Handel & Digitalisering

AMBITIES

Bijna 90.000 extra banen en ruim 20 miljard euro extra omzet liggen in het verschiet indien de Benelux-markt
voor detailhandel daadwerkelijk verder integreert en obstakels aan de grens worden weggenomen. De Benelux-markt wordt meer en meer als vehikel gezien voor groei in het bedrijfsleven. In het kader van de toenemende e-commerce zetten postbedrijven expliciet in op de Benelux- bezorging en grensoverschrijdende fusies en samenwerkingen van Benelux-bedrijven gaan gestaag voort.

Voor verdere integratie van de markt van de toekomst is een verdere verbetering van met name de digitale
infrastructuur nodig om projecten als bijvoorbeeld mobiele betalingen en zelfrijdende auto´s en digitale uitwisselingen tussen en met overheidsinstellingen ook grensoverschrijdend mogelijk te maken. De evaluatie van
het digitale Benelux coördinatiepunt voor acquisitiefraude wordt afgerond.

De Benelux Interne Markt is een inspiratie voor de Europese interne markt, zoals de digitale vrachtbrief
en het onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen aantonen. Om de wisselwerking met de EU interne
markt te versterken zal het overleg om de handhaving van EU-wetgeving binnen de Benelux af te stemmen
worden hervat, en worden ingezet op gezamenlijke implementatie en handhaving. Op deze manier zal de
laboratoriumfunctie alsook de aanjagende werking van de Benelux Interne Markt binnen de EU optimaal
benut kunnen worden.

PROJECTEN 

Versterken van de interne markt voor retail

• Uitwerking van concrete scenario ´s om de belemmering van de territoriale leveringsbeperkingen het hoofd te bieden;
• Afstemming van regelgeving over materialen die in contact komen met voedingsmiddelen zoals de verpakkingsmaterialen plastic en papier (zogenaamde voedselcontactmaterialen);
• Afstemming binnen de Benelux over risicoanalyses op het vlak van voedselveiligheid;
• Inrichting van een digitaal kennis- en informatiepunt over voor de detailhandel relevante regelgeving
in de Benelux-landen om grensoverschrijdende retail te bevorderen;
• Inventarisering van belemmeringen voor pakketbezorging;
• Oplevering van een studie naar een mogelijke uitzondering voor beginnende grensondernemers om (tijdelijk)
geen dubbele btw-administratie te moeten voeren.

Verbeteren van de dekking van het 4G- en 5G-netwerk voor een sterke digitale positie

• Het in gezamenlijkheid met de lidstaten uitvoeren van een verkenning ter identificatie van de ‘gaten’ in het bestaande en toekomstige
4G- en 5G-netwerk en met name in de grensstreek;
• Facilitering om mobiele betalingen op grote schaal mogelijk te maken binnen de Retail Markt.