Arbeidsmobiliteit

AMBITIES

Evenals tijdens de voorbije jaren is de hoofdambitie om de drempels om over de grens te gaan werken
te verlagen door middel van een verbeterde persoonlijke, digitale dienstverlening en informatievoorziening
aan grenswerkers en door de meeneembaarheid van diploma´s en beroepskwalificaties te vereenvoudigen.
Daarnaast door vergelijkbare arbeidsmarktgegevens ter beschikking te krijgen voor het maken van grensoverschrijdend beleid.

De snel veranderende economie leidt ook tot een veelvoud aan nieuwe beroepen. Een vroegtijdige afstemming
over deze beroepen en daaraan verbonden onderwijsprogramma´s zouden toekomstige barrières kunnen
voorkomen. In het bijzonder in de kustvaart kan de samenwerking een aantal maatwerk beschikkingen
leveren die wederzijdse erkenning van opvarend personeel voor de Benelux-kust mogelijk maken.

De Benelux-informatieportal brengt in één tool verschillende informatiebronnen samen en verschaft (toekomstige/gewezen/huidige) grensarbeiders een compact en helder overzicht van de voor hen geldende
fiscale en sociale wetgeving. De inhoud wordt continu bijgewerkt dankzij de expertise van onze externe partners.

De grensarbeidersbrochures bundelen informatie en wijzigingen met betrekking tot nationale sociale en
fiscale wetgevingen en bieden zo een regelgevende, juridische en algemene basis aan professionals uit de sector.

PROJECTEN 

Bevorderen van arbeidsmobiliteit over grenzen heen

• Verbetering van de vergelijkbaarheid van een aantal arbeidsmarkt-indicatoren (werkloosheid,
grenspendelaars) door middel van afstemming van definities. Bij deze samenwerking worden de
best practices in de Benelux en de Grande Région (GIS-GR, OIE) meein beschouwing genomen;

• Organisatie van een consultatiebijeenkomst over vergelijkbare arbeidsmarktindicatoren, beroepskwalificaties
en informatievoorziening met sociale partners.

Verder verbeteren van erkenning en meeneembaarheid van beroepskwalificaties

• Uitvoering van het plan ter verbetering en vereenvoudiging van de erkenning van geïdentificeerde
knelpuntberoepen, conform de Benelux-richtlijn over de meeneembaarheid van beroepskwalificaties;

• Identificering en gebruikmaking van mogelijkheden waarmee de meeneembaarheid van beroepskwalificaties
kan worden verbeterd met name op het gebied van vertalingen en taalgebruik;

• Verdieping van de kennis over de erkenningsprocedures bij de verschillende partners.

Maritieme samenwerking ILO

• Oplevering van een beschikking betreffende de kustvaart waarbij de wederzijdse erkenning van de
vaarbevoegdheidsbewijzen van zeevarenden en de toelating van near coastal schepen tot elkaars wateren worden vastgelegd;
• Oplevering van een beschikking betreffende de visserijsector: wederzijdse erkenning van elkaars
vaarbevoegdheidsbewijzen;
• Oplevering van een beschikking betreffende het vervoer van industrieel personeel naar offshore windmolenparken: vaststelling van een gezamenlijk Benelux-regime voor dit soort vervoer.

Actualiseren en verbeteren van de informatievoorziening over grensarbeid

• Organisatie overleg van zgn. frontoffices (grensinfopunten, Eures, vakbonden, enz.) met de bevoegde
ministeries en instanties.

Informatie verstrekken inzake arbeid

• Update en online publicatie van de brochures BE-NL/NL-BE en BE-LU/LU-BE in pdf-format;
• Technische analyse van een mogelijke migratie van de portal naar een mobiele applicatie (app).

 

 

Actueel

Benelux zet rijkdom buurtalen in de verf

22 nov. 2019 72

De Benelux-landen en de aangrenzende regio’s kennen een grote rijkdom aan diverse talen. Naast vele plaatselijke dialecten en streektalen zijn - afgezien van het Engels -Frans, Nederlands, Luxemburgs en Duits de standaardtalen die tegelijkertijd ook buurtalen van elkaar zijn. De m... lees meer

Benelux-landen en Baltische Staten willen elkaars diploma’s erkennen

08 nov. 2019 136

Onder Luxemburgs Voorzitterschap ondertekenden de ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs * van de Benelux-landen met hun ambtsgenoten van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) een intentieverklaring  over de automatische erkenning van de niveaus van de diploma’s Hoger ... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 58

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

meer nieuwsberichten