Verdiepen van politiesamenwerking

STRATEGISCH OVERLEG


Het Benelux Strategisch overleg Politie, dat is samengesteld uit de korpschefs van de drie landen, is het hoogste ambtelijke orgaan voor politiesamenwerking tussen de drie landen en stuurt de technische werkgroepen aan.

Doelstelling 1: Ondertekenen van een nieuw Benelux-Politieverdrag

De JBZ-ministers van de drie landen hebben de opdracht gegeven het Benelux-Politieverdrag te herzien om
het efficiënter te maken en het spectrum van bevoegdheden te verbreden met name op het gebied van grensoverschrijdende opsporing en achtervolging en de mogelijkheden tot informatie- uitwisseling, met inbegrip van de informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de perken van het respectieve nationale recht. Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht inzake het treffen van een regeling voor grensoverschrijdende inzet van speciale interventie-eenheden. De doelstelling is om de onderhandelingen af te ronden, opdat het nieuwe verdrag zo snel mogelijk in 2018 ondertekend zou kunnen worden.

Informatiefiche: Nieuw Benelux-Verdrag inzake politiesamenwerking

 

Doelstelling 2: Optimaliseren van de structurele en de operationele grensoverschrijdende politiesamenwerking

De activiteiten zijn erop gericht:

• Vorderingen te maken met het uitwisselen van informatie onder meer:
via het bijwerken en het digitaliseren van de Benelux-informatiebrochure, vroegsignalering van radicalisering;
• Concrete projecten uit te voeren ter ondersteuning van het operationele politiewerk zoals de Benelux-app
voor smartphones, het verbeteren van de samenwerking tussen de meldkamers of het verbeteren van
de grensoverschrijdende radiocommunicatie;
• De overeenkomsten over bijstands- en bruikleenprocedures te evalueren;
• Gemeenschappelijke opleidingen en trainingen te organiseren, gefocust op de concrete behoeften;
• Operationele onderwerpen te bespreken in de Burenoverleggen en rechercheoverleg en tussen de meldkamers om hun aanpak te verbeteren en voorstellen te doen aan het Benelux Strategisch overleg Politie;
Het netwerk van verbindingsofficieren te evalueren en te consolideren, onder meer door het organiseren van een Benelux-symposium (voorjaar 2018), het updaten van de Benelux-almanak en het maken van afspraken met het oog op een optimale dekking van het netwerk van verbindingsofficieren in de wereld.