Fraudepreventie

Algemeen

Bestrijding van fiscale fraude

Met de Benelux-samenwerking op fiscaal gebied worden geregeld grote vorderingen en successen behaald, terwijl de focus ligt op de functie van 'living lab' binnen de Europese Unie.  

Belastingfraude is ongetwijfeld een grensoverschrijdend fenomeen, waardoor de uitwisseling van informatie tussen de landen zeer belangrijk is; het feit dat er een sterk netwerk tussen de drie landen bestaat, is een groot voordeel voor de samenwerking.  

De aanbeveling van het Comité van Ministers betreffende de fiscale samenwerking en de strijd tegen de fiscale fraude, die op 10 oktober 2019 is ondertekend, toont aan dat er ook politieke bereidheid is om de samenwerking in stand te houden en te versterken.  

Het is nu de bedoeling om meer aandacht te hebben voor evoluerende analysemethoden (fiscale intelligence), voor systemen die in de fiscale sfeer worden geïntroduceerd en voor de opsporing van nieuwe soorten fraude, met name technologische fraude, om in te spelen op de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en internetverkopen. Een veranderende realiteit vraagt immers om een aangepaste preventieve aanpak, innovatieve controlemethoden en in sommige gevallen wetswijzigingen.  

De algehele werkzaamheden worden aangestuurd door een strategisch overleg.

 

Bestrijding van sociale fraude

Het frauduleuze gebruik van uitzendbureaus, het ten onrechte ontvangen van uitkeringen of het niet-naleven van de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn enkele voorbeelden van sociale fraude. Dit soort fraude heeft ernstige gevolgen voor zowel markt en bedrijven (oneerlijke concurrentie), werknemers (sociale achteruitgang), werkgevers (strafrechtelijke en administratieve boetes in geval van bewezen misbruik) als voor regeringen (inkomstenderving). 

De openstelling van de grenzen en de discrepanties tussen de nationale systemen werken grensoverschrijdende fraudemechanismen in de hand, terwijl de voortdurende ontwikkeling van de digitale samenleving nieuwe frauduleuze praktijken met zich brengt. 

In dit verband is in de aanbeveling van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude benadrukt dat samenwerking moet worden versterkt om deze nadelige gevolgen doeltreffend te bestrijden en gelijke tred te houden met de snelle ontwikkeling van de door de fraudeurs gebruikte methoden en technieken. 

Vanuit een gezamenlijke wens om de krachten binnen de Benelux te bundelen is de samenwerking in het algemeen gericht op het voorkomen en het opsporen van fraude, misbruik en onjuistheden, waarbij de bescherming van de sociale rechten van de werknemers wordt gewaarborgd. De Benelux wil ook op dit gebied een voortrekkersrol blijven spelen, met name op Europees niveau. 

Deze activiteiten worden aangestuurd en gemonitord door een strategisch overleg.

Bestrijding van medische fraude

Onze landen zouden over dergelijke fraudepogingen en het daaruit voortvloeiende misbruik gezamenlijk kunnen nadenken om de deskundigen in staat te stellen informatie en best practices uit te wisselen en elkaar te informeren over de opgezette fraudetechnieken.  

Fraude in de gezondheidszorg omvat een aantal misbruiken door of fouten van sociaal verzekerden en zorgverleners. De druk op de budgetten voor de gezondheidszorg heeft ertoe geleid dat de bevoegde autoriteiten zich actief toeleggen op de bestrijding van dit soort fraude.  

In de intentieverklaring over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg wordt gewezen op het belang van een nauwe samenwerking tussen de landen, aangezien voor het voorkomen en het bestrijden van fraude zowel op nationaal als op transnationaal niveau moet worden opgetreden.  

De samenwerking heeft ook als algemene doelstelling een betere praktische toepassing van de bestaande bilaterale verdragen voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid bij grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg te bevorderen.  

Met de coronacrisis zijn nieuwe vormen van frauduleuze praktijken opgedoken. Hoewel ze veel verschillende vormen aannemen, hebben ze met elkaar gemeen dat ze profijt willen trekken van de angst die de coronapandemie teweegbrengt, aangezien fraudeurs er niet voor terugdeinzen om de huidige gezondheidscrisis uit te buiten.  

Onze landen zouden over dergelijke fraudepogingen en het daaruit voortvloeiende misbruik gezamenlijk kunnen nadenken om de deskundigen in staat te stellen informatie en best practices uit te wisselen en elkaar te informeren over de opgezette fraudetechnieken.

 

Actueel

Benelux strategisch overleg “Fiscale samenwerking en strijd tegen fraude” maakt balans op van activi...

07 dec. 2022 268

Op uitnodiging van het Luxemburgse voorzitterschap zijn de fiscale diensten van de drie landen op 7 december in het kasteel van Senningen bijeengekomen voor het Benelux strategisch overleg over "fiscale samenwerking en strijd tegen fraude". Onder leiding van de secretaris-generaal,... lees meer

Presentatie van de handleiding TNA voor Professionele gebruikers

19 okt. 2022 348

Tijdens de 19e vergadering van de EUROFISC-groep, van 18 tot en met 19 oktober, heeft de secretaris-generaal van de Benelux-Unie, Alain de Muyser, een gebruikersgids voor de Transaction Network Analysis (TNA) gepresenteerd, die het leven van de gebruikers van dit instrument moet ve... lees meer

Benelux-landen willen btw-kloof dichten

15 mrt. 2022 2124

Tijdens een door België georganiseerde Benelux-conferentie in Brussel riepen de fysiek aanwezig bevoegde ministers en staatssecretaris van de drie landen (Voor België: Vincent Van Peteghem, voor Nederland: Marnix van Rij  en voor Luxemburg: Yuriko Backes) op om samen meer op te tre... lees meer

meer nieuwsberichten