Asiel en Migratie

CONTEXT

Het strategisch overleg waarbij de directeuren-generaal van de crisiscentra bijeenkomen, stuurt de structurele en operationele samenwerking op het gebied van crisisbeheersing aan. De samenwerking tussen alle partners in de crisisbeheersing is daarbij mede het doel.

ESSENTIËLE PROJECTEN  

Organiseren van een tweede consulair event
• Onze lidstaten zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de Benelux-samenwerking en het belang van haar uitstraling in de diplomatieke wereld. Daartoe willen zij een tweede consulaire dag organiseren voor de diplomatieke en consulaire medewerkers van de verschillende vertegenwoordigingen waarmee de migratiediensten van de Benelux in contact staan met het oog op het verkrijgen van reisdocumenten voor vreemdelingen die illegaal op het grondgebied van één van de Benelux-landen verblijven. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19 wordt bezien of een dergelijke bijeenkomst in 2021 kan worden georganiseerd.

 

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Uitvoeren van het AMR-project (Asiel, Migratie, Radicalisme)
• Verdere verduidelijking van de werkwijze tussen de migratiediensten van de Benelux met betrekking tot de uitwisseling van relevante informatie over vreemdelingen die een gevaar voor de nationale veiligheid kunnen vormen.
• Onderzoek naar de haalbaarheid om het project uit te breiden tot Duitsland.

Voortzetten samenwerking m.b.t. de implementatie van de nieuwe verordeningen (EES, ETIAS, enz.)
• Opvolging geven aan de afspraken die zijn gemaakt over de samenwerking m.b.t. de implementatie van de nieuwe verordeningen (waaronder EES, ETIAS, enz.).