Info Burgers » Nieuws » Benelux 60 jaar: groener en jonger

Benelux 60 jaar: groener en jonger

05 jun. 2018

Brussel, 5-06-2018 | Vandaag wordt in Brussel het zestigjarige jubileum van de Benelux-samenwerking gevierd in aanwezigheid van de drie staatshoofden, Z.K.H. Groothertog Henri van Luxemburg, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander van Nederland en Zijne Majesteit Koning Filip van België, alsook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, en de Luxemburgse minister van Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Actie, Romain Schneider.  

Het samenwerkingsverband tussen de drie landen wil zich resoluut focussen op thema’s die bijdragen tot een duurzamere en veiligere toekomst voor de komende generaties.

De Benelux, die in 1958 als Economische Unie werd ingesteld en aan de basis lag van de Europese Gemeenschappelijke Markt, heeft zich geleidelijk toegelegd op onderwerpen die de burger steeds meer centraal stelden, zoals veiligheid en sociale cohesie. Logischerwijs kwam later met het nieuwe Benelux Unieverdrag in 2008 duurzame ontwikkeling nadrukkelijk in beeld als horizontaal thema. Duurzaamheidsvraagstukken hebben een grensoverschrijdende dimensie en behoren dan ook op een gecoördineerde manier te worden opgepakt.

Zo maken de gevolgen van de klimaatverandering  het onderwerp uit van Benelux-samenwerking, met name vanuit het oogpunt van impact op de volksgezondheid, energievoorziening en vervoer.

Wat de circulaire economie betreft, zal Benelux een studie publiceren over hoe de levensduur van elektronische huishoudapparaten kan worden verlengd.

Evenzo wil de Benelux op het gebied van de elektromobiliteit, in een regio waar maar liefst 25% van alle elektrische voertuigen van de EU te vinden is, zodanige randvoorwaarden creëren dat alle bestuurders hun auto vlot kunnen opladen.

De punten van zorg van de toekomstige generaties worden vertaald in een groot aantal thema’s die in de Benelux aan bod komen, zoals de arbeidsmobiliteit van jongeren. Zo heeft de Benelux de automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs tussen de drie landen daadwerkelijk gerealiseerd en wordt er momenteel aan gewerkt om beroepskwalificaties over de grenzen heen makkelijker overdraagbaar te maken.

Het gaat om aanzienlijke vorderingen voor de burger, waarmee de voortrekkersrol van de Benelux in de Europese Unie nog maar eens wordt geïllustreerd.