De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening

Ondersteunen van de energietransitie: het Benelux Energie Expertise Netwerk

Door het in 2015 gelanceerde Benelux Energie Expertise Netwerk en zijn activiteiten uit te bouwen wordt verder bijgedragen aan gemeenschappelijke beleidsontwikkeling, het verhogen van efficiency en het versterken van de positie van energie-gerelateerde kennisinstellingen en het betrokken bedrijfsleven in de Benelux. Thema’s die hierbij aan bod zullen komen, zijn de noodzaak tot aanpassing en ontwikkeling van scholing van personeel als gevolg van de energietransitie, flexibiliteit in de elektriciteitsmarkten en alternatieve energie voor het transport.

Link

Benelux Energie Expertise Netwerk

Contactpersoon Werkgroep Task Force Benelux Energie Expertise Netwerk

Wim Martens

w.martens@benelux.int

Noordzee Windenergie Netwerk – Regionale samenwerking om 2030 doelstellingen te halen

De Noordzee biedt grote kansen voor wat betreft ontwikkeling van offshore windenergie.

Hieraan werd een conferentie gewijd in de Benelux-week van de Energie in 2015.

De conclusies van deze bijeenkomst vormen de basis voor de werkzaamheden in 2016. Nu gaat de discussie in de EU over hoe de onlangs Europees afgesproken hernieuwbare energiedoelstelling voor 2030 (minstens 27%) op een kosten optimale manier gehaald kan worden. Het ‘North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative’ levert het gestructureerde overlegkader om regionale benaderingen te identificeren en op te zetten teneinde energie efficiënter te benutten. Samenwerking met andere landen is een sleutel om de EU-doelstelling op een realistische manier te vertalen naar concrete projecten met de hoogst mogelijke efficiëntie.

Contactpersoon Werkgroep Energie / NSCOGI

Frederik Deloof

f.deloof@benelux.int

Verbeteren van de energie-efficiëntie (EE) in steden

Door middel van samenwerking in Urbiscoop-verband, waarbij Benelux-steden, steden in Noordrijn-Westfalen (NRW) en Frankrijk zijn aangesloten, wordt energie-efficiëntie in het woningbestand van de steden gestimuleerd en verbeterd, in samenwerking met zowel publieke als private partijen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een van de belangrijke doelstellingen van de Europese ‘Energie Unie’, namelijk het verminderen van de vraag naar energie en het daarmee CO2 armer maken van de Europese energiemix. Er zal worden gewerkt om concrete resultaten te behalen, op het vlak van het toegankelijker maken van Europese financieringsprogramma’s, het creëren van een netwerk van EE- en bouwbedrijven, afstemming van grensoverschrijdende beroepskwalificaties en het opstellen van richtlijnen voor de bewoner als slimme energieproducent. Tot slot zal de participatie van de steden binnen de Benelux en Noordrijn-Westfalen aan het Urbiscoop-netwerk verder worden uitgebreid en de samenwerking worden geïntensiveerd.

Contactpersoon Werkgroep Urbiscoop / Energy efficiency (URB-EE)

Frederik Jansen

f.jansen@benelux.int