Transport & Logistiek

AMBITIES 

De draaischijfpositie van de Benelux binnen de interne markt van de EU is sterk aan het veranderen door de
Britse uittreding uit de EU. De Brexit zal gevolgen hebben en zich vertalen in een toename van de  douaneformaliteiten en de daarmee gepaard gaande problemen.

Tegelijkertijd zet de trend van digitalisering zich door in de transporten logistieke sector en wordt zowel
op overheids- als ondernemingsniveau de vraag naar aanpassing van het beleidskader aan digitalisering zichtbaar. Het is de ambitie van de drie landen om de Benelux klaar te stomen voor de digitale toekomst. Voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van vrachtdocumentatie, maar ook de roep om realtime-uitwisseling van informatie bij inspectiediensten. Bovendien vragen innovaties zoals de ´connected vehicles´ om maatwerk aan de grens om pilotprojecten met een grensoverschrijdend karakter mogelijk te maken. Het verbeteren van de bereikbaarheid door infrastructuur beter te benutten sluit hierop aan.

De roep binnen onze dichtbevolkte Benelux om schoner en efficiënter transport is groter dan ooit. Dit geldt
op stedelijk niveau, maar betreft in het kader van de klimaatdoelstellingen in principe alle modaliteiten op
de gehele infrastructuur. In dit kader zal in Benelux-verband met een grote openheid de rol van de nieuwe vervoersmodi zoals inter alia elektrische fietsen, vrachtauto´s en drones worden verkend.

Ten slotte, overeenkomstig de EU-Verkeersveiligheidsdoelstelling, streven de Benelux-partners naar het verder
terugdringen van het aantal dodelijke en gewonde verkeersslachtoffers met bijzondere aandacht voor kwetsbare
weggebruikers.

PROJECTEN

Klaarstomen van de Benelux voor de digitale toekomst - het ontwikkelen van een digitale transportstrategie

• Uitbouw van de digitaliseringsinspanningen rond het wegvervoer naar de binnenvaart, zo mogelijk door middel van een beschikking, en lancering van een proefproject digitalisering van de communautaire vervoersvergunning;
• Bevordering van multimodaliteit door voorwaarden te scheppen die het ´delen van data´ voor intermodaal
Benelux-goederenvervoer mogelijk maken;
• Opstelling van een Benelux-beschikking Intelligente Transport Systemen (ITS) die, aanvullend op nationale en gewestelijke regelgeving, een kader moet scheppen voor grensoverschrijdende Benelux-pilots op het vlak van bijvoorbeeld connected cars en smart shipping.


Verdiepen van de samenwerking van inspectiediensten en het uitbreiden ervan naar de buurlanden

• Organisatie van vier gezamenlijke inspecties;
• Verwezenlijking van realtime delen van inspectieresultaten met behulp van digitale middelen (risk rating);
• Ontwikkeling van een databank voor vervoer van gevaarlijke stoffen, enerzijds ten dienste van
hulpdiensten in geval van ongelukken/ calamiteiten en anderzijds ten behoeve van meer effectieve en gerichte inspecties.

Verbeteren van de bereikbaarheid door infrastructuur beter te benutten –
het ontwikkelen van Mobility as a Service

• Koppeling van nationale proefprojecten rond Mobility as a Service om te komen tot een grensoverschrijdend
proefproject;
• Organisatie in de laatste helft van 2019 van een Benelux-hackathon rond Mobility as a Service in samenwerking
met de sector.

Uitrollen van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

• Implementatie van de politieke verklaring van 7 december 2017 rond e-mobility services teneinde
het voor bestuurders van elektrische voertuigen gemakkelijker te maken om in de Benelux hun wagen op te laden en hiervoor te betalen;
• Verdieping van de monitoring tussen de drie landen met betrekking tot het aantal rondrijdende voertuigen
op alternatieve brandstoffen en van de infrastructuur, in samenwerking met de European Alternative Fuels Observatory (EAFO).

Verhogen van de efficiëntie van het Benelux-luchtruim

• Opstelling van een gezamenlijke verklaring over een efficiënter gebruik van het Benelux-luchtruim op basis van de uitkomsten van het Benelux ministerieel overleg in 2018.

Verzekeren van grensoverschrijdende dienstverlening met drones

• Overleg over de toepassing van de EU-verordening inzake gemeenschappelijke regels op het gebied
van burgerluchtvaart;
• Afstemming van minimumvoorwaarden voor testlocaties.

Bevorderen van samenwerking rond milieuzones

• Opstelling van een Benelux-aanbeveling met een voor de overheden, consumenten en transporteurs
werkbaar kader voor het instellen van milieuzones in Benelux- steden.

Verbeteren van bereikbaarheid door stimulering van fietsgebruik

• Opstelling van een Benelux-verklaring om de EU-fietsstrategie aan te jagen;
• Uitwerking van mogelijkheden voor grensoverschrijdende fietssnelwegen.

Verbeteren van de administra- D Samenwerking tieve en gerechtelijke douanesamenwerking

• Opstelling van een handleiding over de toepassing van de Benelux- overeenkomst van 1969 en van een lijst van te benaderen diensten in het kader van de administratieve en strafrechtelijke samenwerking;
• Uitwisseling van informatie over de toepassing en de controletechnieken voor pakketjes;
• Uitstippeling van een gemeenschappelijke communicatiestrategie voor het afschaffen van de btw-vrijstelling voor goederen met een totale waarde van minder dan 22 euro;
• Lancering van een proefproject voor de digitalisering van fytosanitaire certificaten tussen de Benelux-landen en India;
• Uitwisseling van informatie over de status en resterende risico’s van geautoriseerde marktdeelnemers
(AEO) om de audits te vergemakkelijken.

 

Actueel

Benelux cruciaal gebied in ontwikkeling van veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen

07 nov. 2019 58

Op 6 november heeft het Benelux Secretariaat-Generaal, in samenwerking met Transport & Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, een rondetafel over veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen georganiseerd. Onder de aanwezigen b... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer : bijna 1 voertuig op 3 in overtreding

27 sep. 2019 65

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op woensdag 25 september 2019, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer : meer dan 1/3 van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

05 jun. 2019 44

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 4 juni, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgevin... lees meer

meer nieuwsberichten