Nieuws

< terug

Benelux-landen en Baltische Staten erkennen automatisch elkaars diploma’s

27-09-2021 2902


De Benelux-landen - België, Nederland en Luxemburg - en de Baltische staten - Estland, Letland en Litouwen - lanceren vandaag officieel hun Verdrag over de automatische wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma's.

Dit Verdrag houdt in dat iedereen die in één van de Benelux-landen of de Baltische staten een onder het verdrag vallende graad van hoger onderwijs heeft behaald, ervan verzekerd dat het niveau van zijn graad automatisch wordt erkend in de andere ondertekenende landen. In de praktijk zullen afgestudeerden niet langer worden geconfronteerd met langdurige erkenningsprocedures en de daarmee gepaard gaande kosten, noch zullen zij in onzekerheid verkeren of hun kwalificatie geldig is in het land waar zij willen werken of verder studeren. Voor de houders van dergelijke kwalificaties betekent dit een onmiddellijke administratieve vereenvoudiging.

In 2015 voerden de Benelux-landen de automatische wederzijdse erkenning van bachelor- en masterdiploma's in, waaraan in 2018 ‘associate degrees’ en doctoraten werden toegevoegd. Ook de Baltische staten hebben hun diploma's reeds wederzijds erkend. De twee groepen landen waren van mening dat het een echte meerwaarde had om op dit gebied banden aan te halen en ondertekenden in 2019 een intentieverklaring.  Vandaag zal het hieruit resulterende verdrag officieel gelanceerd worden tijdens een evenement in Brussel. Het verdrag zal het vrije verkeer vergemakkelijken van personen met een diploma uit een van de zes landen die in het andere verdragsland willen studeren of er hun beroepscarrière willen voortzetten.

Door diploma's automatisch te erkennen, werken de landen een potentieel obstakel weg om in een van de landen te studeren of een baan te vinden. Deze maatregel kan ook het zoeken naar een baan vergemakkelijken door een betere vergelijkbaarheid van de studieniveaus.

De Benelux-landen en Baltische staten vormen nu samen de enige regio in de Europese Hogeronderwijsruimte waartussen het niveau van diploma’s automatisch worden erkend en lopen hiermee als pioniers voorop. Hun ambitie is dat andere landen dezelfde weg inslagen. Het Verdrag staat dan ook open voor toetreding door andere landen van de Europese Hogeronderwijsruimte, mits wordt voldaan aan de kwaliteitsvereisten voor de automatische en algemene wederzijdse erkenning van het niveau van diploma’s.

“Ik hoop dat andere landen of deelstaten zich in de toekomst zullen aansluiten bij dit verdrag. We zullen altijd waken over de kwaliteit van diploma’s, maar we willen wel meer invulling geven aan de Europese Hoger Onderwijsruimte – die nog te veel dode letter blijft. Dit akkoord met de Baltische Staten is een belangrijke stapsteen. Vlaanderen heeft een open economie en een open blik op de wereld. Het moet makkelijker worden om een extra studie te doen in een ander land of een job te aanvaarden van Spanje tot Finland, en alles er tussenin”, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs.

"Deze overeenkomst toont de wederzijdse openheid van de Benelux-landen en de Baltische Staten aan. Het zal nieuwe mogelijkheden bieden voor Franstalige studenten, de mobiliteit van werknemers vergemakkelijken en bijdragen tot de totstandbrenging van een meer verenigd Europa. Ik ben verheugd over de voortrekkersrol die onze zes landen spelen bij de verdieping van de Europese ruimte voor hoger onderwijs, en hoop dat andere Europese landen zich snel bij een soortgelijke dynamiek zullen aansluiten", onderstreept Valérie Glatigny, minister van Hoger Onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel.

In de Duitstalige Gemeenschap van België leven we in een grensstreek. De nabijheid van onze buurlanden leidt onvermijdelijk tot een hoge mate van grensoverschrijdende mobiliteit, zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs. De automatische wederzijdse erkenning van hoger-onderwijsdiploma's biedt onze gemeenschap dan ook een grote meerwaarde om de hierboven genoemde redenen. Ik ben verheugd dat de Duitstalige Gemeenschap deel uitmaakt van dit verdrag. Ik hoop dat andere landen zich spoedig bij het verdrag zullen aansluiten, zodat we het bereik verder kunnen uitbreiden”, zegt Lydia Klinkenberg, minister van Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschapsregering.

“Dit is een mooie stap voor studenten en het hoger onderwijs. Binnen de landen van de Benelux was dit al geregeld en daar komen nu de Baltische staten bij. Zo vergroten we de mobiliteit van studenten en deze automatische erkenning past bij de open maatschappij die Nederland en het Nederlandse onderwijs is”, zegt Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs van Nederland.

"Voor Luxemburg, als klein meertalig en multicultureel land, is de mobiliteit van studenten en jongeren in het algemeen van bijzonder belang, aangezien 80% van de Luxemburgse studenten in het buitenland studeert en meer dan 50% van de studenten aan de universiteit van Luxemburg buitenlander is. In die zin is de ondertekening van dit Verdrag voor ons een belangrijke stap voorwaarts, vooral omdat het ons in staat stelt bij te dragen tot de ontwikkeling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs en - naar wij hopen - als model te dienen voor andere Europese landen", aldus Claude Meisch, minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek van het Groothertogdom Luxemburg.

Minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport van Litouwen, mevrouw Jurgita Šiugždinienė, verklaarde: "Wij zijn verheugd over de start van het multilaterale Verdrag over de automatische erkenning van kwalificaties van het hoger onderwijs, het eerste van dit type in Europa. Dit is in hoge mate vergemakkelijkt door het wederzijdse vertrouwen dat is ontstaan door de tenuitvoerlegging van de instrumenten van Bologna en de nauwe regionale samenwerking tussen de Benelux-landen en de Baltische staten. Ik ben er trots op dat Litouwen tot de koplopers behoort en ik ben er vast van overtuigd dat dit nog maar het begin is. Ik hoop dat dit Verdrag als inspiratiebron zal dienen in een groter Europa en dat andere landen bereid zullen zijn dit voorbeeld te volgen en toe te treden".

"De missie van de Benelux is een toegevoegde waarde te zijn ten behoeve van onze burgers en een levend laboratorium te zijn voor de Europese integratie. Met dit verdrag stimuleren wij actief uitwisselingen en de mobiliteit van studenten, en moedigen wij zo jonge Europeanen aan om hun gemeenschappelijke toekomst te delen", aldus Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie

 


 

Benelux countries and Baltic States automatically recognize each other's diplomas 

The Benelux countries - Belgium, the Netherlands, Luxembourg - and the Baltic States - Estonia, Latvia, and Lithuania - are today officially launching the treaty on the automatic mutual recognition of higher education qualifications

Under the treaty, anyone who has obtained a higher education qualification covered by the treaty in one of the Benelux countries or the Baltic States is assured that the level of their qualification will be automatically recognized in the other signatory countries. In practical terms, graduates will no longer have to face lengthy recognition procedures and the associated costs, nor will they be uncertain whether their qualification is valid in the country where they wish to work or continue their studies. For holders of such qualifications, this represents an immediate administrative simplification. 

In 2015, the Benelux countries introduced automatic mutual recognition of bachelor's and master's degree levels, to which associate degrees and doctorates were added in 2018. The Baltic States also already mutually recognized their qualifications. The two groups of countries considered that there was real added value in establishing links in this area and signed a declaration of intent in 2019.  Today, the resulting treaty will officially be launched at an event in Brussels. The treaty will facilitate the free movement of people with a degree from one of the six countries who wish to study or pursue their professional career in another state party. 

By automatically recognizing diplomas, the countries remove a potential obstacle to studying or finding a job in one of the countries. This measure can also facilitate the search for a job through better comparability of educational levels. 

The Benelux countries and the Baltic States are now the only region in the European Higher Education Area where the level of higher education qualifications is automatically recognised. They are thus pioneers in this field, and their ambition is that other countries will also join. The Treaty is therefore open to the accession of other countries in the European Higher Education Area, provided that the quality assurance conditions required for automatic and generic mutual recognition of degree levels are met. 

"I hope that other countries or regions will join this treaty in the future. We will always watch over the quality of diplomas, but we do want to give more substance to the European Higher Education Area - which still remains too much of a dead letter. This agreement with the Baltic States is an important steppingstone. Flanders has an open economy and an open view of the world. It must become easier to do an additional study in another country or to accept a job from Spain to Finland, and everything in between", says Ben Weyts, Flemish Minister for Education

"This agreement demonstrates the mutual openness of the Benelux countries and the Baltic States. It will offer new opportunities for French-speaking students, facilitate the mobility of workers and contribute to creating a more united Europe. I welcome the leading role played by our six countries in the deepening of the European Higher Education Area, and hope that other European states will quickly join a similar dynamic", underlines Valérie Glatigny, Minister for Higher Education in the Wallonia-Brussels Federation

“In the German-speaking Community of Belgium, we live in a border region. The proximity of our neighbouring countries inevitably results in a high level of cross-border mobility, both in the labour market and in education. The automatic mutual recognition of higher education diplomas therefore offers great added value to our community for the reasons mentioned above. I am pleased that the German-speaking Community is part of this treaty. I hope that other countries will soon join the treaty so that we can further extend the reach”, says Lydia Klinkenberg, Minister of Education and Scientific Research of the Government of the German-speaking Community

"This is a great step for students and higher education. Within the Benelux countries this was already arranged and now the Baltic states are joining in. In this way we increase the mobility of students, and this automatic recognition fits in with the open society that the Netherlands and Dutch education are”, says Ingrid van Engelshoven, the Dutch minister of Education. 

"For Luxembourg as a small multilingual and multicultural country, the mobility of students and young people in general is of particular importance, given that 80% of Luxembourg students study abroad and that more than 50% of the students at the University of Luxembourg are foreigners. In this sense, the signing of this Treaty is an important step forward for us, especially because it allows us to contribute to the development of the European Higher Education Area and to serve - we hope - as a model for other European countries", says Claude Meisch, Minister for Higher Education and Research of the Grand Duchy of Luxembourg

Minister of Education, Science and Sport of Lithuania Ms. Jurgita Šiugždinienė said: “We are happy to launch the multilateral Treaty on automatic recognition of higher education qualifications, the first of this kind in Europe. It has been greatly facilitated by the mutual trust inspired by the implementation of the Bologna tools and close regional cooperation among the Benelux countries and the Baltic States. I am proud of Lithuania being among the front-runners. And I strongly believe that this is merely the beginning. I hope that this Treaty will serve as an inspiration within the wider Europe and other countries will be willing to follow suit and accede”. 

The mission of Benelux is to be of added value for the benefit of our citizens, and to be a living laboratory for European integration. With this Treaty we actively promote exchanges and foster the mobility of students, thus encourage young Europeans to share their common future”, says Alain de Muyser, Secretary-General of the Benelux Union

 

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 85

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 37

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 116

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten