Bestrijding van sociale fraude

AMBITIES

De Benelux-landen werken gezamenlijke initiatieven en maatregelen uit om deze fraudevorm doeltreffender
te bestrijden en zo een voortrekkersrol te spelen ten opzichte van de Europese Unie. Hierbij zijn vooral de
nationale inspectie- en controlediensten betrokken die aanlopen tegen territoriale beperkingen ten aanzien
van de toepassing van de controlemechanismen.

Op basis van concrete samenwerking en snelle en veilige uitwisseling van strategische en operationele informatie
tussen de betrokken partijen kunnen vele gevallen van fraude en sociale dumping worden opgespoord en opgelost.

PROJECTEN