Bestrijding van fiscale fraude

VERSTERKING VAN DE ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING BIJ DE UITWISSELING EN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

De operationele implementatie van het HESTIA-project, dat erop gericht is bepaalde fouten in CRS-uitwisselingen (Common Reporting Standard) op te vangen, zoals de zakelijke rechten op niet-aangegeven bankrekeningen en het probleem van de «verkeerde» fiscale woonplaats, krijgt stilaan vorm. Met dezelfde doelstelling wordt ook het project «verhuld vermogen» voortgezet dat betrekking heeft op de woon-vestigingsplaatsproblematiek. Tot slot willen de Benelux-landen een gedachtewisseling en gemeenschappelijk onderzoek opstarten op het vlak van internationale overeenkomsten inzake de overdracht van gegevens voor fiscale doeleinden met als doel het waarborgen van de fiscale transparantie met inachtneming van de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN MATIERE D'ECHANGE ET D'UTILISATION DES DONNEES

La mise en œuvre opérationnelle du projet «Hestia», qui vise à pallier certains manques que l’on retrouve dans les échanges CRS (Common Reporting Standard), tels que les droits réels sur les comptes bancaires non renseignés ou encore la problématique de la résidence fiscale «erronée» se concrétise progressivement. Dans une logique similaire, le développement du projet «avoirs cachés » se poursuit, un projet qui s’intéresse à la problématique du lieu domicile - lieu d’établissement. Enfin, les pays Benelux souhaitent entamer une discussion et analyse commune en ce qui concerne les accords internationaux qui prévoient des transferts de données à des fins fiscales, avec le but de garantir la transparence fiscale tout en respectant les dispositions du RGPD (règlement général sur la protection des données).

BESTRIJDING VAN FRAUDULEUZE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN BTW EN EEN ONTOEREIKENDE INNING VAN BELASTINGEN

Als gevolg van de pandemie en de sterke toename van de e-commerce zijn de strijd tegen btw-fraude en de verbetering van de compliance een uitdaging voor de belastingautoriteiten en vereisen zij een gezamenlijke aandacht van onze landen. Op basis van concrete gevallen (case studies) zullen de landen nagaan in welke mate de Benelux concreet kan optreden tegen frauderisico’s die verband houden met elektronische handel. Voorts zal de mogelijkheid om gebruik te maken van Transactional Network Analysis (TNA) voor het opsporen van fraude op het gebied van de accijnswetgeving worden onderzoch

BENELUX COLLOQUIUM "Brinding the VAT compliance GAP: Raising the efforts on reducing VAT losses, 15.03.2022

VERDIEPING VAN DE MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING IN DE PAARDENSECTOR

De landen besteden bijzondere aandacht aan het verwezenlijken van de doelstellingen van artikel 3 van de Aanbeveling van het Benelux Comité van Ministers van 28 november 2016 betreffende het bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking aangaande de paardensector (M(2016)9). Dat artikel beoogt zowel de totstandkoming van een overleg met de paardensector met het oog op de realisatie van een economisch klimaat dat bevorderlijk is voor het verkeer van en de handel in paarden als de opmaak van een praktische gids die een overzicht geeft van de geldende regelgeving in de Benelux-landen, de Duitse deelstaten NRW en Nedersaksen en Hauts-de-France.