Info Professionals » Juridische instrumenten

Juridische instrumenten

​​Artikel 6, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie voorziet in vier juridische instrumenten die in het kader van de Benelux Unie kunnen worden vastgesteld:

  1. In de in de Benelux-verdragen bepaalde gevallen en onder de in die verdragen vastgestelde voorwaarden kan het Benelux Comité van Ministers beschikkingen nemen die de Benelux-landen verbinden. Deze beschikkingen zijn juridisch bindend in die zin dat de Benelux-landen verplicht zijn er uitvoering aan te geven, zo nodig door aanpassing van de in hun interne rechtsorde geldende bepalingen.
  2. Het Benelux Comité van Ministers kan nieuwe Benelux-verdragen opstellen, die vervolgens aan de drie landen worden voorgelegd voor ondertekening en inwerkingtreding volgens de grondwettelijke regels van elk land.
  3. Het Benelux Comité van Ministers kan aanbevelingen doen ten behoeve van de werking van de Benelux Unie. Deze aanbevelingen zijn niet juridisch bindend, maar houden wel een zekere morele verplichting in voor de Benelux-landen om aan de gewenste regelingen te voldoen, zo nodig door aanpassing van de in hun interne rechtsorde geldende bepalingen. Deze aanbevelingen kunnen betrekking hebben op elk onderwerp waarover binnen de Benelux Unie wordt samengewerkt.
  4. Het Benelux Comité van Ministers kan richtlijnen geven aan de Benelux Raad en aan het Benelux Secretariaat-Generaal. Deze richtlijnen zijn interinstitutionele instructies van het hoogste besluitvormingsorgaan (het Benelux Comité van Ministers) aan de lagere niveaus (de Benelux Raad en/of het Benelux Secretariaat-Generaal, dan wel de verschillende werkgroepen die onder de Benelux Raad ressorteren).

Deze vier juridische instrumenten van de Benelux Unie beletten niet dat de Benelux-samenwerking zo nodig tot andere soorten regelingen leidt. Dergelijke andere regelingen worden dan rechtstreeks tussen de betrokken autoriteiten getroffen, buiten het institutionele kader van de Benelux Unie als zodanig.