Publicaties

< terug

Duurzaam gebruik van energiehout

01-06-2013 273

Nu wij grote uitdagingen onder ogen moeten zien, zoals klimaatverandering, het aanhoudende verlies van planten- en diersoorten en het toegenomen verbruik van fossiele energiebronnen en grondstoffen, is het onze plicht milieuvriendelijker te handelen.

De Benelux ondersteunt de ambitie “ 20/20/20 “ van de Europese Unie om op Europese schaal en tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen, de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en 20% van de energie op duurzame wijze op te wekken. In aansluiting daarop is het bevorderen van het gebruik van een deel van door bossen geproduceerde biomassa voor de opwekking van energie als een van de acties opgenomen in het Europese actieplan voor de bossen.

In landen zoals de Benelux-landen wordt het grootste gedeelte van het geproduceerde hout reeds gebruikt voor meervoudige doeleinden (vooral bouwhout en industriehout). Het gebruik van hout als energiebron moet worden gestimuleerd door voorrang te geven aan een gebruik als materiaal. Toch opent, onder bepaalde voorwaarden, de optimale benutting van de natuurlijke hulpbronnen uit bossen interessante perspectieven voor het gebruik ervan voor energiedoeleinden.

Houtige biomassa, d.w.z. biomassa uit hout, is een duurzame energiebron waarvan de rationele productie respectievelijk benutting neutraal is voor het klimaat, werkgelegenheid creëert en regionaal toegevoegde waarde genereert.

Deze natuurlijke hulpbron mag dan wel hernieuwbaar zijn, onuitputtelijk is deze echter zeker niet!

Ook daar moet het evenwicht tussen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling in acht worden genomen. Elk verkeerd en ondoordacht gebruik van deze energiebron om de Europese doelstelling “ 20/20/20 “ te halen, zou onvermijdelijk leiden tot een wanverhouding die funest kan uitpakken voor de bossen en de biodiversiteit.

Energiehout kan enkel in het kader van een gediversifieerd energiebeleid een evenwichtige bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.