Info Burgers » Nieuws » Benelux-economieministers willen transparantie over territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel

Benelux-economieministers willen transparantie over territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel

30 nov. 2015

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie, hebben de ministers bevoegd voor Economie Kris Peeters (BE), Henk Kamp ( NL) en Etienne Schneider (LU) een Benelux-akkoord goedgekeurd om gezamenlijk territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel in de Benelux-regio te onderzoeken en zo nodig oplossingen te ontwikkelen. Uit studies blijkt dat in de Benelux het aanbod van goederen en de hoogte van de prijzen sterk variëren naargelang de plaats waar men zich bevindt. Dit geldt ook ten opzichte van de grensgebieden in Duitsland en Frankrijk waar detailhandels prijzen vaak lager liggen dan in de aangrenzende Benelux landen. Dit heeft negatieve gevolgen zowel voor de consumenten als voor winkeliers. Zij betalen teveel of worden in hun concurrentie positie aangetast.

Onderzocht zal worden of dit mede het resultaat is van ongerechtvaardigde methoden van leveranciers ten aanzien van detailhandelaars. De Benelux-ministers willen deze problematiek grondig aanpakken, conform de afspraken gemaakt tijdens de Benelux-Top van regeringsleiders in april 2015.

Versterkt samenwerken

Met het vandaag ondertekende Benelux-akkoord willen de drie ministers transparantie over obstakels in de toeleveringsketen van de detailhandel in de Benelux-landen verschaffen. Versterkte samenwerking moet de integratie van de interne markt van producten én het concurrentievermogen van de detailhandel bevorderen

Belgische minister van Economie, Kris Peeters :

“Heel wat consumenten hebben het al meegemaakt: je wandelt een winkel in een buurland binnen en merkt dat een bepaald product een stuk goedkoper is dan in eigen land. Ook bedrijven ondervinden dit: ze mogen in sommige gevallen van hun leveranciers alleen inkopen in eigen land. Dit soort praktijken gaat eigenlijk in tegen het vrij verkeer van goederen en diensten. Daarom ondertekenen de Benelux-landen vandaag een akkoord dat zal nagaan hoe we een halt kunnen toeroepen aan deze praktijk. We zullen het probleem in kaart brengen en daarna aanpakken. En we zullen dit op de Europese agenda zetten, want dit probleem is niet beperkt tot de Benelux-grenzen. We willen de consument ten volle de voordelen bieden van eenheidsmarkt en het vrij verkeer van goederen en diensten in Europa.

De Luxemburgse minister van Economie,  Etienne Schneider :

"Deze gemeenschappelijke aanpak op initiatief van Luxemburg vormt een krachtig signaal naar de Europese Commissie. De drie landen engageren zich om samen tegen de negatieve effecten van  territoriale leveringsbeperkingen te strijden. Zij vormen een belemmering voor de efficiëntie van de markten en de grensoverschrijdende levering van goederen, alsmede een ernstige hindernis voor het principe van de vrije concurrentie. Zowel bedrijven als consumenten lijden onder deze obstakels in de interne markt.

Belang voor consumenten en winkeliers

De markt van detailhandel – elke onderneming die producten rechtstreeks aan de gebruiker levert – is een belangrijke economische speler goed voor de werkgelegenheid in de Benelux.

Van deze sector gaat een rechtstreeks effect op alle burgers uit, aangezien de producten die ze verkopen een groot deel van de bestedingen van de huishoudens uitmaken. Het is dan ook van essentieel belang dat de marktwerking voor de detailhandel goed functioneert om producten tegen concurrentiele prijzen tot bij de consument te brengen en er een gelijk speelveld is voor ondernemers.

Transparantie

De verschillen in prijs en aanbod van consumptiegoederen doet al geruime tijd vragen rijzen omtrent de werking van de keten tussen leveranciers en handelaars in de Benelux. Om deze toeleveringsketen aan detailhandelaren optimaal te laten werken willen de economieministers van de Benelux volgende punten samen onderzoeken: 

  • De omvang en gevolgen van obstakels in de toeleveringsketen van de detailhandelsmarkten in de Benelux
  • De toetsing van deze obstakels aan de principes van het vrij verkeer van goederen en eerlijke concurrentie
  • De mogelijkheden om belemmeringseffecten voor de detailhandel weg te nemen
  • De mogelijkheden voor stakeholders om informatie over obstakels vlotter aan de autoriteiten kenbaar maken
  • De mogelijkheden en middelen om het bedrijfsleven, in samenwerking met professionele en consumentenorganisaties, te sensibiliseren

Over de analyse van de situatie rond territoriale leveringsbeperkingen zal regelmatig overleg gepleegd worden binnen de Benelux. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel ondersteunt dit proces.

Europese Unie

Ook zullen de Benelux-landen waar mogelijk over dit onderwerp gezamenlijk optreden binnen de Europese Unie. Tot nog toe zijn binnen de EU geen concrete initiatieven ondernomen rond deze problematiek. De uitkomst van dit onderzoek zal dan ook bijdragen tot de discussies op Europees niveau.