Migratie van vissen in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden

Sinds 1996, jaar van de inwerkingtreding van de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de vrije migratie van vissen in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden  M (96) 5 (hierna genoemd Benelux-Beschikking M (96) 5), hebben de regeringen van de Benelux heel veel inspanningen geleverd om de belemmeringen voor de vismigratie weg te werken.

Deze inspanningen zijn reeds bekroond met succes, met name in het Maasstroomgebied waar het gaat over de zalm. De historische vangsten in 2002-2003 in het Waalse Gewest van 15 zalmen (13 in de Maas in Lixhe en 2 in de Berwijn in Berneau), bezegelden de terugkeer met behulp van de mens van deze mythische vissoort. Sinds 2008 wordt er regelmatig zalm gevangen, met name in de nieuwe vistrap aan de stuw van Visé-Lixhe (Luik) op de Maas. 

Zalm gevangen in de Maas op 31 december2007 in Lixhe.

Saumon.jpg

(Bron: « Vispassage stuw Borgharen (Maastricht) », De heer H.van Wanrooij, 18 januari 2008)

Deze vangsten dienen in verband te worden gebracht met de ingebruikneming sinds december 2007 van een vispassage nabij de stuw van Borgharen in de gemeente Maastricht in Nederland. Deze vispassage die op 20 maart 2008 ter gelegenheid van Wereldwaterdag officieel is geopend, is de laatste ontbrekende schakel in een reeks van zeven Nederlandse en twee Belgische vispassages tussen de Noordzee en de Ourthe (waarmee meer dan 300 km vrije migratie voor vissen op de hoofdstroom van de Maas is verwezenlijkt). Het gaat hierbij om een spectaculair resultaat, vooral als wordt bedacht dat de Atlantische zalm van de Maas volledig verdwenen was uit onze rivieren en stromen sinds de eerste helft van de 20 eeuw, in verband met de toenemende menselijke activiteiten (aanleg van onpasseerbare stuwen, bouw van waterkrachtcentrales, commerciële visserij, watervervuiling en andere hydromorfologische ingrepen).

Vispassage nabij de stuw van Borgharen

Vispassage.jpg(Foto: Marc Naessens, 20 maart 2008)

Deze menselijke belasting is dusdanig dat, zelfs indien al opmerkelijke concrete resultaten zijn bereikt, op dit ogenblik nog vele belemmeringen blijven bestaan die de vismigratie en een duurzaam herstel van de betrokken vispopulaties in de weg staan.

Uit de vorenstaande overwegingen, namelijk de geboekte successen, de resterende taken, de ontwikkelingen op Europees niveau en de recente studies, blijkt dat een nieuwe Benelux-beschikking (M (2009) 1) over de vrije migratie van vissen een nuttige rol te spelen heeft, waarbij de Benelux-regeringen worden geholpen hun toezeggingen gestand te doen. Het is de bedoeling te werken in functie van gemeenschappelijke prioriteiten en een betere afstemming van de activiteiten op de grensoverschrijdende waterlopen, teneinde de gedane inspanningen maximaal effect te laten sorteren.

Voor meer informatie :

www.vismigratie.nl
www.vismigratie.be
http://environnement.wallonie.be/
www.ibgebim.be
www.waasser.lu