Nieuws

< terug

Reactie van het Benelux-secretariaat op de evaluatie van de Benelux door Nederland

10-07-2020 992


Een Nederlands evaluatierapport over de Benelux is op 9 juli gepubliceerd op www.tweedekamer.nl . Het Clingendael Instituut en Significant APE hebben onderzocht wat de Benelux-samenwerking voor Nederland oplevert en of de aanbevelingen uit het vorige rapport van 2012 werden opgepakt. 

Het college van secretarissen-generaal (Alain de Muyser, Rudy Huygelen en Frans Weekers) is tevreden met het rapport dat enerzijds het belang en de meerwaarde van de Benelux-samenwerking onderstreept, maar anderzijds de Benelux-organisatie de nodige instrumenten aanreikt om zich klaar te stomen voor de toekomst. 

Het rapport constateert dat de Benelux-samenwerking een meerwaarde biedt voor de Benelux als geheel en voordelen oplevert voor de Nederlandse samenleving.  Het rapport staaft dit met enkele concrete voorbeelden. Dankzij het Benelux-project met de digitale vrachtbrief verdwijnt de papierwinkel voor transportbedrijven. De erkenning van diploma's draagt op haar beurt bij tot een vlottere arbeidsmobiliteit. Door betere grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en netwerk kunnen de politie en de fraudebestrijding effectiever optreden.  Samen kunnen de drie landen ook eerder en sneller nieuwe initiatieven ten aanzien van de EU uitproberen (proeftuinfunctie). 

Uit de evaluatie blijkt dat de aanbevelingen uit het vorige rapport (2012) goed zijn opgevolgd. Tegelijkertijd verschaft het rapport interessante mogelijkheden om de samenwerking verder te versterken. Het college is van plan rekening te houden met deze aanbevelingen en beschouwt dit als een aanmoediging om een verdere proactieve aanpak na te streven. "De online raadpleging over het nieuwe meerjarenplan, die al enkele maanden loopt, is al een aanzet om een breder publiek te betrekken bij de prioriteiten voor de komende jaren. Dit moet het mogelijk maken om meer focus in de onderwerpen te brengen en tegelijkertijd flexibeler in te spelen op actuele thema’s. Dit zal de zichtbaarheid vergroten". 

Het rapport geeft het college ook suggesties om de Benelux als organisatie te verbeteren.  "Het is onze bedoeling om de interne organisatie op korte termijn te verbeteren om deze dynamischer, efficiënter en transparanter te maken en zo voor te bereiden op de uitdagingen van het komende decennium", aldus de leden van het college.

 

Actueel

Drie Benelux-platformen actief rond COVID-19

24 nov. 2020 25

Uit een evaluatie die kort na de eerste ‘coronagolf’ is uitgevoerd, is gebleken dat er behoefte is aan een beter gecoördineerde uitwisseling van informatie tussen de landen, vooral tussen de buurlanden, en met name een verbetering van de wederzijdse informatie over operationele kwe... lees meer

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 46

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 78

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

meer nieuwsberichten