Home » Benelux Unie » Over ons » Verdrag

Benelux-Verdrag

Op 17 juni 2008 werd een vernieuwd Benelux-Verdrag in Den Haag ondertekend door de premiers en de ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland en Luxemburg, en door de ministers-presidenten van Vlaanderen, Wallonië, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in België en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nieuwe Benelux-Verdrag trad in werking op 1 januari 2012.

Korte terugblik:

Het eerste Verdrag tussen de Benelux-landen tot instelling van de Benelux Economische Unie werd in 1958 ondertekend voor een tijdvak van vijftig jaar. Tijdens de daaropvolgende jaren en meer nog na de totstandbrenging van de Europese Unie werd de focus van de Benelux-samenwerking verlegd naar de uitbouw van andere beleidsterreinen in een voortdurend veranderende internationale context.

Aan het einde van de vijftigjarige periode waren de regeringen van de drie Benelux-landen van oordeel dat het tijd was voor vernieuwing, waarbij rekening diende te worden gehouden met de nieuwe aspecten van de Benelux-samenwerking – zoals veiligheid – en de nieuwe federale staatsstructuur in België.

Inhoud van het verdrag

Twee hoofddoelstellingen

Drie thema’s

De nieuwe Benelux-samenwerking richt zich op drie hoofdthema’s:

  1. Interne markt en economische unie
  2. Duurzaamheid
  3. Justitie en binnenlandse zaken.

Een gemeenschappelijk werkprogramma

Deze drie thema’s worden uitgewerkt in een vierjarig gemeenschappelijk werkprogramma dat nadere invulling krijgt in jaarlijkse werkplannen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux in Brussel.

Versterkte politieke aansturing

Dit door het Benelux Comité van Ministers goedgekeurde gemeenschappelijk werkprogramma staat borg voor een sterkere politieke aansturing vanuit de drie landen.

Externe relaties

Het Verdrag voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden van die landen.

Nieuwe naam

De uitbreiding van de samenwerking naar meer terreinen dan louter het economische brengt met zich mee dat de officiële benaming van de Benelux verandert van Benelux Economische Unie in Benelux Unie.