Over de Benelux

Instellingen

Welke zijn de Benelux-instellingen? 

instellingen-NL.jpg

Het Benelux Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is het hoogste beslisorgaan van de Benelux Unie. Het Comité van Ministers telt ten minste één vertegenwoordiger op ministerieel niveau van de drie landen. De samenstelling van het Comité van Ministers kan veranderen in functie van de agenda.

De vergaderingen van het Comité van Ministers worden bij toerbeurt door een Belgisch, Luxemburgs en Nederlands lid voorgezeten voor de duur van een kalenderjaar.

De ministers bepalen de richtsnoeren en de prioriteiten van de samenwerking in de Benelux.

Nederland is voorzitter van het Comité van Ministers tot eind 2020.

De Benelux-Raad

De Benelux-Raad bestaat uit de hoge ambtenaren van de bevoegde ministeries en de samenstelling van de Raad kan veranderen in functie van de agenda. De voornaamste bevoegdheid van de Raad bestaat erin om de dossiers voor de ministers voor te bereiden.

Het Benelux Secretariaat-Generaal

Het initieert, ondersteunt en bewaakt samenwerking op het gebied van economie, duurzaamheid en veiligheid.

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Het Benelux-Parlement telt 49 parlementsleden, afkomstig uit de parlementen van België, Nederland en Luxemburg. De leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad informeren en adviseren hun respectieve regeringen over alle Benelux-aangelegenheden.

In 2015 werd door de drie landen ook een verdrag ondertekend om het Benelux-parlement te moderniserenVoortaan heet het officieel de Benelux Interparlementaire Assemblee. 

Website van het Benelux-Parlement

Het Benelux-Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege. Zijn missie is het bevorderen van de gelijkheid bij de toepassing van Benelux-regelgeving, zoals die met betrekking tot intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, tekeningen en modellen), dwangsom, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling. Nationale rechters dienen bij twijfel over de uitleg van een gemeenschappelijke Benelux-rechtsregel deze uitleg te vragen aan het Benelux-Hof, dat vervolgens een bindende uitspraak doet.

De 9 leden van het Benelux-Hof worden uit de magistraten van het Hof van Cassatie van België, de Hoge Raad der Nederlanden en het Cour supérieure de Justice van Luxemburg benoemd. Hun benoeming bij het Benelux-Hof vormt geen beletsel voor het verder uitoefenen van hun nationale functie.

Website van het Benelux-Gerechtshof

Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) is geregeld in het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ondertekend te ’s-Gravenhage op 25 februari 2005.

De organen van de Organisatie zijn:
a. het Comité van Ministers ;
b. de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ;
c. het Benelux -Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen.

Deze onafhankelijke internationale organisatie is gevestigd te Den Haag.

Website van het BOIP

 

De geschiedenis van de Benelux Unie

1943
 

1943 / De drie landen ondertekenen de monetaire overeenkomst in ballingschap in Londen. Doel: het betalingsverkeer regelen en de economische betrekkingen versterken.

1944
 

1944 / De drie landen ondertekenen de douaneovereenkomst. Doel: één tariefgemeenschap.

Bekijk tijdlijn