Veiligheid

Algemeen

Het welzijn van de burger als oogmerk

Er wegen tal van grensoverschrijdende dreigingen op onze landen en de rest van de wereld: handel in mensen, drugs, wapens, gevaarlijke stoffen; cybercriminaliteit, keerzijde van de medaille van de digitalisering; gewelddadige radicalisering en terrorisme. Gelet op deze bedreigingen kan enkel dankzij méér samenwerking
tussen de landen en uitwisseling van informatie de veiligheid van de medeburgers worden gewaarborgd.
Het is ook aangewezen om tot een hechtere samenwerking op vlak van migratie te komen, gezien de uitdagingen
waarmee onze landen vandaag geconfronteerd worden.

In Benelux-verband krijgt deze samenwerking, die gebaseerd is op het Senningenoverleg, gestalte in tal van zeer concrete politieke, strategische en operationele activiteiten, met name op het gebied van politiesamenwerking, crisisbeheersing en migratie. Met deze samenwerking loopt de Benelux in sommige sectoren tevens voorop in Europa.

De hoogambtelijke Centrale Overleggroep (COG) Senningen heeft de opdracht om richtinggevende besluiten
te nemen over thema’s die in de Senningensamenwerking aan bod komen en te zorgen voor een adequate
en reguliere monitoring van deze samenwerking.

Naast deze zogenaamde Senningensamenwerking vereisen ook andere veiligheidsonderwerpen aandacht
van onze landen. Het gaat onder meer om vraagstukken m.b.t. voedselveiligheid, klimaatadaptatie en het
nucleaire risico. 

Voor de Benelux is fraudebestrijding overigens een van zijn prioriteiten; de Benelux is namelijk van oordeel
dat generlei vorm van fraude of misbruik geaccepteerd kan worden in een maatschappij die gestoeld is op
solidariteit en een eerlijke marktwerking,
waarbij elk individu, elke ondernemer, dezelfde kansen moet krijgen en de staatsinkomsten moeten
gebruikt worden voor publieke doeleinden.

Met het oog op het streven naar een duurzamere samenleving ligt de focus op vraagstukken die betrekking
hebben op luchtkwaliteit, biodiversiteit en burgereducatie over de uitdagingen op het gebied van het milieu.
Deze verschillende samenwerkingen zijn erop gericht oplossingen te vinden om onze levensomstandigheden
in stand te houden en bij te dragen aan een duurzamere ruimte voor de toekomstige generaties.

Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk voor werknemers en voor de samenleving, maar
de combinatie werk-privéleven is niet altijd eenvoudig, en al helemaal niet in een grensoverschrijdende context.
Daartoe worden in de Benelux-initiatieven genomen om de grensoverschrijdende mobiliteit in elke fase
van het beroepsleven van burgers te ondersteunen.

De Benelux zet zich in voor het wegnemen van barrières voor grensoverschrijdende zorg, bijvoorbeeld door
betere eHealth communicatie en door fraudebestrijding, dit teneinde de keuzevrijheid van de patiënt en
de toegang tot kwaliteitsvolle zorg te verhogen.

Actueel

Grensoverschrijdende drugsactie Etoile

09 feb. 2020 146

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 6 februari tot zondag 9 februari gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1 925 gecontroleerde pers... lees meer

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 480

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

Benelux Strategisch overleg Politie

28 nov. 2019 352

Op 28 november 2019 vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux het strategisch overleg van de politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking be... lees meer

meer nieuwsberichten