door de dagvoorzitter, de heer Thierry Weber van de Groother... lees meer

Frans Weekers over belang van samenwerken in Schelde Delta Regio (Havencongres)

16 nov. 2022 140

Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Frans Weekers, sprak op 16 november over het belang van samenwerken in de Schelde Delta Regio voor de realisatie van de energietransitie vanuit politiek perspectief op het Havencongres in Terneuzen. Dit jaarlijkse congres, dat georga... lees meer

meer nieuwsberichten