Home » De Benelux en u » Ondernemen

Informatie, samenwerking, bescherming van intellectuele eigendom: een betrouwbare partner voor bedrijven

De Benelux Unie is een betrouwbare partner voor bedrijven, of het nu gaat om het openstellen van handelsgrenzen, nauwe samenwerking tussen bedrijven of de bescherming van merken en ideeën. De Unie voorziet hen van nuttige informatie en behartigt hun belangen.

De Benelux Unie biedt een breed scala van diensten aan bedrijven. Als u uw activiteiten wilt uitbreiden naar andere lidstaten, vindt u bij ons alles wat u nodig hebt, zowel online, als via een professioneel contact. De focus ligt op het bevorderen van de detailhandel, maar onze activiteiten gaan verder dan dat. We pakken territoriale leveringsbeperkingen aan, stimuleren grensoverschrijdende uitwisseling tussen werkgeversorganisaties en zorgen voor de bescherming van uw intellectuele eigendom.

Een aanspreekpunt voor bijna 198.000 retailbedrijven

De retail is een pijler van de Benelux-economie. Bijna een miljoen mensen in de drie lidstaten werken in deze sector, met ongeveer 198.000 bedrijven die een omzet van meer dan 219 miljard euro genereren. Er is dus een grote behoefte aan informatie. Daarom heeft de Benelux Unie een portaal voor retailers opgezet waar alle nuttige onderwerpen aan bod komen (link).

Dit portaal richt zich zowel op bestaande bedrijven als op jonge ondernemers en geeft antwoord op vragen over onder andere:

  • de nationale wetgeving van de lidstaten;
  • zakendoen in een ander Benelux-land;
  • het opzetten van een bedrijf;
  • e-commerce.

Samen voor een markt zonder territoriale leveringsbeperkingen

Als retailer die geconfronteerd wordt met territoriale leveringsbeperkingen, heeft u in de Benelux Unie een betrokken partner. Sinds 2015 werken we samen om deze beperkingen op te heffen. Want die treffen volgens een gezamenlijke studie retailers in de hele Benelux, en een breed scala aan producten en bedrijven van alle groottes.

De Benelux-landen hebben met name de Europese Commissie verzocht om wetgevende maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van territoriale leveringsbeperkingen aan te pakken. Want die zijn onverenigbaar met de beginselen van de interne markt.

Intensieve samenwerking van ondernemers op toekomstgerichte gebieden

Een permanente uitwisseling tussen ondernemersverenigingen is enorm belangrijk, vooral in tijden van crisis en grote veranderingen. De Benelux Unie moedigt dit soort uitwisselingen allang aan en heeft deze verder versterkt.

Zo hebben de vertegenwoordigers van de werkgeversfederaties in de Benelux (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) tijdens een gezamenlijke vergadering in september 2022 het belang van hun nauwe samenwerking bevestigd – met name op het gebied van energie, logistiek en mobiliteit van werknemers – en besloten de uitwisseling verder te versterken met het oog op de interne markt.

De Benelux: laboratorium voor de interne markt

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Europese interne markt benadrukten de leiders van de Benelux-landen het enorme belang van de verdere uitbouw van de Europese interne markt, evenals de meerwaarde van de aanjagersrol van de Benelux hierin. Verschillende recente successen van de Benelux-samenwerking op het gebied van vervoer en detailhandel onderstrepen dit. Toekomstige samenwerkingen zijn onder meer mogelijk op het vlak van territoriale leveringsbeperkingen, elektronische facturatie, verpakkings- en afvaluitdagingen, stedelijke mobiliteit, vergroening van het wegvervoer en het belang van de interne markt voor innovatie en start-ups.

Bescherming van alle soorten intellectuele eigendom

Een goede bescherming van uw intellectuele eigendom kan het verschil maken in het succes van uw onderneming. Door uw rechten vast te leggen kunt u een sterke marktpositie voor uw bedrijf realiseren.

Als u als bedrijf uw merk, ontwerp of idee wilt beschermen, kunt u terecht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). BOIP is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen of tekeningen in de Benelux. Daarnaast kunt u een idee voor bijvoorbeeld software, een spel of tekst, vastleggen in het i-DEPOT van BOIP. Zo heeft u een middel waarmee u kunt bewijzen dat uw idee op een bepaald moment bestond.

Voor de bescherming van overige rechten, zoals een octrooirecht voor de bescherming van technische uitvindingen, kunt u terecht bij de daarvoor bevoegde nationale instanties in België, Nederland en Luxemburg.