Noordrijn-Westfalen

In 2008 beslisten de regeringen van de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te werken (Politieke Verklaring). De uitdagingen op het vlak van veiligheid, klimaat of economische groei zijn dezelfde. De zee- en binnenhavens staan in de Europese top. De hele regio vormt een verstedelijkt en dichtbevolkt gebied met een grote dynamiek en innoverende kracht. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

Op 2 april 2019 kwamen de regeringsleiders van de Benelux-landen en NRW tijdens de Benelux-Top in Luxemburg overeen om het bestaande bevoorrechte partnerschap te verdiepen. Tien jaar na de eerste ondertekening hebben de regeringsleiders de politieke verklaring vernieuwd met als doel de samenwerking een nieuwe dynamiek te geven, aanvullende accenten te leggen en de strategische samenwerking verder te ontwikkelen. Zodoende werd er een nieuw hoofdstuk in de grensoverschrijdende samenwerking begonnen om het gevoel van regionale samenhorigheid te versterken en een krachtig signaal tegen het groeiende nationalisme en populisme in Europa uit te zenden. 

In de overtuiging dat een nog nauwere grensoverschrijdende samenwerking zal bijdragen aan het vinden van gezamenlijke oplossingen voor concrete problemen in het dagelijkse leven willen de Benelux-landen, samen met NRW, nog beter gebruikmaken van de bestaande mogelijkheden op het gebied van energietransitie en klimaatverandering, binnenlandse veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding, arbeidsmobiliteit, opleiding en digitalisering, gezondheid, transport en verkeer. NRW moet ook deelnemen aan de verkenning van nieuwe onderwerpen. Tegelijkertijd zal de samenwerking bij lopende projecten worden voortgezet.

Samenwerking in het kader van de interne markt 

Op het gebied van energie en klimaat is NRW door drie weten- schappelijke instituten in het Benelux Energie Expertise Netwerk vertegenwoordigd. Inzake klimaatbescherming wordt de samenwerking tussen de Benelux-landen en NRW voortgezet in het ka- der van het Benelux-klimaatplatform dat op de COP25 in Madrid is gelanceerd. Waar het gaat om het concurrentievermogen van de industrie, bespreken de sterk geïndustrialiseerde Benelux- landen en de Duitse deelstaat NRW strategieën en middelen om de economie bij dit innovatieproces te ondersteunen. Op het vlak van waterstof worden best practices uitgewisseld. 

In het domein van transport en logistiek is NRW al enkele jaren betrokken bij het strategisch overleg. Om duurzame mobiliteit te bevorderen, bijvoorbeeld met betrekking tot een grensoverschrijdende infrastructuur van fietssnelwegen en milieuzones, vinden er een uitwisseling en gezamenlijke afstemming plaats. Binnen het project Mobility as a Service (MaaS) worden de mogelijkheden voor het gebruik van digitale technologieën voor grensoverschrijdende interoperabiliteit in de mobiliteitssector gezamenlijk getest.

NRW is ook betrokken bij de proefprojecten Documentloos varen in de binnenvaart en Smart Shipping met als doel de binnenvaart op kleinere schepen en waterwegen economisch rendabel te maken. 

Inzake handel en digitalisering, met name bij vuurwerk en precursoren is NRW betrokken bij de onderhandelingen over passende maatregelen ter bestrijding van illegaal gebruik. Wat artificiële intelligentie betreft kan NRW zijn knowhow inbrengen op belangrijke gebieden als transport en logistiek, gezondheidszorg en landbouw. Hetzelfde geldt voor het thema circulaire economie.

Samenwerking in het kader van veiligheid en samenleving 

Een goede politiesamenwerking tussen de Benelux-landen en NRW is een essentiële voorwaarde voor de grensoverschrijdende bestrijding van georganiseerde criminaliteit en dagelijkse criminaliteit. NRW is daarom al enkele jaren betrokken bij de operationele politiesamenwerking zoals operationele maatregelen, gezamenlijke opleidingen en bijscholingen en het opstellen van een gezamenlijk meldkamerprotocol voor grensoverschrijdende operaties tussen de Benelux en NRW. 

Op het vlak van crisisbeheersing is NRW lid van het strategisch overleg en neemt het deel aan de structurele en operationele samenwerking van de crisiscentra om bij ongevallen, rampen of crises in real time informatie te kunnen uitwisselen. NRW draagt ook bij aan het creëren van een kader voor de grensoverschrijdende inzet van hulpverleningsdiensten op het gebied van de grensoverschrijdende risicoanalyse alsmede brand-, persoons- en rampenbestrijding. Ten slotte werkt NRW ook mee aan de uitwisseling van informatie en ervaringen over hoe om te gaan met grote schadesituaties (black-outs, enz.). 

In de strijd tegen fraude is NRW betrokken in het kader van een multidisciplinaire aanpak (belastingdienst, douane en veterinaire autoriteiten) om belastingfraude in de handel met elitepaarden tegen te gaan. 

Als het gaat om voedselveiligheid, in het bijzonder bij diergeneesmiddelen en diervoeders, werken NRW en het bondsniveau nauw samen met de Benelux-landen om de voedselveilig- heid voor burgers te verbeteren.

Op het gebied van de jacht blijft de dreiging die uitgaat van de Afrikaanse varkenspest een punt van grote zorg, dat voortdurende uitwisseling en afgestemde maatregelen tussen de partners vereist. 

De relatie tussen luchtkwaliteit en volksgezondheid speelt een belangrijke rol bij de bestrijding van luchtverontreiniging, niet alleen in stedelijke gebieden, maar ook met betrekking tot de ‘deken van verontreinigende stoffen’ die zich over de Benelux en NRW uitstrekt, waardoor grensoverschrijdende samenwerking hierbij centraal staat. 

Om nog resterende belemmeringen voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt weg te nemen, moeten de partners concrete maatregelen overeenkomen en coördineren. NRW is hier als lid van het strategisch overleg arbeidsmobiliteit al geruime tijd actief bij betrokken. Concrete resultaten dienen te  worden behaald door de meeneembaarheid en vergelijkbaarheid van beroepskwalificaties, het verstrekken van vergelijkbare arbeidsmarktgegevens als basis voor arbeidsmarktplannen in  de grensregio’s en ten slotte het verbeteren van de persoonlijke en digitale dienstverlening en informatieverstrekking aan grensarbeiders. 

Op basis van de resultaten van het Benelux-colloquium over  het buurtalenonderwijs eind 2019 worden ervaringen en best practices uitgewisseld en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking verkend om het leren van de buurtalen met het oog op de arbeidsmarkt, de cultuur en het onderwijs te stimuleren.

Contactpersoon

Uta Loeckx / verbindingsambtenaar

u.loeckx@benelux.int

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 40

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 42

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 203

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten