Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Inleiding

Het Benelux Secretariaat-Generaal respecteert de GDPR en andere regelgevingen in verband met gegevensbescherming. Dit beleid beschrijft hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u kan uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Het Benelux Secretariaat-Generaal is de verwerkingsverantwoordelijke.

Benelux Secretariaat-Generaal

KBO-nummer: 0923971520

Adres: Regentschapsstraat 39, te 1000 Brussel

U kan contact opnemen met de DPO (functionaris voor gegevensbescherming) bij algemene vragen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken via dpo@benelux.int

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Wij verwerken uw persoonsgegevens, dit zijn gegevens die u direct identificeren of gegevens die naar u kunnen leiden.

Wij verzamelen van u de volgende persoonsgegevens:

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld op basis van uw toestemming:

Wij baseren ons op ons gerechtvaardigd belang om nieuwsbrieven of andere communicaties te versturen naar onze reeds bestaande contacten.

Stel uw voorkeuren in.

Voor wie zijn deze gegevens bestemd?

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor het Benelux Secretariaat-Generaal en enkel en alleen in het kader van onze communicatienoden.

Waar slaan wij uw gegevens op en hoelang bewaren wij gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in beveiligde data centers in België en Nederland.

Wij passen het principe van dataminimalisatie toe en verwerken bijgevolg enkel het noodzakelijke voor het bereiken van het vooropgestelde doeleinde. Afhankelijk van de categorieën van gegevens zullen deze gedurende 1 of 5 jaar worden bewaard, na verloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen die aangewezen zijn bij gegevensverwerkingen teneinde hun vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te garanderen (bij het verzamelen, bewaren, overdragen en vernietigen ervan).

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

U heeft een aantal privacyrechten, u kan u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien deze gegevens niet correct zouden blijken dan kan u ons vragen om deze te corrigeren.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

In bepaalde gevallen kan u vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Tevens heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kan hiervoor terecht bij onze DPO via dpo@benelux.int.

Tot slot kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website. 

Versie

13 januari 2023