Grensoverschrijdende gezondheidszorg

AMBITIES

Een goed overwogen grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van patiëntenmobiliteit biedt kansen tot het verbeteren van de gezondheidszorg, waarbij de juiste informatie op de juiste plek en op het juiste moment zowel de patiënt (veiligheid) als de zorgverlener in zijn primaire processen helpt. Uiteraard moeten hierbij de veiligheidsstandaarden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht worden genomen.

In de Europese context speelt de Benelux een voortrekkersrol door de focus op concrete grensoverschrijdende
acties zoals een Benelux-beschikking, projecten, vooruitlopend op de op- en uitbouw van pan-Europese samenwerking, bijvoorbeeld via de eHealth Digital Service Infrastructure(eHDSI).

Voorts willen de partnerlanden een beter inzicht verwerven in de wijze waarop fraude wordt gedetecteerd/
bestraft en onrechtmatige vergoedingen aan de andere kant van de grens worden teruggevorderd teneinde
oneigenlijke praktijken tegen te gaan.

Er wordt gekeken om oplossingen te vinden om het gebruik van het Europese informatiesysteem voor de
interne markt (IMI - Internal Market Information System) tussen Benelux- partners te optimaliseren.

PROJECTEN

Bepalen en uitwerken van een strategie op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg

• Bepaling van een strategie over de verschillende pijlers van deze samenwerking en uitzetting van concrete
actielijnen waarbij rekening wordt gehouden met de ervaringen binnen verschillende Interreg-projectenop dit gebied (bijv. Interreg Grande Région), enz.; 
• Afronding en uitvoering van een Benelux-beschikking betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens over de gezondheid.

Uitwisselen van informatie over gesanctioneerde zorgverleners

• Uitvoering van een wetenschappelijke studie die de omvang van de grensoverschrijdende uitwisseling
binnen het IMI-systeem en de barrières die zich daarbij voordoen in kaart brengt, waarbij de nationale
context betrokken kan worden;
• Informatieverstrekking aan de Europese Commissie over de resultaten van de studie en bewustmaking
van de beoogde oplossingen. 

Opsporen van financiële stromen in het kader van patiëntenmobiliteit

• Evaluatie van de financiële stromen in het kader van de grensoverschrijdendepatiëntenmobiliteit, die kunnen
leiden tot onrechtmatige vergoedingen of fraudemechanismen;
• Verbetering van de transparantie van de administratieve processen in geval van fraude (o.a. inzameling van gegevens).

Actueel

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 561

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

Strategische ontmoeting van de directeuren-generaal Crisis op de Benelux

27 nov. 2019 295

Ter afsluiting van het Luxemburgse voorzitterschap heeft de Luxemburgse delegatie de voor de nationale crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen verantwoordelijke directeuren-generaal op het Secretariaat-Generaal van de Benelux uitgenodigd. Deze vergadering bood voor ... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 135

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten