Projecten handel & digitalisering

AMBITIES

Naast onder meer circulaire economie en detailhandel zijn er nieuwe uitdagingen zoals de rol van de platformeconomie en de alom aanwezige invloed van kunstmatige intelligentie. Lopende werkzaamheden t.a.v. agenda ‘Benelux Retail 2025’ zoals territoriale leveringsbeperkingen en voedselcontactmaterialen zullen in ieder geval worden voortgezet. Dit geldt ook voor de samen- werking m.b.t. de wetshandhaving van vuurwerk en precursoren, waarachter grote handelsstro- men schuilgaan. 

Op Europees niveau is het gebrek aan goede handhaving van bestaande interne markt regels een punt dat meer aandacht verdient om te komen tot een eerlijker en gelijker speelveld op een aantal 

deelterreinen. Vanzelfsprekend zal de naderende brexit hierbij de Benelux-markt voor nieuwe uit- dagingen stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van de douanesamenwerking

Bovendien zal de roep om een circulaire interne markt met vrij verkeer van grondstoffen (waar- onder inbegrepen afval) toenemen. De Benelux- landen lopen voorop in het proces van hergebruik, recycling en ander gebruik van materialen en afval en beschikken over geavanceerde faciliteiten en innovatieprocessen, maar grensoverschrijdend is dit nog niet goed op elkaar afgestemd. De ambitie is om op dit terrein zoveel mogelijk goede nationa- le en regionale initiatieven te delen en waar nodig afspraken te maken omtrent grensoverschrijden- de issues, zoals bijvoorbeeld de groeiende behoef- te aan het recyclen van batterijen van elektrische voertuigen. Desgewenst kan ook gekeken worden naar mogelijke Benelux-oplossingen voor in de grensgebieden gesignaleerde knelpunten ten ge- volge van verschillen in wetgeving met betrekking tot afval. Dit aangevuld met de klimaatdoelen, die de Benelux-industrie direct zullen raken, noopt tot een herwaardering van beleid dat zich richt op een facilitatie van grensoverschrijdende oplossin- gen voor transnationale uitdagingen. 

De uitrol van 5G op de doorgaande grens- overschrijdende verkeersassen is noodzakelijk voor de introductie van de zelfrijdende auto en ‘smart shipping’. 5G biedt tevens de mogelijk- heid om te werken aan meer comfort en effi- ciëntie met betrekking tot grensoverschrijdend mobiel bellen en betalen. Een proefproject bin- nen het Benelux juridisch kader behoort dan ook tot de mogelijkheden. 

Een verdere verkenning van de invloed van artificiële intelligentie op de economie is van belang. Niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook kernsecto- ren zoals logistiek, landbouw en industrie worden uitgedaagd door deze technologische revolutie. 

PROJECTEN 

Verdiepen en handhaven van de interne markt

 • Ontwikkeling van een Benelux-routekaart voor de interne markt. In lijn met de gemeenschappelijke verklaring van de regeringsleiders van de Benelux-landen van april 2019 waarin opgeroepen wordt om verder onderzoek te doen naar de uit- voering en toepassingop de interne markt zal een vergadering georganiseerd worden rond de prioriteiten van de Benelux- landen voor de interne markt. Hier zullen ook bedrijven die grensoverschrijdend zakendoen in de Benelux als stakeholder bij betrokken worden. De conferentie draagt bij aan het vast- stellen van nieuwe thema’s en daarmee het opstellen van een nieuwe agenda voor de Benelux interne markt samenwerking.
 • Coördinatie tussen de drie SOLVIT-centra van de Benelux- landen. Het SOLVIT-netwerk is bij uitstek een platform dat inzicht geeft in belemmeringen op zowel de Europese als de Benelux interne markt. Het doel hierachter is het komen tot oplossingen voor structurele problemen en waar mogelijk op- volging te geven aan problemen die niet via het SOLVIT-netwerk opgelost konden worden.
 • Opstelling van een inventarisatie van de mogelijkheden  tot het versterken van de samenwerking t.a.v. de handhaving  van de interne markt. Invalshoeken zijn specifieke Europese thema’s zoals bijvoorbeeld territoriale leveringsbeperkingen, de Europese groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten in het mededingingsrecht, ‘geo-blocking’ en Benelux-samenwerking van mededingingsautoriteiten. In dit kader wordt een bijeenkomst van Benelux-regulatoren en -handhavingsautoriteiten nagestreefd. 

Contactpersoon

Wim Martens

w.martens@benelux.int

Bevorderen van de circulaire economie

 • Bevordering van publiek-private circulaire initiatieven door o.a. het opstellen van een ontwerplijst met gemeenschappelijke richtlijnen voor openbare aanbestedingsprocedures waarin duurzame en economische aspecten worden meegenomen.
 • Tenuitvoerlegging van de resultaten van de Benelux-studie over de repareerbaarheid van producten, die in juni 2018 werd gepubliceerd.
 • Opstart van een project om een databank op te zetten van be- drijven die gebruik kunnen maken van secundaire stoffen om een Benelux-markt voor deze materialen tot stand te brengen en de maatregelen te definiëren die moeten worden genomen om de Benelux-markt voor secundaire stoffen te versterken, in navolging van de Benelux-bouwdag.
 • Stimulering van hergebruik en het hoogstaand en duurzamer gebruik van afvalstromen via een versterkte samenwerking.
 • Daarnaast wordt gezocht naar een oplossing voor bestaande Benelux-afvalregelingen en wordt ingezet op nieuwe uitdagin- gen zoals grensoverschrijdende recycling van batterijen voor elektrisch vervoer.

Verdiepen van douanesamenwerking

 • Versterking van de douanesamenwerking in de logistieke keten door het opzetten van een proefproject voor de digitalisering van douanecertificaten.
 • Verkenning naar mogelijkheden van douanesamenwerking met betrekking tot de standaardisering van het btw-invorderings- traject bij de handhaving op zendingen met een lage waarde.

Samenwerken rond artificiële intelligentie

 • Verkenning van de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot artificiële intelligentie in kernsectoren.

Aanpakken van illegaal vuurwerk

 • Opstelling van een beschikking opdat een bepaald type van onjuist gecategoriseerde vuurwerkartikelen enkel aan daartoe gemachtigde personen verkocht kan worden. Dit om redenen van openbare orde, gezondheid en veiligheid te garanderen. Er wordt gepoogd deze Benelux-afspraken ook naar het Europese niveau te tillen. Daarnaast wordt er een samenwerkingskader voor het markttoezicht op consumentenvuurwerk opgesteld om te komen tot een eenduidige beoordeling van vuurwerk-partijen door de inspecties.

 

EXTERNE BETREKKINGEN

Vuurwerk

NRW speelt een belangrijke rol bij de samenwerking op het gebied van vuurwerk. Het biedt de delegaties informatie over de situatie in Duitsland en informeert de andere spelers op het Bondsniveau.

Circulaire economie

NRW is een deelnemer aan het Benelux-overleg rondom circulaire economie en wordt op de hoogte gesteld van de activiteiten in het kader van afvalmanagement. 

Douane

In het kader van de Asia-Europe Meeting (ASEM) werken de douaneadministraties van de Benelux-landen samen met India om de gewasbeschermingscertificaten te digitaliseren.