Home » De Benelux en u » Zich inzetten

De bewuste burger is actief bezig met zijn toekomst: klimaat, gezondheid en mobiliteit

De Benelux Unie stelt de burgers en hun welzijn centraal. Klimaat, gezondheid en mobiliteit zijn thema’s die ons bijzonder aan het hart liggen en waaraan wij een concrete bijdrage leveren. Voor u, en met uw deelneming.

Klimaat, gezondheid en mobiliteit zijn actuele én toekomstgerichte onderwerpen. Daarom vinden we het heel belangrijk om jongeren actief bij onze activiteiten te betrekken.

Jongerenparticipatie: het Benelux-Jongerenparlement en het Youth Forum

De afgelopen jaren organiseerde ons Secretariaat-Generaal, in samenwerking met het Benelux-Parlement, twee bijeenkomsten van het Benelux-Jongerenparlement. Daarin bespraken jongeren uit de drie landen de uitdagingen van de klimaatverandering en formuleerden ze aanbevelingen. Deze werden formeel aangenomen tijdens latere plenaire zittingen van het Benelux-Parlement.

Ook de klimaatproblematiek stond centraal op het Benelux-Jongerenforum. Tijdens een recente plenaire vergadering hebben de jongeren resoluties aangenomen over de energiemarkt en waterstof, duurzame mobiliteit en een rechtvaardige transitie. In 2021 was het Benelux-Jongerenforum een gezamenlijk initiatief van de Benelux Unie, de FOD Buitenlandse Zaken (België), het Benelux-Parlement en het Europees Jeugdparlement in België, Nederland en Luxemburg.

Korte trajecten, optimaal aanbod: gezondheid kent geen grenzen in de Benelux

Gezondheid is een onderwerp dat alle generaties aangaat. De Benelux Unie is actief betrokken bij het versterken van de grensoverschrijdende gezondheidszorg voor alle burgers – van vervoer tot behandeling.

Snel medisch vervoer over de grenzen heen

Snel vervoer van patiënten in noodsituaties kan levens redden. In grensgebieden is de route naar het buurland vaak de kortste. Om deze route te vergemakkelijken hebben de Benelux-landen twee bilaterale overeenkomsten met elkaar gesloten, één tussen België en Luxemburg en één tussen België en Nederland, om grensoverschrijdend ziekenvervoer mogelijk en gemakkelijk te maken.

Vrije keuze in medische zorg

Woont u in België en wilt u een gespecialiseerde arts in Luxemburg raadplegen? In het kader van de personenmobiliteit is grensoverschrijdende gezondheidszorg de norm geworden in de Benelux. Voor patiënten betekent dit een optimalisering van het medische zorgaanbod, vrije artsenkeuze en een betere toegang tot specialistische zorg. Daarnaast blijven de Benelux-landen werken aan het opheffen van belemmeringen in dit verband, bijvoorbeeld met het oog op een efficiënte vergoeding van de kosten.

Transparante gegevensuitwisseling met eHealth

Toegankelijkheid en efficiëntie staan ook centraal in het eHealth-programma. Dankzij de digitale verwerking en overdracht van medische gegevens maakt eHealth efficiënte patiëntenzorg mogelijk, waarbij de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens worden gewaarborgd. De desbetreffende Benelux-overeenkomsten regelen het grensoverschrijdende gebruik van patiënt- en artsidentificaties en -authenticaties in het kader van eHealth.

Op twee of vier wielen: innovatieve mobiliteitsoplossingen

Maximale mobiliteit – met minimale impact op het milieu: met het welzijn van haar burgers en van de planeet voor ogen is de Benelux Unie actief betrokken bij het bevorderen van duurzame mobiliteitsoplossingen. U kunt hierin een actieve rol spelen.

Ontwikkeling van fietsinfrastructuur

Fietsen kende tijdens de gezondheidscrisis een ware heropleving – en blijft de beste manier om het milieu te beschermen. Fietsen is niet alleen essentieel om de klimaatdoelstellingen van de EU tegen 2050 te halen, het is ook goed voor de gezondheid.

Daarom stimuleert de Benelux Unie actief de ontwikkeling van een veilige en duurzame fietsinfrastructuur in het kader van de Europese Green Deal via:

  • uitbreiding van het netwerk van fietspaden; 
  • het opzetten van bewustmakingscampagnes rondom het gebruik van de fiets;
  • het opzetten van fietsdeelsystemen.

In november 2022 lanceerden de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) ook een gezamenlijke fietsroutekaart met nieuwe initiatieven ter bevordering van het fietsgebruik die als model zal dienen voor de Europese Unie.

Veilig verstrekte e-mobiliteit

Elektrische voertuigen zijn goed voor het milieu. De vraag die u zich misschien stelt is: Waar kan ik in het buitenland mijn auto opladen? Hoeveel kost een laadpunt? En waarmee kan ik betalen?

Om deze vragen over de grenzen heen te beantwoorden, hebben de drie Benelux-landen de IDRO-dienst (Benelux ID Registration Organisation) opgericht. Via de website www.benelux-idro.eu geeft IDRO unieke identificatiecodes uit voor laadpaalbeheerders en aanbieders van mobiliteitsdiensten in België, Luxemburg en Nederland. En u, de e-mobiliteitsgebruiker, bieden we op deze manier leveringszekerheid en transparantie.

Gemeenschappelijke belangen: uitwisselingen tussen werkgeversorganisaties

Net als de dialoog tussen jongeren is ook een permanente uitwisseling tussen ondernemersverenigingen van groot belang, zeker in tijden van crisis en grote veranderingen. De Benelux Unie moedigt dit soort uitwisselingen allang aan en heeft deze verder versterkt. In september 2022 bevestigden vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversfederaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) het belang van hun nauwe samenwerking – met name op het gebied van energie, logistiek en mobiliteit van werknemers. Ook werd gewezen op de kansen die de versnelde energietransitie biedt o.m. op het vlak van offshore windenergie op de Noordzee en zonne-energie.

Met het oog op de toekomst is besloten om de dialoog over de gemeenschappelijke belangen van de Benelux-landen verder te zetten. De unieke positie van de Benelux-landen als Europese proeftuin voor de ontwikkeling van nieuwe regels voor bijvoorbeeld circulaire economie, retail, duurzaam vervoer en cyberveiligheid werd nogmaals benadrukt.