Info Burgers » Nieuws » Benelux-buitenlandministers kondigen inwerkingtreding nieuw Benelux-Verdrag aan

Benelux-buitenlandministers kondigen inwerkingtreding nieuw Benelux-Verdrag aan

08 dec. 2011

België, Nederland en Luxemburg gaan nieuwe uitdagingen aan in 2012.

Op donderdag 8 december 2011 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux bijeen te Brussel.

Tijdens deze vergadering werden o.a. de gezamenlijke uitdagingen die de drie landen volgend jaar aangaan besproken. Zo worden in 2012 resultaten verwacht op het gebied van :

· De strijd tegen grootschalige fiscale en sociale fraude,· Verbetering van de energie-efficiëntie (C02 reductie) in de Benelux-steden door samenwerking, · Een netwerkplan om windenergie van op zee veilig en kostenefficiënt te verbinden met de landen,· …

Ook werd er besloten om te kijken hoe samengewerkt kan worden bij de uitvoerig van EU-richtlijnen. Dit om problemen, veroorzaakt door interpretatieverschillen, over de grens heen te vermijden. België, die voorzitter wordt van de Benelux-samenwerking in 2012, zal dit opvolgen.

Nieuw verdrag en nieuwe naam

Verder toonden de ministers zich verheugd dat het nieuwe Benelux-verdrag, dat op 17 juni 2008 werd ondertekend en een ratificatieprocedure doorliep in de parlementen van de partnerlanden, in werking zal treden op 1 januari 2012. Het eerste Verdrag werd in 1958 ondertekend voor vijftig jaar. Vernieuwing drong zich op.Het herziene verdrag werd op een meer pragmatische leest geschoeid om beter afgestemd te zijn op de veranderende internationale en maatschappelijke context. Voortaan wordt er gewerkt met gezamenlijke jaar- en meerjarenplannen,  die inspelen op de actualiteit.  In het nieuwe verdrag  ligt de focus op drie werkterreinen: (1) interne markt economische unie; (2) duurzame ontwikkeling en (3) samenwerking op de terreinen van justitie en binnenlandse zaken.Omdat de Benelux de samenwerking uitbreidt naar andere gebieden dan de economie, verandert begin 2012 de officiële naam van Benelux Economische Unie in Benelux Unie. Zo wordt een nieuwe impuls gegeven aan het partnerschap dat zijn voortrekkersrol binnen de Europese Unie wil behouden alsook de praktische samenwerking tussen de drie landen wil uitbreiden.

v.l.n.r.: De heren A. de Muyser (LU), L. Willems (BE) en J.P.R.M. van Laarhoven (NL)